Page 35 - 115

Basic HTML Version

WF½UL*« U�d×�Ë WOM�«e
?
²�« U�d×LK� W³�M�UÐ U�√
dO
?
OGð o¹dÞ sŽ UN
?
O� rJײ�« sJL
?
O� ÆÆWO
?
�OÞUMG*«
sJ1 ÆÆ U
?
�d
?
;« Ác
?
N�Ë ÆW
?
O
?
²�u
?
H�« fO�Ë œœd
?
²�«
w� …UDF*« U
?
LJײ*« s
?
� WD�³
?
� a�½ ‰UL
?
?
Ý«
W
?
O²�u
?
H�« d
?
O�uð dz«Ëœ ·c
?
Š b
?
FÐ ©∏® r�— qJA�«
„d;« W
?
ŽdÝ w� rJ×
?
²�« ÂbŽ W�U
?
Š w�Ë Æ…dO
?
G²*«
Î
«—œU� ÊuJ¹ s� t½S� ÆÆœœd
?
²�« ‚UD½ q�U� vKŽ wM�«e²�«
tKOGAð »uKD*« s� ÊuJOÝ czbMŽË ÆÆW�d(« ¡bÐ vKŽ
ÊuJðË ÆÆjI
?
� W�d
?
(« ¡bÐ ¡UMŁ√ w¦Š „d
?
×� t½Q
?
�Ë
b�u� «b�²Ý« vKŽ …bL²F� p�c� WÐuKD*« W¹œU*« dz«Ëb�«
Fixed Recti-
XÐUŁ bŠu� …dz«œË ÆÆ…—UŁö� œœd²� —UOð
ÆÆ
Solid State
…b
?
�U
?
ł W�U
?
Š `
?
OðU
?
H
?
� dz«ËœË ÆÆ
fier
s¹cN�Ë Æ—«Ëb�« u
?
CF�« r�ł vKŽ W
?
²³¦
?
� UNFO
?
LłË
—U
?
�*« »uKÝQÐ qO
?
GA
?
²�« d
?
�u¹ ·uÝ ÆÆ5�d
?
W
?
�öFK� Î
«dE½ ÆÆW
?
Žd��« w
?
� Î
UI
?
O�œ Î
U
?
LJ% Õu²
?
H*«
‰UL
?
F²ÝUÐ œœd
?
²*« —UO²�« U
?
�d×
?
� WK�d� sJ1
∫WO�U²�« WHK²<« ‚dD�« ÈbŠ≈
lÐU
?
²ð fJF� p�–Ë ÆÆ
Plugging
qO�u
?
²�« fJŽ ≠
d³²FðË Æ‰œU³²�UÐ s�U��« uCF�« öO�u²� —«uÞ_«
ÆWOM�«e²�« U�d×LK� W³ÝUM� dOž WI¹dD�« Ác¼
uC
?
F�« sŽ œœd²*« —UO
?
²K� ÍœUF�« —b
?
B*« qB� ≠
ÆtM� ôbÐ d
?
L²�
?
� —UOð —b
?
B� qO�u
?
ðË s�U��«
Dynamic
W
?
OJO�UM¹b�« WK
?
�dH�« s� U
?
Žu½ «c¼ q¦1Ë
U�d×LK� W³
?
ÝUM� ÆÆWI¹dD�« Ác¼ d³²FðË Æ
Braking
ÆWO¦(«
uC
?
F�« sŽ œœd²*« —UO
?
²K� ÍœUF�« —b
?
B*« qB� ≠
ôbÐ W³ÝUM� U�ËUI� W
?
ŽuL−� qO�uðË ÆÆs�U��«
UŽu½ ÆÆp�– q
?
¦1Ë Æs�U��« uC
?
F�« ·«dÞ√ 5Ð tM�
W³ÝUM� ÆÆWI¹dD�« Ác¼ b
?
FðË ÆWOJO�UM¹b�« WK�dH�« s�
ÆWOM�«e²�« U�d×LK�
uC
?
F�« sŽ œœd²*« —UO
?
²K� ÍœUF�« —b
?
B*« qB� ≠
XÐUŁ b
?
Šu� …dz«œ vKŽ t
?
�«dÞ√ qO�uðË ÆÆs�U
?
��«
d
?
?
�� —U
?
Oð —bB
?
� v�≈ tM�Ë ÆÆ
Fixed Rectifier
…œUŽSÐ WK�dH�« s� UŽu½ WI¹dD�« Ác¼ d³²FðË ÆVÝUM�
W
?
³
?
ÝUM� w¼Ë ÆÆ
Regenerative Braking
b
?
O�u
?
²�«
ÆWOM�«e²�« U�d×LK�
uC
?
F�« —bB* U
?
O−¹—b𠜜d
?
²�« WL
?
O� iO
?
H�ð ≠
ÆÆbO�u²�« …œUŽSÐ WK�dH�« s� UŽu½ p�– d³²F¹Ë Æs�U��«
—UO²K� W
?
Łö¦�« U�d;« Ÿ«u½_ W³
?
ÝUM� WI¹dÞ w¼Ë
Æœœd²*«
sJ1 ÆÆ`OðU
?
H*« VKD²ð w²�« ôU
?
(« lOL
?
ł w�Ë
`OðU
?
H
??
� ‰U
?
L
?
F
?
²
??
ÝUÐ WK�d
?
H�« dz«Ëœ c
??
O
?
HMð
Æ…b�U'« W�U(« `OðUH� Ë√ ÆÆWOJO½UJO�ËdN�
W
?
ŽdÝ 5Ð W
?
Þu³
?
C*«
œœdðË —«Ëb�« u
??
C
?
F�«
ÆÆs�U��« uCF�« —bB�
qOG
?
A²�« W¹«b
?
Ð œd−0
sJ1Ë ÆwM�«eð „d×
?
L�
U�d
?
×� …b
?
Ž qOG
?
l� ÆÆb
?
Š«Ë rJײ
?
� s�
U�d;« lOLł —«dL²Ý«
l� o
?
O
??
�œ s�«e
?
ð w�
bMŽ iF
?
³�« U
?
N
?
C
?
«œU
?
� ÆÆW
?
Žd
?
��« fH½
U
?
�d×
?
L� qO
?
GA
?
²�«
Æ√bÐ b� WOM�«eð