Page 61 - 115

Basic HTML Version

v¼ Èd
?
š_« WO
?
�U)«Ë ÆÆt
?
?
H½ ‰“UF�« W
?
FO
?
³Þ
ÆÀuK²�« …œU
?
� WF
?
O³Þ sŽ W
?
&UM�«Ë ¡ULK� t¼«d
?
A�«
vKŽ p�– d
?
NE¹ ÆÆUNðd
?
¦�Ë UŁuK*« …bý V
?
�×ÐË
œdÞ Wł—œ œb
?
ײðË ÀuK²�« …œU* vł—U
?
)« `D��«
l½U
?
B
?
� s� »d
?
I�UÐ ô“U
?
Ž oOKFð - b
?
�Ë Æ¡U*«
√bÐ ÆÆWO
?
�U� …d
?
²H� sš«b*« WN
?
ł«u� w�Ë …b
?
LÝ_«
ÆÀuK*« `D�K� f�ö²�« W¹Ë«“ ”UO� U¼bFÐ
»uD�« szUL� —«u−Ð UN
?
IOKFð - v²�« ô“UF�« U�√
bFÐ 5³²
?
� ÆÆWOŽUMB�« UHK
?
<«Ë WOðË“ü« Âœ«uF�«Ë
v� …b¹býË …b¹bł WDЫ— —u
?
Nþ W�“ö�« öOKײ�«
vKŽ ‰b¹ U2 ÆÆvÞUD
?
*« ‰“UF�U
?
Ð qO½uЗUJ�« W
?
IDM�
WOF
?
O³D�« q�«uF�« qF
?
HÐ dLO�u³�« v� …b
?
��√ ÀËbŠ
WÐuÞd�«Ë ÆÆ
(UV)
WO−�HM³�« ‚u� fLA�« WFý√ q¦�
WOzUO
?
LO� d�UMŽ œu
?
łË v� “UHŠ q�UŽ d
?
³²Fð v²�«
U
?
HK�� s
?
� W&UM�« X¹d
?
³J�«Ë —u
?
H
?
ÝuH�« q¦
?
WOðË“ü«Ë WO½uÐdJ�« Âœ«uF�« Ê√ U
?
L� ÆW³¹dI�« l½UB*«
ÂuIðË dLO�u³�« l� qŽUH²ð ÆÆ»uD�« szUL� sŽ W&UM�«
—u¼bð v�« ÈœR¹ U2 ÆÆW
?
O½uÐdJ�« WK�K�
?
�«dO
?
�J²Ð
U�√ Æ©¥® r�— qJA
?
�UÐ 5³� u¼ UL
?
� ‰“UFK� U
?
H�
vKŽ …b¹b
?
A�«Ë WDÝu²*« W
?
OK�d�« n�«uF�« d
?
OŁQð
s� ¡v}
?
A� ÃU²
?
×¹ d
?
�Q� v½u
?
JOK��« ◊UD*« `DÝ
Ædš¬ ‰UI� w� UŠU²� p�– ÊuJ¹ b�Ë ÆÆW{UH²Ýô«
hO�AðË h×HÐ UFÝ«Ë U
?
�UL²¼« r�UF�« r²N¹
WOzUÐdN� «—UON½« ÀËbŠ q³� WOzUÐdNJ�« ôu;«
vH
?
� ÆÈ—«dD{ô« qB
?
H
?
�« öJA
?
� v�≈ ÈœRð
l{Ë - «uMÝ w½U
?
L
?
Ł Èb
?
� vKŽË ÆÆU
?
O
?
ÝË—
W³�«d�Ë hO�
?
A²� WK�UJ²*« U�uEM*« s� b¹bF�«
WOzUÐd
?
NJ�« ôu;« s� WzULŁöŁ v�«u
?
Š b�—Ë
UD;« w� W�b)« ¡UMŁ√ · „ µ∞∞ Ë ≤≤∞ bNł
WOzU*« W�UD�«Ë W¹ËuM�« W
?
�UD�« UD×�Ë W¹—«d(«
Õö�≈ p�– o¹dÞ sŽ sJ�√Ë ÆÆW1b
?
I�«Ë …b¹b'«
Æ öJA*« s� b¹bF�«
ÊU
?
LC� W
?
O−
?
Oð«d
?
²Ý« l{Ë - ÆÆU
?
O�UD¹≈ w�Ë
ôu
?
; tÐuKD*« W�ö
?
��«Ë W¹œUL
?
²Žô« Èu
?
²�
?
U
?
H�«u*« w� U¼œU
?
?
Ž« - w²�« …d
?
O³J�« W
?
�UD�«
«—UON½« ÀËbŠ s� b(« vKŽ ÂuIð ÆÆW¦¹b(« WOMI²�«
WOBO�A²�« «—U
?
³²šô« l{uÐ ôu;UÐ WOzUÐdN�
UHKLK� WOKš«b�« …—«d(« W
?
ł—œ ”UO� l� ÆÆW³ÝUM*«
W¹—«d(« …—Ëb�« «—U
?
³²š« ¡UMŁ√ WOzu
?
C�« ·UO�_UÐ
wzUÐd
?
NJ�« ”uI�« —U
?
³²
?
š«Ë …dz«b�« dB
?
� qL%Ë
dł ÆÆUO½U*√ w�Ë Æ ôu×LK� –UHM�« ô“UF� vKš«b�«
‰eŽ ‚—u
?
� v}{«d²
?
�ô« dL
?
F�« d¹bIð s
?
Ž WÝ«—œ
?
�Ð ÆÆWMšU��« ◊U
?
IM�« œułË W
?
−O
?
²½ ôu;«
l{Ë ·bNÐ ÆÆu
?
'« …—«dŠ Wł—œË qOL
?
ײ�« …œU¹“
…—«d
?
(« Uł—œ —U
?
?
šô Öu/ l{u� d
?
O¹UF
?
Æ ôu×LK� W³ÝUM*«
dBI�« Ÿ«u½√ WłcLM� WÝ«—œ XF{Ë ÆÆdB� v�Ë
UNMOÐË U
?
NCFÐË UHK*« 5Ю ‰u;« qš«b
?
Ð WHK²<«
WIO�œ WOL²¹—Užu� W�öŽ l{Ë -Ë ÆÆ©v{—_« 5ÐË
W�UŠ w� U
?
OI�«u²�« U½uJ* W
?
OKFH�« WLOI
?
�« d¹bI²�
w� WOK{U
?
H²�« «—U
?
O²�« d¹bI
?
²� wzUÐdNJ�« d
?
BI�«
ôU
?
×Ð R
?
³M²�« sJ1 t½√ ÆÆ5³ðË Æ ôU
?
(« lO
?
L
?
ł
U½uJ� b�—Ë W
?
³�«d� ‰öš s� WOK
?
š«b�« —UON½ô«
Ɖu;« „uKÝË ¡«œ√ w� dOG²�«Ë UOI�«u²�«
b
?
�— …e
?
Nł√ «b
?
?
²
?
Ý« r²¹ ÆÆb¹u
?
��« w�Ë
¡«d
??
łô W
?
�b
??
)« ¡UMŁ√ ôu
?
;« v
?
KŽ l{uð
≠ q¹u×
?
²�« W³�½ ≠ W�ËU
?
I*«® WHK²<« UÝU
?
OI�«
·œ«dL� WI¹dD�« Ác¼ —U³
?
²Ž« sJ1Ë Æ©bIH�« W³�½
sJ1Ë ÆƉu;« ÃËd
?
š bMŽ r²ð v²�« «—U³
?
²šö�
‰u×LK� Àb
?
% v²�« «dOG²�« WFÐU²
?
� UNI¹dÞ sŽ
vKŽ VKG²�« W
?
I¹dD�« Ác¼ WDÝ«uÐ - b�Ë ÆÂUE²½UÐ
ÆÆö¦L
?
� ÆUNL�U
?
Hð q³� ôu×LK� …b¹b
?
Ž öJA�
q�UA� vKŽ ‰u;« w� q¹uײ�« W³�½ WFÐU²� ‰bð
‰b¹ U
?
LMOÐ ÆÆ
Tap Changer
b
?
N
?
'« d
?
O
?
G
?
� w�
w� öJA
?
� vKŽ W�ËU
?
I*« WL
?
O� w� ·ö
?
²šô«
‰bð ‰u;« w� bIH�« …œU¹“ Ê√ UL� ÆÆf�ö²�« ◊UI½
ÊS
?
� ÆÆ«cJ¼Ë ÆtKš«b
?
Ð …bz«“ …—«d
?
Š œu
?
łË vKŽ
VOF�« v�UMð vKŽ W�ôœ vDF¹ ”UO� È√ w� dOG²�«
ÀËbŠ q³� t
?
O�öð qN�¹ U2 ÆÆd
?
¦�√ Ë√ ÁU&« w�
ÊuJð Ê√ sJ1 UOHK²�« w� …œU¹“ Ë√ vzU−� —UON½«
Æd³�√ W¹œUB²�« …—U�š w� U³³Ý
W
??
F
?
O
??
³Þ «– ÊuJð
UŁuK� w� UL
?
� W�Uš
UŁuK� v¼Ë …b
?
LÝ_«
ÆÆ¡U
??
LK� «b
?
ł t¼d
??
ý
vÞUD*« ‰“UF�« Ÿ“UM²²�
ÆÆÊU
?
²O
?
�U
?
š c¾MO
?
Š
œdÞ W
?
O
?
�U
?
š v�Ë_«
s� W
???
FÐU½ v
?
¼Ë ¡U*«
∫©¥® r�— qJý
wÞUD� ‰“UŽ
UŁuK* ÷dFð
WOðË“¬Ë WO½uÐd�