Page 34 - 115

Basic HTML Version

u¼Ë ÆÆq¹bÐ d
?
š¬ »uKÝ√ „UM¼Ë ÆÕU
?
C¹ù«Ë Õd
?
A�«
Cyclo
«—Ëb�« U�uI� Ÿ«u½√ iFÐ ‰ULF²Ý« WO½UJ�≈
ÆWHOþu�« fH½ ¡«œQÐ ÂUOIK�
Converters
∫—«Ëb‡�« u‡CF�« W�U‡Þ W'U‡F� ≠≥
«– WO¦
?
(« U�d×LK� ÆÆjI
?
� WI¹dD�« Ác¼ `KBð
tO� r²¹ Íc�«Ë ÆÆ
Wound Rotor
·uHK*« —«Ëb�« uCF�«
œœd²*« —UO²�« —bB� v�≈ —«Ëb�« uCF�« s� W�UD�« …œUŽ≈
Line
◊uD)« q¹b³ð »uKÝQÐ w�JŽ Âu
?
I� WDÝ«uÐ
Æ©π® r�— qJA�« w� 5³� u¼ UL� ÆÆ
Commutation
v�≈ W�UD�« ‰UI²½« Èu²�� …œU¹“ WOKLŽ dOŁQð ÊuJ¹Ë
l� Âe
?
F�« «e
?
O2 vKŽ —«Ëb�« uC
?
F�« …dz«œ ×U
?
š
WMO³*«Ë —«Ëb�« uCF�« W�ËUI� …œU¹e� UNÐUA� ÆÆWŽd��«
bFð r� WOzUÐdNJ�« W�UD�« Ê√ u�Ë ÆÆ©±∞® r�— qJA�« w�
v�≈ qI²Mð U
?
NMJ�Ë ÆÆ—«Ëb�« uC
?
F�« w� …—«d×� œb
?
³²ð
…—b
?
I�«
Efficiency
…¡U
?
H
?
� ÊuJ
?
ð p�cÐË ÆÆ—b
?
B*«
¡UMŁ√ U½UOŠ√ t²LO
?
� lHðdð b� ‚ôe½ô« Ê√ rž— ÆÆWFHðd�
‰UI²½« qFł sJ1 ÆÆd¦�√ …bI
?
F� U³Oðdð l�Ë ÆqOGA²�«
ÆÆ5¼U&ô« ö� w� —«Ëb�« uCF�«Ë —bB*« 5Ð W�UD�«
l� ÂeF�« «eO2 s� W�½U−
?
²� UŽuL−� wDF¹ U2
…dz«œ W�ËUI* W³�UÝ rO�Ë W³
?
łu� rOI� W¾�UJ� WŽd��«
Æ—«Ëb�« uCF�«
«Ë „ 5Ð …dB×M� …—bI�« X½U
?
� «–≈ W�Uš WHBÐË
Æ «Ë „ s� «dAŽ …bŽ v�≈ bŠ«Ë
v�≈ W¹bOKI
?
²�« œœd²*« —UO
?
²�« U�d×� rO
?
�Ið sJ1
rJ×
?
²�« WO½UJ�≈ v�≈ U
?
NM� q� lC�ð ÆÆ·UM�√ W
?
FЗ√
W‡O¦
?
(« U�d‡;« ∫w‡¼Ë WŽd
?
�‡�« w� w‡½Ëd²J�ô«
«– œœd
?
²*« —UO
?
²�« U
?
�d×
?
� ≠
Induction Motors
WOM�«e
?
²�« U�d;« ≠
AC Commutor Motors
‰b³*«
W
??
F½U
?
L*« U
??
�d
?
×
??
� ≠
Synchronous Motors
Î
UŽu½ d³
?
²Fð w²�«Ë
Reluctance Motors
WO
?
�OÞUMG*«
U�d
?
; W³�M�UÐË ÆW
?
O¦(« W
?
OM�«e²�« U
?
�d;« s�
l� UN
?
�«b�²Ý« r²¹ô t
?
½S� ÆƉb³*« «– œœd²*« —U
?
O²�«
Âb
?
F� ÆÆW
?
Žd
??
��« w� w½Ëd
?
²J�ô« rJ
?
×
?
²�« »uKÝ√
ÆÈdš_« Ÿ«u½_« W��UM* UN²OŠö�
—UO²�« ŸU�b½« s� b(« sJ1 ÆÆWO¦(« U�d;« w�Ë
WDÝ«uÐ W�d
?
(« ¡bÐ bMŽ Ë√ n�u²�« W�U
?
Š bMŽ lHðd*«
s�U
?
��« uC
?
F�« W¹cG
?
²Ð p�–Ë ÆÆw½Ëd²J�ô« rJ×
?
²�«
rJײ
?
�« l�Ë ÆiH�M� œœd²Ð Ë√ W
?
CH
?
�M� WO
?
²�uHÐ
W
?
�d
?
Š ¡b
?
³� W
?
łU
?
Š „UM¼ ÊuJ
?
¹ s� ÆÆw½Ëd
?
²J�ô«
WO�
?
OÞUMG*« WF½UL*« U
?
�d×� Ë√ WOM�«e
?
²�« U�d;«
œœd²�« ÃU²½≈ vKŽ …—bI*« V³�Ð ÆÆWO¦Š U�d×� UN½Q�Ë
qł√ s� WO½Ëd
?
²J�ô« ULJײ*« w� …œułu*«Ë d
?
OG²*«
Æ U�d;« s� Ÿ«u½_« Ác¼
U�d
?
×LK� WO½Ëd
?
²J�ô« ULJײ*« rO
?
�Ið sJ1Ë
q� w� Âb�²�ð b� ÆÆ·UM�√ WŁöŁ v�≈ W¹bOKI²�« WO¦(«
WO
?
�‡JF�« U‡‡‡�uI*«Ë ÆÆ
Converters
U�u
?
I*« UNM�
b¹bײ�UÐË
SCR
¢ —u²
?
Ýd¹U¦�«¢ dz«ËœË ÆÆ
Inverters
…—bI�« —u²Ýe½«dð Ë√ ÆÆ…—b
?
I�« ‚UDM� UO½b�« W¹UNM�« bMŽ
MOSFET
¢XO
?
HÝu*«¢ UJ³
?
ý Ë√ ÆÆWO
?
³DI�« wzUMŁ
WO−Oð«d²Ýô WŁö¦�« U
?
'UF*« rO�Ið sJ1Ë Æqz«b³�
∫w�U²�« u×M�« wKŽ rJײ�«
∫s�U‡��« u‡CF�« W‡O²�u� W'U‡F� ≠±
s� W
?
�½U
?
−²
?
� W
?
ŽuL
?
?
� ©¥® r�— qJA�« 5³¹
…œbF
?
²� U¹u
?
²�
?
� bMŽ WŽd
?
��« l� ÂeF�« U
?
�öŽ
ÆÍbOKIð w¦Š „d;
Stator
s�U��« uCF
?
�« WO²�uH�
ÊuJð ·u
?
�� ÆÆX
?
ÐUŁ ÂeŽ «– qL
?
(« ÊuJ¹ U
?
�bMŽË
ÆÆ
B
Ë
A
5²DIM�« 5Ð U¼«b
?
� w� …—uB
?
� W
?
Žd��«
«–≈ U�√ ÆUOKLŽ ‰u
?
³I� dOžË UIO{ U�UD½ d
?
³²F¹ U� u¼Ë
WŽd��« d
?
OGð ÊS� ÆÆ
Fan
WŠËd*« Ÿu½ s� qL(« ÊU�
C
Ë
O
5²DIM�« 5Ð ö¦2 lÝË√ U
?
�UD½ wDG¹ ·uÝ
W
?
'U
?
F*« Ác¼ ÊS
?
� ÆÆw�U²�U
?
ÐË Æ©¥® r�— qJA�« vKŽ
s� qL(« ÊU� «–≈ W³ÝUM� ÊuJ²Ý WŽd��« w� rJײK�
b�u²ð YO
?
Š ÆÆWCH�M� …¡U
?
HJ�« ÊuJðË ÆWŠËd*« Ÿu½
Ê_ ÆÆWCH
?
�M*« UŽd��« bMŽ WFHðd
?
� WOKš«œ …—«dŠ
ÊuJ¹Ë ÆÆ
Slip
‚ôe½ô« «c¼ bMŽ U
?
F
?
Hðd� ÊuJ¹ œœd
?
²�«
WI¹d
?
D�« Ác¼ ÊS� ÆÆp�c�Ë Æd
?
šü« u¼ UF
?
Hðd� —U
?
O²�«
©µ® r�— qJA�« q¦1Ë Æ…d
?
O³J�« U
?
�d×
?
LK� `KBðô
WO²�u� W'UF� ‰UL
?
F²ÝUÐ WŽd��« w� rJײ�« W�uEM�
W³�d*« W'UF� r²¹ YO
?
×Ð ÆÆœœd²*« —UO²�« —bB� Włu*
Æ©œœd²�« u³Ł l�® „d;« WO²�u� Włu* WOÝUÝ_«
∫s�U�‡�« u‡CF�« œœd‡ðË W‡O²�u� W'U‡F� ≠≤
dOOGðË WO²�uH�« dOOG²Ð W'UF*« s� ŸuM�« «c¼ ·dF¹
Variable Voltage Variable Frequency
œœd
???
²�«
W�½U−
?
²� WŽuL
?
−� ©∂® r�— qJA�« 5³¹Ë Æ
(VVVF)
s� …œbF²
?
� U¹u²�* WŽd�
?
�« l� ÂeF�« «eO2 s�
fHMÐ U
?
L¼dOGð l� ÆÆs�U
?
��« uC
?
F�« œœdðË WO
?
²�u�
‰uŠ UEH%Í√ błuð ô ÆÆW'UF*« Ác¼ w�Ë ÆW³�M�«
Âe
?
F�« ‚UD½ w� qL
?
(« U
?
³KD²* „d
?
;« W
?
�¡«u
?
bMŽ „d;« qLF¹ ·uÝË ÆÆqL×K� s¹d�u²*« WŽd��«Ë
Æs�U��« uCF�«
W¹c
?
Gð «uM� „UM¼Ë
Èd
?
š√ WOK
?
š«œ WO
?
�JŽ
w� U
??
N
??
F
??
{Ë sJ1
UNMJ�Ë ÆÆWOK
?
FH�« W�uEM*«
ÆrÝd�« vKŽ s� W�Ëc×�
jš w� rJ×
?
²*« ÂuI¹Ë
AC Line
œœd
?
²*« —UO
?
²�«
¡eł V
?
−×Ð
Controller
…—Ëœ n
?
B
?
½ q
?
� s
?
‚ôe½ö� WCH
?
�M� rO�
ÆÆ…—UŁô« U¹u²
?
�� qJ�
WO�UF�« …¡U
?
HJ�« d�uð l�
…—«d
?
(« ÷U
??
H
?
�½«Ë
÷UH�½ô UOKš«œ …b�u²*«
Æ—UO²�«
÷U
?
H
?
�½« V³
?
�ÐË
ÊS� ÆÆ‚ôe½ô« Èu
?
²��
W
?
Žd
?
��« w
?
� rJ×
?
²�«
Open-
Õu²
?
H� —U
?
�0
v�≈ U׳U½ `³B¹
Loop
W'U
?
F*« ÁcNÐ bO
?
FÐ bŠ
YO
?
Š ÆÆw¦(« „d×
?
LK�
WOM�«e²�« W
?
Žd��« œbײð
œœdð W
??
�d
?
F
?
0 czbMŽ
ÆÆs�U��« uCF�« —bB�
W
?
Žd
??
Ý œb
?
% w²�«Ë
U
?
³¹dIð W
?
OKF
?
H�« Ê«—Ëb�«
Æ‚ôe½ô« ÷UH�½ô Î
«dE½
rJ×
?
²�« ÊS
?
� ÆÆp�– l�Ë
VKD²¹ W
?
Žd�K� oO
?
�b�«
w� ‚ôe½ô« i
?
¹u
??
5Ð ‚d
?
H�«® W
??
Žd
?
��«
WŽd��«Ë WOKFH�« WŽd��«
Æ©WOM�«e²�«
©∑® r�— qJA�« 5³¹Ë
ÆÆp�c� W³
?
ÝUM*« W�uEM*«
«—U�
?
� Ê√ WEŠö� l�
WO�U{ù« WO�JF�« W¹cG²�«
- b�
Minor
ÈdG
?
B�«
UL
?
� ÆrÝd�« s� UN
?
�cŠ
ÆÆ©∏® r�— q
?
JA�« 5
?
³¹
WFzUý WHK²<« VO�UÝ_«
WO²�u� bO�u
?
²� ‰ULF²Ýô«
dO
?
G²� œœd
?
ðË …dOG
?
²�
U
??
�u
??
I*« s�
VVVF
v�≈ nO{√ b�Ë ÆWO�JF�«
s� w
?
HJ¹ U
???
� rÝd�«