Page 59 - 115

Basic HTML Version

· „ ∂∂ qÐUJ� wze'« m¹dH²�« ”UO� ∫©π® r�— qJý
W‡¦¹bŠ W‡OLKŽ U�U‡‡L²¼«
W???O�U??F?�« œu??N???'« ‰U??−???� v�
arafabahaa@yahoo.com
HVDC
«c
?
NÐ v*U
??
F�« ÂU
?
L
?
²¼ô« fLK½ Ê√ l
?
OD²
?
�½
ÊU� t½√ rKF½ U�bMŽ ÆÆW
?
×{«Ë …—uBÐ Ÿu{u*«
¢t¹d−
?
O��«¢ d9R* W
?
OŠU
?
²²
?
�ô« WLKJ�« —u
?
�
rOEFð ® Ê«uMFÐ X½U� v²�«Ë ≤∞±≤ ÂU
?
F� dOš_«
o¹dD�« d³Ž WOzUÐdN
?
J�« W�UD�« qI½ s� …œUH²Ýù«
UŽu
?
{u*« bŠ√ ÊU
?
� UL
?
� ÆÆ© «—UIK� l¹d
?
��«
X½U� w²�«
"ISH 2013"
d9R* WOŠU
?
²²�ô« WŁö¦�«
W�UD�« qI½ ·Ëdþ w� ‰e
?
F�« U�uEM�® Ê«uMFÐ
ÆÆ©dL
?
²�*« —UO²�« Í– v�U
?
F�« bN'UÐ W
?
OzUÐdNJ�«
d9R0 W
?
OMH�« W
?
ŽuL
?
:« ÊU
?
' Íb
?
Š« Ê√ UL
?
UŽu
?
{u* XBB
?
š b� ≤∞±¥ ¢t¹d−
?
O��«¢
Æ
HVDC and Power Electronics
WOzUÐdNJ�« W�UD�« q
?
IM� v*UF�« tłu²�« lłd¹Ë
ISH
U‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ý«—œ
Æœœd‡²*« b‡N'«
sŽ W
?
&UM�« öJA*« s� dO
?
¦� vKŽ VKG
?
²�« ≠
High Tmporary
W²�R*« Wz—UD�« œu
?
N'« ôUŠ
qB
?
H
?
�« ôU
?
( W
?
³
??
ŠU
?
B*«
Overvoltages
‰U
?
−� w� lÝ«u�« Âb
?
I²�« qC
?
HÐ ÆÆqO�u
?
²�«Ë
Æ
Power Electronics
«œœd
?
²�« bMŽ 5½d�« ö
?
JA
?
� vKŽ VKG
?
²�« ≠
ÆWCH�M*«
Ædz«Ëb�« q¹b³ð bMŽ qBH�« ôUŠ vKŽ VKG²�« ≠
qI½ U
?
OMI²Ð W
?
IKF
?
²*« UÝ«—b�« —u
?
×L
?
²ðË
dL²�*« —UO²�UÐ WIzU
?
H�« œuN'« «b�²ÝUÐ W�UD�«
∫‰uŠ ÆÆ
UHVDC
WH
?
KJ²�« YOŠ s� W
?
�Uš ÆÆW
?
OMI²�« W
?
O�UF
?
H�« ≠
ÆW¹œUB²�ô« ÍËb'«Ë
U�U�� d³
?
Ž …œb−²*« W�UD�« qI½ vKŽ …—bI�« ≠
ÆWK¹uÞ
≠ ÕU¹d�« ≠ r×
?
H�« ® W
?
�UD�« œ—«u
?
� W½—UI
?
� ≠
Æ©WO�LA�« W�UD�« ≠ vFO³D�« “UG�«
ÆÆ «d9R*« ÀU
?
×Ð√ s� b
?
¹b
?
F�« X�ËUMð b
?
�Ë
¡UA½≈ ‰U−
?
� w� W�öLF�«Ë …b¹b
?
'« UŽËdA*«
WO�U
?
F�« œuN
?
'UÐ WOzUÐdNJ�« Èu
?
I�« qI½ ◊uDš
o¹dD�« W
?
�UšË ÆÆd
?
L
?
²�*« —U
?
O
?
²�UÐ WIzU
?
H�«Ë
ÆÆ
EHVDC
«b
?
?
²
?
ÝUÐ «—U
?
I
?
�« 5Ð l¹d
?
��«
5½«u
?
I�«Ë ÆÆœbB�« «c¼ w� W
?
O*U
?
F�« «d³
?
)«Ë
rOEF
?
ð —UÞ« w� p�–Ë ÆÆW
?
�U
?
D�« qIM� W
??
LEM*«
lO
?
L' W
?
O*U
?
F�« W�UD�« œ—«u
?
� s� …œU
?
?
Ýô«
W�UD�« œ—«u� hI½ v²KJA� WNł«u�Ë ÆÆ·«dÞ_«
W
?
OšU
?
M*« «dO
?
G
?
²�«Ë ÆÆU
?
NOKŽ v
?
�UM²*« VKD�«Ë
v�≈ Èœ√ Íc�« d�_« ÆÆ…dOš_« W½Ëü« w� Wþu×K*«
¡UÝ—≈ l� ÆÆW�UDK� vzUM³�« qJO
?
NK� l¹dÝ q¹bFð
w� lÝu²�« o¹dÞ sŽ W
?
�«b²�*« W
?
�UD�« œ«b�≈
‰UF
?
H�« «b�²
?
Ýô«Ë WHOE
?
M�« W�UD�« «b�
?
²Ý«
ÆW¹bOKI²�« W�UDK�
W
?
¦¹b
?
(« W
?
O*U
??
F�« U¼U
?
&ô« Ê√ ÆÆpý ôË
—U
?
O²�UÐ W
?
IzU
?
H�«Ë WO�U
?
F�« œu
?
N'« «b
?
�²
?
Ýô
j�Ð t� œËb;« «b�²Ýô« vKŽ …ËöŽ ÆÆdL²�*«
«cN� «d
?
ýR� vDF
?
¹ ÆÆÈœuF��« Íd
?
B*« jÐd�«
qLŽ ‚d� s¹uJð …—Ëd{ vŽb
?
²�¹ U2 ÆÆtłu²�«
WJ³A
?
�« U½uJ* WOL
?
OL
?
B²�« U
?
Ý«—b�« œ«bŽù
nK²�ð ·uÝ v²�« wzUÐd
?
NJ�« ‰eF�« U�uEM�Ë
ÆÆ
HVAC
«b�²Ý« W�UŠ w� UNMŽ U×{«Ë U�ö²š«
Y×ÐË W
??
F
?
�u
?
²
?
*« öJA*« W
?
Ý«—œ p
?
�c
?
�Ë
ÆUN²Nł«u�Ë UNOKŽ VKG²K� q¦�_« »uKÝ_«
—U
?
O²�« Í– ozU
?
H�«Ë v�U
?
F�« bN
?
'« «b
?
�²
?
ÝUÐ
oO
?
I% w�« ÆÆ œœd
?
²*« —UO
?
²�« s� ôbÐ d
?
?
�*«
∫WO�U²�« «eOL*«
¡UÐd
?
NJ�« qI½ WHKJ²
?
� ÆÆW¹œUB
?
²�ô« ÍËb
?
'« ≠
≠ WK¹uD�« ◊uD)« w� W�Uš ≠ dL²�*« bN'UÐ
W
?
HKJð U
?
NM� …b¹b
?
Ž »U³
?
Ý_ U¹œU
?
B
?
²�« d
?
�Ë√
hK�²�« sŽ W
?
¾ýUM�« WHKJ²�«Ë ÆÆUN
?
�H½ ◊uD)«
ÆwzUÐdNJ�« bIH�« s�
tOKŽ oKD½ U� Ë√ UOÐd
?
N� WJ³A�« U³Ł 5�% ≠
Ë√ bN−K� W
?
³�M�UÐ ¡«uÝ ÆÆwzUÐdNJ�« —«d
?
I²Ýô«
…dO
?
³� …—uBÐ p�– `C
?
²¹Ë ÆWOzUÐd
?
NJ�« W�UD�«
vKŽ l−A¹ U2 ÆƉËb�« 5Ð wzUÐdNJ�« jÐd�« bMŽ
ƉU:« «c¼ w� UNMOÐ …—U−²�«
W
?
?
O
?
³�« «dOŁQ
?
²�« vKŽ VKG
?
²�« Ë√ q‡OKI
?
²�« ≠
«b�²ÝUÐ ¡UÐd
?
‡NJ�« q‡I½ sŽ W&U‡M�« …d‡UC�«
HVDC
ôu×� WD×� ∫©±® r�— qJý