Page 60 - 115

Basic HTML Version

W
?
O�U(«Ë …b¹b
?
'« œ«u*« „uKÝ W
?
Ý«—œ d
?
³²
?
·ËdE�« d
?
OŁQðË W�“U
?
F�« œ«u*«Ë ô“U
?
F�« ÂœU
?
IðË
WŠËdD*«Ë W�U
?
N�« UŽu{u*« s� ÆÆWDO;« WO
?
¾O³�«
r�U
?
F�« r²¼« b
?
�Ë ÆWO*U
?
F�« «d9R*« s� b¹b
?
F�« w�
Diagnostic Tools
»uOF�« hO�Að qzUÝuÐ U¦¹bŠ
rO
?
OI
?
ð ÆÆp�– qLýË ÆW�“U
?
F�« œ«u*«Ë ôu
?
;« w�
Ÿ«d
?
²š«Ë ÆÆU
?
NO
?
� »uO
?
F�« ·UA
?
²�«Ë œ«u*« ÂœU
?
ÆÆnAJ�«Ë hO
??
?
A
?
²K� …b¹b
??
ł «Ëœ√ d¹uDðË
X�ËUMðË ÆWO�c�« UJ³A�« w� b�dK� «Ëœ√ œUL²Ž«Ë
«c¼ w� U
?
Žu{u*« s� b
?
¹bF�« ÆÆ «d9R*« ÀU
?
×Ð√
W
?
O�ü WO
?
ÝU
?
Ý_« hzUB
?
)« ÆÆp�– s�Ë Æœb
?
B�«
…œUH²Ýô« WO½UJ�≈ l� ÆÆW�“U
?
F�« qz«u��« w� m¹dH²�«
bN
?
−K� ôu;« u¹“ qL
?
ײРR
?
³M²�« w� p�– s�
5Ð W�œU³
?
²*« W�öF�« —U
?
³²Žô« w� c
?
š_«Ë ÆÆvF�b�«
…dG
?
¦�« q�UF�Ë m¹dH
?
²�« —UA²½ô W
?
HK²<« ‰UJý_«
Æ ôu;« X¹“ w�
ôu;« ÂœUIð d
?
OŁQð ÆÆ UÝ«—b�« iFÐ X�ËUMðË
ÆÆWHK²<« …—«d(« U
?
ł—œ bMŽ WO½bF*« u¹e�« vKŽ
‚—uK� vze
?
'« m¹d
?
H²�« Èu
?
²�
?
� ”U
?
O� p�c
?
�Ë
bN
?
'« «– l¹“u²�« ôu
?
×� ‰e
?
Ž w� Âb�
?
²�*«
Öu/ ¡«dI²Ýô W�ËU
?
×� w� ÆÆjÝu²*«Ë iH�M*«
X�ËUMð UL� Æ U
?
¾O³�« nK²�
?
� qŁU1 …—«dŠ Uł—b�
d‡Ł√Ë “u
?
K‡OK‡�
?
�« …œU‡� ÂœU‡Ið Íd
?
‡š√ U‡Ý«—œ
ÆÆ ôu
?
;« X¹e� …b
?
?
�_« U
?
³Ł W‡ł—œ vKŽ p�–
WOM
?
IðËdNJ�« W
?
OÝUO
?
I�« WH
?
�«u*« ‰ö‡š s� p�–Ë
s� UÝ«—b�« s� b¹b
?
F�« X{dFðË Æ©
IEC 61125
®
ôu;« u¹“ ¡«œ√ 5�
?
ײ�ÆÆr�UF�« ¡U×½√ nK²
?
��
X{dFð ÆÆUJO
?
−KÐ wH� Æ
Additives
U�U{≈ l{uÐ
u¹“ ¡«œ√ vKŽ
"Triazole”
…œU‡� W
?
�U
?
{ù W
?
Ý«—œ
…œU� W
?
�U{ù 5B�« w� W
?
Ý«—œ „UM¼Ë ÆÆ ôu;«
—UON½ù« b
?
Nł vKŽ
"Nano Particle”
WK�u� t
?
³ý
w�Ë Æ ôu×
?
LK� ÂœUI
?
²� v½b
?
F� X¹e� wzUÐd
?
NJ�«
u¹e� WO
?
³¹d& UÝ«—œ dł ÆÆU�½d
?
�Ë «d²K$«
WOzUO
?
LO� U³�d
?
� s� U�U{≈ œułË w� W
?
HK²��
W³�½ 5�
?
ײ� WOŽUMD�« W¹dD
?
Ž U½uÐd�Ë—bO¼Ë
wzUÐdNJ�« —U
?
ON½ô« bNł 5�
?
%Ë u¹e�UÐ «“UG�«
Æwze'« m¹dH²�«Ë
w� W
?
O½bF
?
*« u¹e�« «b�
?
²
?
Ý« Ê√ s� ržd�UÐË
U
?
Nðd�u� «dE½ W
?
F
?
Ý«Ë …—uBÐ d
?
A²M¹ ôu
?
l� lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ U
?
N�u³
?
�Ë UN
?
²HKJð ÷U
?
H�½«Ë
«b�²
?
Ý« Ê√ ô≈ ÆÆbOFÐ s�“ cM� UNz«œ√ w� W¹œU
?
L²Ž«
?
�Ð W¾
?
O
?
³�« vKŽ …—uDš q¦1 W�“U
?
F�« œ«u*« pKð
q¦1 U
?
N�«b
?
?
²Ý« Ê√ U
?
L� ÆÆU
?
N� Íu
?
O(« qK×
?
²�«
UO*UŽ h�UMð Èc�« jHM�« UOÞUO²Šô «dO³� U�«eM²Ý«
ÆWO{U*« œuIF�« ‰öš
„uK�� U�½d�Ë UO½U*« w� dł WÝ«—œ XK�uðË
w�
"Ester fluid”
W�“U
?
F�« W
?
OðU
?
³M�« qz«u
?
��« iFÐ
Èu²
?
�*« vKŽ ¡«uÝ ≠ ôu
?
;« Ê√ v�≈ ÆÆ ôu;«
l� ÊU�Q
?
Ð qLFð Ê√ sJ1 ≠ wI
?
OI(« Ë√ vł–u
?
LM�«
UN½√ ô≈ ÆÆ
"Ester fluid”
œułË w� UÞUO²Šô« iFÐ
rNH� WÝ«—b�«Ë Y׳�« s� b¹e
?
LK� WłU(« vKŽ b�Rð
Æœ«u*« pKð ¡«œ√Ë „uKÝ
u¹e�« qš«œ W¹“uK
?
OK��« œ«u*« ¡«œ_ W
?
³
?
�M�UÐË
w� dO
?
¹UF*« l{Ë ¡UMŁ√ U
?
NðUŽ«d� V−
?
¹ —u�√ w¼Ë
Æ
IEEE
Ë√
IEC
ÊU'
Æ¡U*« œdÞ WO
?
�U�Ð W¹d
?
LO�u³�« ô“U
?
F�« eO
?
L²ð
vKŽ WOzUÐd
?
N� «—UOð —Ëd� lM9 ÆÆW
?
O�U)« Ác¼Ë
wzUÐd
?
N� —U
?
ON½« ÀËb
?
Š lM1 U2 ÆƉ“U
?
F�« `DÝ
ÆWHK²<« ÀuK²�« ·Ëdþ w� W�Uš
eOL
?
²¹ ÆÆ «dLO�u³�« s� W
?
HK²<« Ÿ«u½_« 5Ð s�Ë
v½uJOK��« ◊UD*« s� Ÿu
?
MB*« ÈdL
?
O�u³�« ‰“U
?
F�«
ô“U
?
Ž w� öC
?
H� t
?
²KF
?
ł 5²�U¼ 5²
?
O�U
?
�Ð
∫ UL¼Ë ÆÆWOz«uN�« ◊uD)«
bFÐ ¡U*« œdÞ WO�U
?
�Ð v½uJOK��« ◊UD*« ÿUH²Š« ≠
Æ ôU(« iFÐ w� U²�R� U¼bI�
W
?
I
?
³D� ©¡U*« œdÞ …d¼U
?
þ® …d¼UE�« pKð ‰U
?
I
?
²½« ≠
ÆÀuK²�«
∫ ¡U‡‡‡*« œd‡‡‡‡Þ …d¼U‡‡‡þ ≠
f�ö²�« W¹Ë«eÐ U
?
³�Už ¡U*« œdÞ …d¼Uþ sŽ d
?
³F¹
vKŽ ¡U*« «dD� U
?
NFMBð v²�«
Contact angle
(
θ
c
)
WO
?
�U�� vÞUD*« ‰“U
?
F�« kH²
?
×¹Ë Æ ‰“UF�« `DÝ
tKF−¹ U
?
2 ÆÆWHB�« Ác
?
NÐ WBzUB
?
š s� WO
?
ÝUÝ√
Èd
?
š_« W¹bOKI
?
²�« ô“UF�« s� Ád
?
Ož vKŽ e
?
OL
?
²¹
ÆÀuK²�« ·Ëdþ w� ©ÃUłe�« ≠ 5KÝ—u³�«®
r�— qJA�UÐ 5³
?
� u¼ U
?
L
?
(
θ
c
)
W¹Ë«“ ”U
?
IðË
`DÝË ¡U*« …dD� 5Ð d
?
B
?
×Mð v²�« W¹Ë«e�UÐ ÆÆ©≤®
p�c
?
� ”U
?
Ið UL
?
� ÆÈu
?
²
?
�*« l{u�« v� ‰“U
?
F�«
w� ‰“UF�« `DÝË ¡U*« …dD� 5Ð qO� W¹Ë«“ vB�QÐ
qJA�UÐ 5³� u¼UL�
(
θ
r
)
UNOKŽ oKD¹Ë qzU*« Èu²�*«
WO
?
ŽuM� UI³Þ W
?
O�U)« Ác¼ rO
?
�Ið r²¹Ë Æ©≥® r�—
Æ U¹u²�� …bŽ v�≈ t�œUIð Wł—œË ‰“UF�«
‰“U
???
F�« `DÝ v
?
KŽ U‡Łu
?
K*« iFÐ —U
?
‡Ł¬ ≠
∫vÞU‡D*«
v�≈ q³
?
� s� U½d
?
�– UL
?
� ¡U*« œdÞ …d¼Uþ qI
?
²Mð
U2 ¡ULK� «œ—UÞ U
?
C¹√ ÀuK²�« ÊuJO� ÆÆÀuK²�« W
?
I³Þ
dOž «d�√ W¹dLO�u³�« ô“UF�« W�UE½ w� dOJH²�« qF−¹
Ác
?
N
?
Ð kH
?
²
??
% w²�« UŁuK*« i
?
FÐ „UM¼Ë Æœ—«Ë
v²MLÝ_« ÀuK²�« w� U
?
L� ÆÆWK¹uÞ «d²H� W
?
O�U)«
UŁuK*« iFÐ Ê√ ô≈ ÆÈË«d
?
×B�« ÀuK²�«Ë ·U
?
b
?
I� ÆÆW�“U
?
F�« WOðU
?
³M�«
W�d²
?
A� WÝ«—œ dł
«d
?
�¹u
??
Ý s� q� 5Ð
…b
??
×
??
²
?
*« U¹ôu�«Ë
W
??
Ý«—b� q
?
¹“«d
??
³�«Ë
œ«uLK� È—«d
?
(« ÂœUI²�«
qzU
?
Ý w� W¹“u
?
KOK��«
dŁ√Ë vF
?
O³D�« d
?
²Ýù«
‰e
?????
F
?
�« vK
?
Ž p�–
v�≈ XBKš ÆÆwzUÐdNJ�«
…bŠu� W
?
O−NM� l{Ë
w� U�ö²
?
šô« b¹bײ�
‚—Ë ÂœU
??
I
?
ðË „uKÝ
w� —u
?
L
?
G*« “u
?
KOK��«
wFO³D�« d
?
²Ýù« qzUÝ
l�Ë ÆWO½b
?
F*« u¹e�«Ë
È“u
?
KO
?
K�
?
�« ‚—u�« Ê√
u¹e�« w
?
� —u
?
L
??
G*«
U
?
³¦
?
Ð “U²1 W
?
O½b
?
F*«
…—b
??
�Ë ¡«œ_« w� vKŽ√
qL
??
×
?
²�« vKŽ d
??
³
?
�√
Ê—u� U
?
� «–≈ wJO½UJO*«
w� …—u
?
LG
?
� UMO
?
bMŽ wF
?
O
?
³D�« d²
?
Ýù«
ÆÆÂœUI
?
²�« ·Ëdþ fH½
ÂœU
??
Ið ‰b
?
F
??
� Ê√ ô«
w� —u
??
L
???
G*« ‚—u�«
ÊuJ¹ wFO
?
³D�« d²Ýô«
…—u
?
L
?
G*« pKð s� QDÐ√
ÆÆW
?
O½b
??
F*« u¹e�« w�