Page 40 - 115

Basic HTML Version

l‡‡H²M*« ‰U‡‡I²½« b‡‡Ž«u�
l‡O³�«Ë l¹“u²�UÐ t� hšd� s�
lO³�UÐ d‡š¬ t� hšd� v�≈
«—U
?
³F�UÐ b
?
B
?
I¹ ¨bŽ«u
?
I�« Ác¼ oO
?
³Dð w�
∫UNM� q� ÂU�√ œ—«u�« vMF*« ¨WOðü« ULKJ�«Ë
l¹“u
?
²�UÐ t� hšd*« u¼ ∫
‰Ë_« t� hšd*« ≠±
ÆlH²M*« UNÐ j³ðd*« l¹“u²�« WJ³A� ezU(« ¨lO³�«Ë
¨lO
?
³�UÐ t� hšd*« u¼
∫d
?
šü« t� hšd*« ≠≤
WJ³ý d³
?
Ž ¨lH²MLK� ¡UÐdNJ�« b¹—uð vKŽ b
?
�UF²*«
ƉË_« t� hšdLK� l¹“u²�«
WJ³
?
A�UÐ ◊U³ð—« b
?
IŽ u¼
∫qO
?
�u²�« b
?
IŽ ≠≥
ezU
?
Š ‰Ë_« t� hšd*« 5Ð Âd
?
³¹ ¨W
?
OzUÐd
?
NJ�«
‚UD½ qš«œ l
?
�«u�« lH
?
²M
?
*«Ë ¨l¹“u
?
²�« WJ
?
³
?
ý
WÐuKD*« …—bI�« vKŽ ‚UHðô« t
?
³łu0 r²¹ ¨WJ³A�«
u� v²Š t½U¹dÝ dL²�¹Ë ¨¡UÐdNJ�UÐ lH²M*« W¹cG²�
ÆlO³�UÐ dš¬ t� hšd� s� lH²M*« W¹cGð X9
5Ð Âd
?
³
?
� bI
?
Ž u¼ ∫
¡UÐd
?
NJ�« b¹—uð bI
?
Ž ≠¥
ÂUO� t
?
³łu0 r²¹ ¨lO³�UÐ t� hšd
?
� Í√Ë lH²M*«
…—ËdC�UÐ fO�Ë ¨¡UÐdNJ�UÐ lH²M*« W¹cG²Ð dOš_«
j³ðd*« WJ³AK� Î
«ezUŠ lO³�UÐ t� hšd*« ÊuJ¹ Ê√
ÆlH²M*« UNÐ
WÐu�×� WLO� u¼
∫WJ³A�« «b�²Ý« qÐUI� ≠µ
W¹—U
?
L
?
¦
?
²
?
Ýô« W
?
HKJ²
?
�« W
?
ODG
?
²� ” Ë „ qJ�
l¹“u²�« WJ³A� W½U
?
OB�«Ë qOGA²�« U
?
�ËdB�Ë
UNM� ÕËdD� ¨U
?
N�öš s� lH²M
?
*« W¹cGð r²¹ w²�«
¨qO�u²�« bIŽ ‰ö
?
š s� tKOB% r²¹ qÐUI� Í√
o�d
?
� rO
?
EMð “U
?
N
?
ł WDÝ«uÐ U
?
¼b¹b
?
% r²¹Ë
”UÝ√ vKŽ ¨¢“UN'«¢ pKN²�*« W¹ULŠË ¡UÐdNJ�«
‰Ë_« t� hšd*« s� W
??
�b
?
I*« W
?
O�U
?
*« rz«u
?
I�«
w²�«Ë t²
?
�dA� UÐU�
?
(« lł«d� s� …bL
?
²F*«Ë
Æ“UN'« UNK³I¹
w� b¹—u²�«Ë qO
?
�u²�« «bI
?
Ž ÊuJ¹ Ê√ “u−¹Ë
lH²MLK� ¡UÐdNJ�« b¹—uð W�UŠ w� p�–Ë ¨bŠ«Ë bIŽ
ƉË_« t� hšd*« s�
t� hšd* “U
?
N
?
'« s� —œUB�« h
?
Ošd
?
²�« ≠±
Ÿ«u½√ s� Ÿu½ Í√ t� wD
?
F¹ ô lO
?
³�«Ë l¹“u
?
²�UÐ
‚UD½ qš«œ 5FH
?
²MLK� ¡UÐdNJ�« b¹—u
?
²� —UJ²Šô«
Æp�c� …bF*« Ë√ WK�UF�«Ë WLzUI�« tðUJ³ý
t²J³
?
ý b1 Ê√ l¹“u²�UÐ t� h
?
šd* “u−¹ ô ≠≤
«– w� 5FH²M*« s� Í_ ¡UÐd
?
NJ�« b¹—uð bBIÐ
p�c� …b
?
F*« Ë√ WK�UF�«Ë W
?
LzUI�« UJ³
?
A�« ‚UD½
Æl¹“u²�UÐ dš¬ t� hšd0 W�U)«
W¹cGð w
?
� o(« lO³�UÐ d
?
š¬ t� hšd� Í_ ≠≥
dOE½ ‰Ë_« t� hšd*« UJ³ý «b
?
�²ÝUÐ lH²M*«
Áœb
?
×¹ Íc�« WJ³
?
A�« «b�
?
²
?
Ý« qÐU
?
I� œ«b
?
Ý
¡VŽ qIM¹ Ê√ d
?
šü« t� hšdLK� o×¹Ë ¨“U
?
N'«
¡UÐdNJ�« b¹—uð b
?
IF� Î
UI�Ë lH
?
²M*« v�≈ qÐUI*« «c¼
ÆULNMOÐ Âd³*«
«b
?
�²
?
Ý« qÐUI
?
� b¹b
?
ײР“U
?
N'« h²
?
�¹ ≠¥
Î
UI�Ë ¨l¹“u
?
²�« œuNł W�U� vKŽ ¡U
?
ÐdNJ�« UJ³ý
lO
?
Lł vKŽ Íd
?
�ðË ¨“UN'« U
?
¼—bB¹ bŽ«u
?
I�
ÆeOO9 ÊËœ l¹“u²�UÐ rN� hšd*«
W¹√ vKŽ ‰u
?
B(« d
?
šü« t� hšd
?
LK� o×¹ ≠µ
s� ©tF
?
� b�UF
?
²�UÐ oKF²ð® lH²M*« sŽ U
?
�uKF�
‰Ë_« t� hšd
?
LK� “u
?
−¹ ôË ¨‰Ë_« t� hšd*«
Æ U�uKF*« Ác¼ V−Š
s}½«u‡‡�Ë `‡‡z«u�