Page 7 - 115

Basic HTML Version

…—Ëb�« UOM
?
Ið «b�²
?
ÝUÐ œu�u�« d
?
O�u²� ¡U
?
ÐdNJ�«
«b�²Ý« ÊËœ …b�u*« ¡UÐd
?
NJ�« YKŁ Z²Mð v²�« W³�d*«
dOÐbð w� X×$ UN½√ ÆÆW�dA�« b�√Ë Æv�U{≈ œu�Ë
WD)« UD; «—U
?
L
?
¦
??
²
?
Ý« t
?
OMł «—U
?
OK� ±∞
Æ…b¹b'« WO�UFÝô«
‚d� hOB�²Ð W
?
�dA�« X³�UÞ ÆÆdš¬ ‚UOÝ w�Ë
¡UMŁ√Ë ¡U
?
A
?
½ù« X% UD;« w� b
?
ł«u
?
²
?
ð W
?
OM�√
5K�U
?
F�« W¹UL
?
( ÆÆw�U
?
F�« jGC�« ◊uDš qO
?
�uð
s� qL
?
F�« oÞU
?
M� W¹U
?
L
?
ŠË ÆÆV½U
?
ł_«Ë 5¹d
?
B*«
s�U�_ ÊË—ËU:« w�U¼_« UNÐ ÂuI¹ w²�« U�UB²Žô«
wKŽ …ËöŽ ÆÆUNO� rNzUMÐ√ 5OFð 5³�UÞ UD;« ¡UA½≈
W¹UL( W�d
?
ײ� WOÞdý qLŽ UŽuL
?
−� hOB�ð
Æ…—dJ²*« «¡«b²Žô« s� w�UF�« jGC�« ◊uDš
s� t½√ ÆÆdB
?
� ¡UÐdNJ� W
?
CÐUI�« W�d
?
A�« d�–
≥¥∞∞ mK³ð …b¹b
?
ł b
?
O�uð «—b
?
� W�U
?
{« l�u
?
²*«
¡UÐdNJ�« ŸUD� WDš sL{ WO�u
?
I�« WJ³AK� «ËU−O�
qOG
?
Að v� q¦L²ð ÆÆ≤∞±¥ nO
?
� ‰ULŠ√ W
?
Nł«u*
ÆÆUN
?
²�UÞ q�UJÐ «ËU
?
−O
?
� ∑µ∞ …—b� UNM
?
РWD�
±∞∞∞ …—b� …eO'« ‰U
?
Lý WD; W¹“UG�« «bŠu�«Ë
qLAð …b¹bł WO�UFÝ« WDš w�« W�U{ôUÐ ÆÆ «ËU−O�
q� w� WDÝu²
?
� W¹“Už …bŠË ±≤ qOG
?
AðË ¡UA½«
≠ «ËU
?
?
O
?
� ±µ∞
x
¥ dÐu
?
²
?
�√ ∂ ∫ UD×
?
� s�
±µ∞
x
≤ W¹œuL;« ≠ «ËU−O� ±≤µ
x
≤ ·uO��«
p�–Ë ÆÆ «ËU−
?
O� ±≤µ
x
¥ —uN
?
M�œ ≠ «ËU−
?
O�
UNK¹uײ� W¹—U�Ð «bŠË W�U{≈ UN³IF¹ w�Ë√ WKŠdL�
ŸUD� WO
?
−Oð«d²Ý« —UÞ≈ v� p�–Ë ÆW
?
³�d� …—Ëœ v�≈
«d
?
� …bŽ WD×
?
LK� w�U¼_« ÂU×
?
²�«Ë ÆÆ©U
?
łdÐ ≤¥®
“U
?
G�« «œ«b
?
�≈ h
?
I½Ë ÆÆrN¹Ë– 5O
?
F
?
²
?
Ð 5³�UD�
qO
?
GAð d
?
š√ w²�« q�«u
?
F�« s� X½U
?
� ÆÆwFO
?
³D�«
ÆWD)« w� —dI*« U¼bŽu� w� WD;«
w�Ë_« …bŠu�« qOG
?
Að w{U*« ÂUF�« W¹UN½ w� -
«ËU−O
?
� ≤µ∞ …—bIÐ UNMÐ ¡UÐdN� b
?
O�uð WD×� s�
dO
?
�uð 5( wÞUO²
?
Š« œu�u
?
� —ôu��« «b�
?
²ÝUÐ
qOGAð bFÐ ÆÆWD×LK� wÝU
?
Ý√ œu�u� wFO³D�« “UG�«
W¹—bMJÝô« ‰U
?
LAÐ wFO
?
³D�« “UGK� s¹b¹b
?
ł 5KIŠ
ÆUO�u¹ ≥Âb� µ∞∞ ÊU−²M¹
s� ÊuJ²ðË W
?
³
?
�d*« …—Ëb�« ÂUEMÐ WD;« qL
?
© «ËU−O
?
� ≤µ∞ ULNM� q� …—b�® 5²
?
¹“Už 5ðbŠË
XGKÐË ÆÆ© «ËU−O� ≤µ∞® W
?
¹—U�Ð …bŠËË 5²¹öžË
ÆtOMł —UOK� ¥[µ u×½ UN²HKJð
ÆÆw{U*« u¹U‡� w� W‡D;« qOG‡A
?
ð «—dI‡� ÊU�
rN
?
²
?
³�UD* w
?
�U¼_« l� U
?
{ËU
?
H*« d
?
¦
?
Fð Ê√ ô«
rNO{«—√ w� ëdÐ_« VO�d²� UNO� w�UG� UC¹uF²Ð
qOG
?
Að w�U(« ÂU
?
F�« lKD� l� √b³¹ Ê√ —d
?
I*« s�
≤∞∞ …—b
?
� X¹e�« q
?
³
?
−Ð ÕU¹d�« W
?
�U
?
Þ ŸËd
?
A
?
uO½u¹ v� ŸËdA*« v�UÐ qLJ²
?
�¹ Ê√ wKŽ ÆÆ «ËU−O�
≤ v�«uŠ ŸËdA
?
LK� W¹—UL¦²Ýù« W
?
HKJ²�« mK³ð ÆÂœUI�«
WO
?
LM²�« pMÐ l� ÊËU
?
F²�UÐ ÁcO
?
HMð r²¹Ë ÆÆtOM
?
ł —UOK�
WO{uH*«Ë vÐË—Ë_« —UL¦²Ýù« pMÐË v½U*_« dOLF²�«Ë
ÕU‡¹d�« U‡MOÐdð® Âe‡‡Š ÀöŁ ‰ö‡š s� WOÐË—Ë_«
Æ©l�u*« U�bš ≠ WOzUÐdNJ�«Ë WO½b*« ‰ULŽ_« ≠
t½√ ÆÆ…œb
?
−²*«Ë …b
?
¹b'« W
?
�UD�« W
?
¾O¼ d
?
�–Ë
W�UÞ UŽËdA� s� œbŽ c
?
OHM²� œ«bŽù« UO�UŠ Íd−¹
±π¥∞ v�«u
?
Š v�≈ qBð W
?
O
?
�U
?
L
?
ł≈ …—b
?
IÐ ÕU¹d�«
UO½U*√Ë UO½U³Ý«Ë ÊUÐUO�« s� q� l� ÊËUF²�UÐ «ËU−O�
WOLM²K� WO�½dH
?
�« W�U�u�«Ë vÐË—Ë_« —UL¦²Ýù« pMÐË
qBð UŽËdA� v
?
�≈ W�U{ùUÐ ÆÆvÐË—Ë_« œU%ô«Ë
ZOKš W
?
IDM0 «ËU−
?
O� π∑∞v�«u
?
Š v�≈ UNð«—b
?
≤µ∞ UNM� ÆÆ’U)« ŸUDI�« U¼c
?
OHM²Ð ÂuI¹ f¹u��«
∂∞∞Ë ÆÆW
?
O�
?
�UM²�« U
?
B
?
�UM*« ÂUEMÐ «ËU
?
−O
?
±≤∞ sŽ Î
ö
?
C� ÆÆŸU
?
H
?
²½ô« oŠ ÂUEMÐ «ËU
?
−O
?
ŸUDI�« U
?
�dý Íb
?
Š« UNzU
?
A½SÐ ÂuIð «ËU
?
−O
?
Æ’U)«
…œUNý ÊuOK� wKŽ «dšR� XKB
?
Š b� W¾ON�« X½U�
UNðUŽËd
?
A� s� WFЗ√ s� W&UM�« UŁU
?
F³½ô« iHš
ÆÆtO
?
Mł ÊuOK� ∂µ v�«u
?
Š mK³ð WL
?
OIÐ ÕU¹d�« W
?
�UD�
«ËU−O
?
� ∏µ …—b� ©µ® W½«dHŽe�« ∫ U
?
ŽËdA� w¼Ë
∏∞ …—b
?
� ©∂® W½«dH
?
Že�« ≠ UO
?
½U³
?
Ý√ l� ÊËUF
?
²�UÐ
…—b� ©∑® W½«d
?
HŽe�« ≠ UO½U*√ l� ÊËU
?
F²�UÐ «ËU−
?
O�
©∏® W½«dHŽe�« ≠ ÊUÐUO�« l� ÊËU
?
F²�UÐ «ËU−O� ±≤∞
Æ„d/«b�« l� ÊËUF²�UÐ «ËU−O� ±≤∞ …—b�
Á—b
?
B¹ Èc�« ≤∞±¥ ≠ ≤∞±≥ ÂUF� W
?
O*UF�« W
?
O
?
��UM²�« d¹d
?
Ið `{Ë√
W
?
�U� w� d
?
B
?
� VOðdð lł«dð w�« ÆÆU¹uMÝ w*U
?
F�« ÍœU
?
B
?
²�ô« Èb
?
²M*«
¡UłË Ʊ±∏ e
?
�d*« q²×O� wK;« œU
?
B²�ô« VOðdð lł«dð YO
?
Š ÆÆ ôU:«
ÆÆWO
?
²×²�« WOM³K� W
?
³�M�UÐ ±±∑ e�d*« w� U
?
O*UŽ W¹dB*« U
?
�ÝR*« VOðdð
rOKF²�«Ë W×BK� W³�M�UÐ ±∞∞ e�d*«Ë ÆÆvKJ
?
�« œUB²�ô« W¾O³� ±¥∞ e�d*«Ë
w�Ë ÆÆ…¡U
?
HJ�« l�œ dýR
?
� w� ±∞π e�d*« w� d
?
B� ¡U
?
ł Ë ÆvÝUÝ_«
ÆÆlK��«Ë lzU
?
C³�« …œu
?
' ±±πË ÆÆV¹—b
?
²�«Ë v�UF�« r
?
OKF²K� ±±∏ e
?
�d*«
œ«bF
?
²Ýö� ±∞∞Ë ÆƉU*« ‚uÝ W
?
OLM²� ±±πË ÆÆqLF�« ‚u
?
Ý …¡UHJ� ±¥∂Ë
Æ‚u��« r−( W³�M�UÐ ≤π e�d*«Ë ÆÆvłu�uMJ²�«
mKÐ U
?
LO� ÆÆ—ôËœ —U
?
OK� ≤µ∂[∑ ‡Ð vK;« " UM�« r−
?
Š d¹dI
?
²�« b�—Ë
vK;« œUB²�ô« WL¼U�� XGKÐ UL� ÆÆ«—ôËœ ≥±±≤ tM� U¹uMÝ œdH�« VOB½
Æ •∞[∂µ u×½ v*UF�« œUB²�ô« w�
‰uײ
?
�« …d²HÐ U³KÝ dŁQ
?
²�« v�≈ ÆÆvK;« œUB²�ô« lł«dð d¹d
?
I²�« lł—√Ë
WO�
?
�UMð ÷uIð v²�« ÆÆWOÝU
?
O��« U�ö)«Ë vM�_« ö
?
H½ô«Ë vÝUO��«
ÃU²% UHK� ≥ „UM¼ ÊS
?
� ÆÆd¹dI²�« V�ŠË ÆuLM�« vKŽ UNð—b
?
�Ë œUB²�ô«
?
Ž U¼uA
?
²K� ÷dFð Íc�«Ë wKJ�« œU
?
?
�ô« u¼ ‰Ë_« ∫d¦
?
�√ U�U
?
L²¼«
◊uGC�«Ë ÆÆÂUF�« s¹b�« ŸUHð—«Ë W½“«u*« e−
?
Ž r�UHð V³�Ð WO{U*« «uM��«
ÆW½“«u*« e−Ž s� «dO³� «¡eł q¦1 Íc�« W�UD�« rŽœË ÆÆWOL�C²�«
ÊU� t½√ ÆÆ¢W
?
OÐdF�« ¡UÐd
?
NJ�«¢ XLKŽ
wKŽ …b¹b
?
ł …œU¹“ o
?
O
?
³Dð —d
?
I*« s�
s� «—U³
?
²Ž« ¡UÐdNJ�« „ö
?
N²Ý« W
?
H¹dFð
Íc�« dN
?
A�« u¼Ë w{U*« dÐu²�√ d
?
«œU¹“ oO
?
³Dð …—«“u�« t
?
O
?
� œU
?
²
?
Ž«
w²ŠË ¡U
?
²A�« qB� W¹«bÐ l� —U
?
FÝ_«
qOG
?
Að ÂbF� ÊuJKN
?
²�*« UNÐ d
?
FA¹ô
U¼ƒU
?
G�« —dIð t½√ ô≈ ÆÆnO
?
OJ²�« …eN
?
ł√
w²�« ÊU
?
?
Šô« W�UŠË ·ËdE�« V³
?
�Ð
¡UÐd
?
NJ�« …—«“Ë X½U
?
�Ë Æœö³�« U
?
NÐ d9
fK−� w�≈ ŸËdA0 X�b
?
Ið b� W�UD�«Ë
„ö
?
N
?
²
?
Ýô« W
?
H¹d
??
Fð …œU¹e� ¡«—“u�«
” Ë „ ∂µ∞ s� w
?
KŽ_« `z«d
???
A
?
K�
c
?
�²¹ r� fK:« Ê√ ô≈ ÆÆ…d
?
?
� V�MÐ
ÆÊü« w²Š UN½QAÐ «—«d�
„öN²Ý« WH¹dFð w� …œU¹“ dš¬ X½U�
b
?
� ¡«—“u�« fK−� U¼d
?
�√ b� ¡UÐd
?
NJ�«
≤∞±≤ d³L�u½ w� 5²KŠd� wKŽ XI³Þ
U
?
NF
?
�Ë s� nOH
?
?
²K� ≤∞±≥ d¹UM¹ rŁ
ÆÆU
?
N
?
OKŽ 5J
?
KN
?
²
?
�*« ‰U
?
F
?
�√ œËœ—Ë
• ¥∞≠ π 5Ð «œU¹e
?
�« Ác¼ XŠË«dðË
«b
?
ŽU
?
�® W
?
O�eM*« U
?
�«b
?
?
²
?
Ýö�
ÆÆ©” Ë „ µ∞ w²Š w�Ë_« W×¹dA�«
W¹—U−²�« U�«b�²Ýö� •≤∞≠±≤[µË
≠ ±¥[¥Ë ÆÆW�U
?
F�« …—U½ö� • ±µË ÆÆ
s¹bN'« wKŽ 5�d
?
²A*« w�U³� •±∂
ÆiH�M*«Ë jÝu²*«
w� WO
?
J¹d�√ 5HK×
?
� W¾O
?
¼ XC�
W�d
?
ý «e�UÐ ÆÆ¢UO
?
½—uHO�U
?
�¢ W¹ôË
l�bÐ W
?
¹—uJ�« ¢! u
??
???
�U
??
Ý¢
—ôËœ ÊuOK� ≤π∞ U¼—b
?
� UC¹uFð
„UN
?
²½« V³�Ð ¢qЬ¢ W�d
?
ý `�UB�
¢Êu
?
� ͬ¢ Í“UN
?
ł Ÿ«d²
?
š« «¡«dÐ
w�≈ mK³*« «c
?
¼ ·U
?
C
?
O� ÆÆ¢œUРͬ¢Ë
UN½QAÐ —b� Ídš√ ÊuOK� ∂∞∞ u×½
Æ¢! u
?
?
�UÝ¢ b
?
{ —«d
?
� qF
?
H�UÐ
≥∏∞ ‡Ð X³�U
?
Þ b
?
� ¢qЬ¢ X½U
??
�Ë
X{d
??
Ž U
???
LMOÐ ÆÆ—ôËœ Êu
???
OK�
X�U� —ôËœ ÊuOK� µ≤ ¢! u
?
��Uݢ
r�U
?
;« dEMðË ÆW�œU
?
Ž ÊuJ²Ý U
?
N½≈
5²�d
?
A�« 5Ð «b¹bł UŽ«e½ W
?
OJ¹d�_«
¢
BOO
?
� w{U*« d
?
³
?
L
?
�u½ W¹U
?
N½ w� -
ŸUD� ¡UÐdN� ÃU²½ù ŸËdA� ‰Ë√ n¹—UE�
ÂUEMÐ u³�« ÂuJÐ WO
?
�LA�« W�UD�UÐ ’Uš
≤∞∞ v�≈ qBð W
?
O�U
?
L
?
ł« …—b
?
BOO
q� …—b� UD×� ±∞‰öš s� ÆÆ «ËU−O�
W�d
?
A�« ÂuI
?
²ÝË ÆÆ «ËU
?
−O� ≤∞ U
?
NM�
W−²M*« W�UD�« ¡«dAÐ ¡UÐdNJ�« qIM� W¹dB*«
…b* ‰ULŠ_« e
?
�«d� v�≈ UNKI½Ë WD;« s�
ÆW�UD�« ¡«dý WO�UHðô Î
UI³Þ Î
U�UŽ ≤∞
WD)« U
?
ŽËdA� sL
?
{ ÆÆp�– wðQ¹
W
?
�U
?
{ô ≤∞±∑ ≠ ≤∞±≤ W
?
O�
?
L
?
WO�
?
Lý W�UÞ «ËU−
?
O� ≥µ∞∞ v�«uŠ
«e�d*« UOMI²Ð «ËU
?
−O� ≤∏∞∞ UNM�
U¹ö)« s� «ËU
?
−O
?
� ∑∞∞Ë WO�
?
LA�«
ŸUDI�« „—U
?
A¹ Ê√ wK
?
Ž ÆÆW
?
ODK�uðu
?
H�«
«—b
?
I�« s� •∂∑ c
?
O
?
HMð w� ’U
?
ÆWÐuKD*«
jÝË q³
?
I*« ¢”—U
??
�¢ d
?
N
?
ý w�
nð«u
?
¼ ÊQÐ ¢q
?
Ь¢ s� «¡U
????
Žœ«
UC¹√ pN
?
²Mð WO�U
?
(« ¢! u�
?
�UÝ¢
ÆUNÐ W�U)« Ÿ«d²šô« «¡«dÐ
ÊËUF
?
²�« r−Š Ê√ ÆÆW
?
A¼bK� d
?
O¦*«
«—UOK*UÐ —b
?
I¹ 5²�dA�« 5Ð ‰œU
?
³²*«
W�u¾�*« ¢! u��UÝ¢ d³²FðË ÆÆU¹uMÝ
ͬ¢ nð«u¼ U
?
'U
?
F
?
� l
?
OMBð sŽ
Æ° ¢qЬ¢ ‡� ¢œUРͬ¢ …eNł√Ë ¢Êu�
U‡‡NMÐ bO�uð WD×�