Page 6 - 115

Basic HTML Version

ÆWF³C�« WM¹b* b¹bł w½«dLŽ
l� oO�M²�« wKŽ ‚U
?
Hðô« - ÆÆ‚UO��« fH½ w�Ë
UO
?
�¬ vKŽ ‚UHðö� W¹ËuM�« W
?
�UD�« W¾
?
O¼ v�R
?
��
iFÐ b{ W¾ON�« q³� s� WŽu�d*« ÈËUŽb�« ◊UIÝ«
PAM� vKŽ Èb
?
F²�UÐ «u
?
�U� s¹c�« WF
?
³C�« v�U¼«
·ËdEK� …U
?
Ž«d� d¹UM¹ …—uŁ »U
?
IŽ« v� ŸËd
?
A*«
Æ„«c½¬ œö³�« UNÐ d9 X½U� v²�« WOM�ô«
«eŠ ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ÆÆWOÐuM'« W
?
OÐdG�« WOŠUM�« s�
‚dA�«Ë ‰ULA�« w²OŠU½ s� WD×LK� ÈËuM�« ÊU�_«
s� s¹—dC
?
²*« i¹uFð vKŽ ‚UHðô« - UL
?
� ÆjI�
sŽË WD;« l�u
?
� qš«œ W
?
OJK*« œu
?
I
?
Ž »U×
?
�√
ÆÆôœUŽ UC¹uFð bO�« l{Ë w{«—√ sŽË UÝËdG*«
W
?
F
?
³C
?
�« w�U¼_ qL
?
Ž W�d
?
� µ∞∞∞ d
?
O
?
�uðË
jOD
?
�ðË WK�U
??
� d¹uDð WD
?
š vKŽË ÆÆ×b
??
²�UÐ
¡UÐd
?
NJ�« Ë ŸU
?
�b�« «—«“Ë «œU
?
O� —u
?
C
?
×Ð
UD;« W
?
¾
?
O¼Ë ÍËuM�« ÊU�_« W
?
¾
?
O¼Ë W
?
¾O
?
³�«Ë
W
?
�UF
?
�« «dÐU<«Ë W
?
OÐd
?
(« «dÐU
?
<«Ë W¹ËuM�«
W�UD�« W¾O¼ l� oO
?
�M²�UÐË ÆÆWF³C�« w�U¼√ wK¦2Ë
÷—_« W
?
ŠU�
?
� hOKIð vKŽ ‚U
?
Hðô« - ÆÆW¹ËuM�«
r� ≤ ‰bF0 WF³C�UÐ ÍËuM�« ŸËdALK� WBB<«
Ê« vKŽ ÆÆ÷—ô« oL
?
FÐ r
?
� µ v� qŠU
?
��« ‰uDÐ
vKŽ WOM
?
JÝ WM¹b� W�U
?
�ô WŠU�*« p
?
Kð hB�ð
WM¹b�Ë WOMJÝ …b
?
ŠË n�√ ∂∞ rCð Èu²�� vKŽ«
s¹—dC²LK� È—U& ‚uÝË WOK% UD×�Ë v¼ö�
Ê√ vKŽ ÆÆt
?
OMł —UOK� w�« qBð W
?
HKJ²Ð v�U¼ô« s�
±¥ ‰öš ‰U
?
LŽ_« c
?
OHM²Ð W
?
×K�*« «uI
?
�« ÂuIð
WF³C�« v�U¼« V�UD� vKŽ WI
?
�«u*« X9 UL� Æ«Î
dNý
WOÐd
?
G�« 5²N'« s� vM
?
�ô« «e(« ¡UG�UÐ W
?
IKF²*«
b¹b
?
'« v½«dL
?
F�« œ«b²
?
�ôUÐ `L�¹ U0 W
?
OÐuM'«Ë
ö³I²�� w½«dL
?
F�« lÝu²K� WM¹bLK� tO� ¡b³�« —dI*«
—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
Ê√ ÆÆd
?
B
?
� w� W
?
�UD�«Ë ¡UÐd
?
NJ�« …—«“Ë XMKŽ√
v� 5¹Ëu½ 5KŽUH� ‰Ë√ ¡U
?
A½ù W¹cOHM²�« «uD)«
±∂µ∞≠ πµ∞ 5Ð ÕË«d²
?
ð …—bIÐ WF
?
³C�« W
?
IDM�
ÆÆw�U(« d¹UM¹ dNý W¹UNMÐ √b³
?
²Ý …bŠuK� «ËU−O�
W¾O¼ UNðbŽ√ v²�« UH�«u*«Ë ◊ËdA�« WÝ«d� ÕdDÐ
v*UF
?
�« È—UA²
?
Ýô« l� ÊËUF
?
²�UÐ W¹ËuM�« UD;«
÷ËdF�« vIKð √b³¹ Ê√ vKŽ ÆÆ¢e½uÝ—UТ ŸËdALK�
ÊöŽ≈ r²OÝ ULMOÐ ÆÆ≤∞±¥ d³L²³Ý v� U�dA�« s�
ÆÆ≤∞±µ ÂUŽ s� uO�u¹ dNý w� …ezUH�« W�dA�« rÝ«
U
?
LNDÐ—Ë 5K
?
ŽUH
?
LK� q�UJ�« qO
?
GA
?
²�« r²¹ YO
?
×Ð
l�u²*« s�Ë Æ≤∞≤≤ ÂUŽ U¹«bÐ v� WO�uI�« WJ³A�UÐ
WOÝË—Ë WOJ¹d�√ U�dý ∂ WB�UM*« w� „—UAð Ê√
qL
?
Fð W¹—u
?
�Ë W
?
OM
?
O
?
�Ë W
?
O½UÐU¹Ë W
?
O
?
�½d
?
�Ë
Âe²K²ÝË Æ
PWR
◊uGC*« nOH)« ¡U*« UOłu�uMJ²Ð
W�“ö�« ö¹uL²�« s� • ∏µ dO
?
�u²Ð …ezUH�« W�dA�«
«—UO
?
K� µ≠¥ u×MÐ —b
?
Ið w²�« ŸËdA*« W
?
HKJð s�
œ«b�Ð d
?
B� ÂuIð Ê√ vKŽ ÆÆbŠ«u�« qŽU
?
HLK� —ôËœ
lOMB²�« W
?
³�½ qIð ô√Ë ÆÆWO
?
I³²*« W
?
³�MK� dýU
?
³�
w½U
??
¦�« w�Ë ÆÆ•≤∞ sŽ ‰Ë_« qŽU
?
H
?
*« w� wK;«
ÆUF� 5KŽUH*« qLA²� WB�UM*« q¹bFð - UL� Æ•≥µ
≠ WB�UM*« ÕdÞ q³� ≠ ¡U
?
N²½ô« —dI*« s� ÊU�Ë
WDA½_« rOEMð Êu½UI� W¹c
?
OHM²�« W×zö�« œU
?
L²Ž« s�
w� VFA�« f
?
K−� Ád�√ Íc�« W
?
OŽU
?
Fýù«Ë W¹ËuM�«
ÊU�_« W¾O¼ W�U�≈ ‰ULJ²Ý« `O²OÝ U0 ≤∞∞π ”—U�
…—«“Ë sŽ ÂU²�« ‰ö
?
?
ÝôUÐ l²L²ð Y
?
O×Ð ÍËuM�«
UD;« «e
?
²
?
�ô V�«d*« WÐU
?
¦0 ÊuJðË ¡U
?
Ðd
?
NJ�«
dO¹UF
?
� s� —b� vKŽQÐ UNKOG
?
AðË UNzUMÐ w� W¹ËuM�«
.!!
Êü« w²Š r²¹ r�U� u¼Ë ÆWO*UF�« ÍËuM�« ÊU�_«
œb
?
BÐ X½U
?
� …—«“u�« Ê√ v�≈ ÆÆ…—Uýù« —b
?
r²¹ Ê√ wKŽ ≤∞±± d¹UM¹ v� W¹ËuM�« W
?
B�UM*« ÕdÞ
Ê√ ô≈ ÆÆ≤∞±π ÂUŽ ‰uK×Ð WD;« ¡U
?
A½≈ s� ¡UN²½ô«
«uD)« –U
??
�ð« ÊËœ X�U
?
Š d¹UM
?
¹ …—uŁ À«b
?
Š√
UNMO
?
Š ¡«—“u�« fK−� —d�Ë ÆÆŸËd
?
ALK� W¹c
?
OHM²�«
s� «¡e
?
ł ŸËdA*« —U³
?
²ŽUÐ W
?
B�UM*« ÕdÞ q
?
OłQð
…e
?
N
?
ł√ s� U�«e
?
²�« VKD²
?
¹ Íb*« q¹uÞ Z�U½dÐ
‰öš s� Á—«d�« Vłu²
?
�¹ U2 ÆÆW�Ëb�« w� …œbF²�
U�dA�« qG²�ðô w²
?
ŠË ÆÆW³�²M� W�uJŠË ÊU*dÐ
ÆUNO� UG�U³� U{ËdŽ ÕdDðË WLzUI�« ŸU{Ë_«
Ϛ
?
³�« w� wM�_« ö
?
H½ô« W�U
?
Š qþ w� t½√ ô«
w�U¼√ r×
?
²�« ÆÆ…—u
?
¦K� w�Ë_« Íd�c�« ‰uKŠ q
?
³�Ë
UýU
?
ýd�«Ë W×K
?
Ý_UÐ ŸËdA*« l�u
?
� WF³
?
C�«
tðP
?
AM� iFÐ dO
?
?
HðË Á—uÝ d
?
O�b
?
²Ð «u�U
?
�Ë
t
?
BO
?
B
?
�ð o³
?
Ý Íc�« l�u*« wKŽ ¡ö
?
?
Ýô«Ë
—«dI�« h½ ≠ Í—u
?
NL
?
ł —«dIÐ ÍËuM�« ŸËd
?
ALK�
XGKÐ UC¹u
?
Fð tMŽ «u�d
?
�Ë ≠ W×H
?
B�« qHÝ√
d³L²³
?
Ý ≤π w�Ë Æ±π∏± —UFÝQÐ tOMł ÊuOK� ±±
‰u
?
�u�« bFÐ W�ËbK� ÷—_« w�U¼_« œU
?
Ž√ ÆÆw{U*«
ÆrN³�UD� oOIײ� ‚UHð« w�«
©w�Ë_« …œU*«®
W�U?F�« WFHM*« ‰U?LŽ√ s� d³?²F¹
W¹ËuM�« UD?;« W?�U?�≈ ŸËd?A?�
±¥π d²� uKOJ�« s� ¡UÐd?NJ�« bO�u²�
≥ oL??FÐË ±∂¥ d??²?� uK?OJ�« w�≈
d׳�« T?ÞUý vKŽ Î
U¹œuLŽ d²?�uKO�
WF?³C�« WN−Ð ±µ∂ d?²� uKOJ�« bMŽ
ÆÕËdD� wÝd� WE�U×�
©WO½U¦�« …œU*«®
dýU?³*« cO?HM²�« o¹dDÐ w�u?²�¹
«c¼ W??�U??�ù W?�“ö?�« ÷—_« vKŽ
UN?F�u�Ë UN½U?OÐ `{u*«Ë ŸËdA*«
wF?{«ËË UN?�ö� rÝ«Ë U¼œËb?ŠË
Æ5I�d*« rÝd�«Ë …d�c*UÐ UNOKŽ bO�«
©W¦�U¦�« …œU*«®
…b¹d??'U?Ð —«d??I�« «c¼ d???AM¹
ÆÁdA½ a¹—Uð s� tÐ qLF¹Ë WOLÝd�«
W¹—uNL'« WÝUzdÐ —b�®
©±π∏± WO½u¹ ∏ ≠ ±¥∞± ÊU³Fý ∂ w�
‰UL
?
Ž√ s� ŸËd
?
A*« —U³
?
²Ž« «—d
?
³�
∫W�UF�« WFHM*«
w²�« WOMH�« Àu×
?
³�«Ë UÝ«—b�« X²³Ł√
dO
?
�u²� W
?
�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« …—«“Ë U
?
Nðdł√
‰U
?
L
?
Š_« WN
?
ł«u* W
?
OzUÐd
?
NJ�« W
?
�UD�«
≤∞∞∞ ÂU
?
Ž w²Š W
?
F�u
?
²*« WOzUÐd
?
NJ�«
s� ¡UÐd
?
NJ�« bO�uð w�≈ ¡u
?
−K�« WO
?
?
Š
—U³
?
²Žô« «c¼ l� Î
UO
?
A9Ë ÆW¹ËuM�« W�UD�«
w� W
?
�U
?
DK� wKŽ_« fK:« o�«Ë b
??
I
?
±π∏±Ø¥Ø≤µ a¹—U²Ð b
?
IFM*« tŽUL
?
²ł«
w� 5²¹Ëu½ 5²D×� ¡UA½≈ w� ¡b³�« vKŽ
…—bIÐ ÕËdD� WE�U
?
×0 WF³
?
C�« WIDM�
Æ UNM� qJ� «ËU−O� ±∞∞∞ w�«uŠ
∫l�u*« —UO²š« »U³Ý√
ÊU�_«Ë W
?
OMH�« wŠ«uM�« s� t²
?
�¡ö�
ÆwŽUFýô«
∫l�u*UÐ W�U)« U½UO³�«
±¥π d
??
²
??
�uKOJ�« 5
?
Ð ÷—_« lIð
vKŽ Î
U¹œu
?
LŽ r� ≥ oL
?
FÐË ±∂¥ uKOJ�«Ë
±µ∂ d²�uKOJ�« bMŽ iOÐ_« d׳�« TÞUý
wKŠU
?
��« o¹dD�« vKŽ W
?
?
C�« WN
?
−Ð
ÆÕËdD� wÝd� W¹—bMJÝ«
∫W‡‡OJK*«
W�ËbK� W�uK
?
2 d¼UE�« V�Š ÷—_«
UŽËd
?
A* W�UF�« W¾
?
ON�«® W�U
?
š WOJK�
iFÐ błuðË ©WOŽ«—e�« WO
?
LM²�«Ë dOLF²�«
b
?
O�« wF
?
{«Ë iFÐË W¹œd
?
H�« U
?
OJK*«
Æs¹d¼UE�« dOžË s¹d¼UE�«
W�Ëb�«Ë d
?
O
?
L
?
F
?
²�« …—«“Ë W
?
I
?
�«u
?
∫w{«—_« ÕöB²Ý«Ë ÊUJÝû�
hOB
?
�ð vKŽ d
?
OLF
?
²�« d¹“Ë o�«Ë
UL
?
O� ŸËdA*« W
?
�U�ù …—U²<« W
?
ŠU�*«
W
?
OJK� W�ËbK� W
?
�uKL*« w{«—_UÐ oKF
?
²¹
w� d
?
O��« VKÞË W
?
IDM*« Ác
?
NÐ W�U
?
š
µ∑∑ Êu½UIK� Î
U
?
I³Þ W
?
OJK*« Ÿe½ «¡«dł≈
¡UÐd
??
NJ�« …—«“Ë dD
?
š√Ë ±πµ¥ WM��
Êu¾AK� dOL
?
F²�« …—«“Ë qO�Ë »U²JÐ p�cÐ
w� π∂ r�— W
?
O
?
F¹d
?
A
?
²�«Ë W
?
O½u½U
?
I�«
Ʊπ∏±Ø≥رµ
∫wÐd(« ÃU²½ù«Ë ŸU�b�« …—«“Ë WI�«u�
fK−
?
� fOz— V
?
zU½ b
?
O
?
��« `{Ë√
fOz—Ë ‰Ëd
?
²³�« d¹“ËË ÃU
?
²½ö� ¡«—“u�«
WM−K�« W
?
�K−Ð ÃU
?
²½ö� W
?
¹—«“u�« WM−K�«
d¹“Ë b
?
O
?
��« Ê√ ±π∏±Ø≤رµ a¹—U
?
²Ð
vKŽ o�«Ë b
?
� wÐd
?
(« ÃU²½ù«Ë ŸU
?
�b�«
ÆWF³C�UÐ ŸËdA*« W�U�≈
tÐU³Ý√Ë œ«b²�ö� “ö�« ÁU&ô« b¹b%
∫błË Ê≈
q³I²�*« w� ŸËdALK� “ö�« œ«b²�ô«
qŠUÝ v
?
KŽ wÐdG�« ÁU&ô« w
?
� ÊuJOÝ
Æ»uM'« ÁU&« w� d׳�«
∫ŸËdA*« jz«dš
W
?
O
?
ŠU
?
�*« jz«d
??
)« vKŽ `{u
?
ÆŸËdA*« l�u� w�ËdJ�«Ë
ŸËd‡A*« l‡‡�u�