Page 33 - 115

Basic HTML Version

—UO
?
²� W³�U
?
��« WO�J
?
F�« W¹cG²�« ‰U
?
LF
?
²Ý« sJ1 ≠≤
Current
XÐUŁ —UOð —b
?
B� v�≈ ÂuI*« q¹u
?
ײ� ÆZ²M*«
„d
??
×
?
L
?
K� qC
??
�√ ¡«œ√ v�≈ ÍœR¹ Íc�«Ë ÆÆ
Source
U� lł«—® W²ÐU¦�« WO²�uH�« —bB0 Ê—u� U� «–≈ Î
UOJO�UM¹œ
Æ©WIÐUÝ ôUI� w� Î
UOKO
?
BHð ÊQA�« «cNÐ t1bIð o³Ý
ÆÆW²ÐU¦�« WO²�uH�« —bB� «b�²Ý« bMŽ »uOF�« bŠ√ s�Ë
«dO
?
G²� Z²M*« W
?
O²�u� —b
?
B� ÷dF
?
ð W�UŠ w� t½√
b�u¹ bI� ÆÆ©WŽd��« w� TłUH*« dO
?
G²�« V³�Ю W¾łUH�
uCŽ w� d9 ÆÆ—UO²�« s� …d�b
?
� WO�UŽ U¹u²�� p�–
U�bMŽ ÆÆp�– Àb×¹Ë Æ
Motor Armature
„d;« ÃU²½ù«
Back
WOH
?
K)« WOzUÐdNJ�« WF
?
�«b�« …uI�« WLO
?
� nK²�ð
WDK�*« WO²�uH�« WLO� sŽ Î
«d
?
O³� Î
U�ö²š« …b�u²*«
EMF
qš«œ
Gain
V�J�« lH
?
ð—« «–≈Ë ÆÃU
?
²½ù« u
?
C
?
Ž vKŽ
ÊuJO�� ÆÆÎ
«dO³� Î
UŽUHð—« —U
?
O²K� WO�JF�« W¹cG²�« —U��
?
FO
?
³DÐ n�u¹ Íc�«Ë ÆÆÂuI*« vKŽ wDš d
?
OŁQð t�
qO³
?
Ý vKŽ W&UM�«Ë
Nonlinear
WODšö�« U
?
�öF�UÐ
Phase
Í—uD�« rJײ
?
�« w� WF³
?
²*« «Ëœ_« s� ‰U¦*«
ÆÂuKF� u¼ UL� ÆÆ
SCR
—u²Ýd¹U¦K�
Control
uCŽ WO²�uH� W³�U��« WO�JF�« W¹cG²�« ‰Ušœ≈ sJ1 ≠≥
bMŽ
Standby
œ«bF²Ýô« Ë√® n�u²�« l{Ë bMŽ ÃU²½ù«
XO³¦ð ÊULC� p�–Ë ÆÆ©d
?
HB�« vKŽ bIF�« WDI½ j³{
bMŽ Î
U�U9 „d;« WŽdÝ w�U²�UÐË ÃU
?
²½ù« uCŽ WO²�u�
W¹cG
?
²�« ·cŠ sJ1 ÆÆ U
?
�uEM*« iFÐ w�Ë Æd
?
HB�«
·dB²¹ YO×Ю ÃU²½ù« uCŽ —U
?
O²� W³�U��« WO�JF�«
u¼ UL
?
� W²ÐUŁ WO²�u
?
� —bB� t½Q�Ë Âu
?
I*« s� Ãd)«
WO�JF�« W¹cG²�« jЗ wG³M¹ ÆÆW�U(« Ác¼ w�Ë Æ©l�u²�
p�–Ë ÆÆWLz«œ …—u
?
BÐ ÃU²½ù« uC
?
Ž WO²�uH� W
?
³�U��«
i¹uF
?
²�« ÷dG� W
?
O�JF�« W¹cG
?
²K� wKš«œ —U�
?
L�
Æ
Compensation
w�
Dead space
XO� ⁄«d� t� dBMŽ W�U{≈ l� ≠¥
÷UH�½« v�≈ ÍœR¹ Íc�«Ë ÆÆWO�JF�« W¹cG²�« —U�� w�
Æ—UO
?
²�« —U�* o
?
KG*« —U�*« V�
?
� w� b¹«e²
?
� dO
?
³�
œËb(« pKð qš«œ —UO²�« WLO
?
� e−Š r²¹ ÆÆp�c� W−O²½Ë
w� QD)« …—U
?
ý≈ WLO
?
I� —U³
?
²Ž« ÊËœ ÆÆW
?
O{«d
?
²�ô«
ÆWŽd��«
W
?
O�JŽ W¹c
?
Gð Âb
?
�²
?
�ðô w²�« U
?
�uEM*« w� ≠µ
Ãdš UNO
?
� ·dB²¹ w²�«Ë ÃU²½ù« uCŽ —U
?
O²� W³�UÝ
W¹cGð jЗ sJ1 ÆÆW
?
²ÐUŁ WO²�u
?
� —bB� t½Q
?
�Ë ÂuI*«
Èu²
?
�� «– ÃU²
?
½ù« uCŽ —U
?
O²� W³
?
łu� W
?
O�JŽ
Ác¼ rO
?
LBð sJ1Ë Æ‰«u
?
Š_« lO
?
Lł w� iH
?
�M�
vKŽ WO²�uH�« ◊u³¼ i¹uF²
?
� W³łu*« WO�JF�« W¹cG²�«
WF�«b�« …u
?
I�« Ê√ YO×Ð ÆÆÃU²½ù« uCŽ …dz«œ W
?
�ËUI�
«dOG²Ð Î
«dO¦� dŁQ²ð s�
Back EMF
WOHK)« WOzUÐdNJ�«
W¹c
?
G
?
²�« s� ŸuM�« «c¼ vKŽ oKD¹Ë Æp�– b
?
FÐ qL
?
IR Compen-
¢W�ËUI*« w� ◊u³N�« i¹uFð¢ WO�JF�«
ÆÆ•±∞∞ W³�MÐ Î
ôUF� ÊuJ¹ ô i¹uF²�« «c¼Ë Æ
sation
qF
?
� œd� ©wDšö�«® w�U
?
{ù« dOŁQ
?
²�« V³
?
�Ð p�–
WF�«b�« …uI�« vKŽ
Armature Reaction
ÃU²½ù« uCŽ
ÆWOHK)« WOzUÐdNJ�«
ULJײ� v�≈ UN
?
²�U{≈ r²¹ Èdš√ UO½UJ�≈ „UM¼Ë
∫q¦� ÆÆW¹—U−²�« WŽd��«
qO
?
N�ðË
Set Points
bI
?
F�« jI½ —U
?
O²š« W
?
O½UJ�≈ ≠
ÆWŽd�K� w�U²²*« rJײ�«
s� b
?
×K� ÆÆbI
?
F�« jI½ dO
?
G²� wJO
?
�UM¹b�« b¹b×
?
²�« ≠
oI
?
ײ¹Ë Æ
Acceleration
„d×
?
LK� »uKD*« Ÿ—U
?
�²�«
Low-Pass
WC
?
H�M� «œœdð `ýd
?
� l{uÐ ÆÆp�–
Reference
WO
?
Fłd*« W
?
Žd��« …dz«œ 5Ð
R-C Filter
ÆWŽd��« QDš bO�uð WDI½Ë
ÆÈuBI�«Ë UO½b�« UŽd�K� bIF�« jI½ j³{≠
«–≈ ÆÆœœd²*« —UO²�« —bB� v�≈ W�UD�« …œUŽ≈ V³�¹ YO×Ð
t½√ rž—Ë ÆÆVOðd
?
²�« «c¼ q¦
?
�Ë Æ»uKD*« u¼ «c¼ ÊU
?
s�“ s�
?
×¹ ·u
?
Ý ÆÆÂu
?
I*« bO
?
I
?
Fð …œU¹“ V³
?
�¹
Ë√ ÆÆWŽd
?
�K� »uKD*« iOH
?
�²K� W
?
�uEM*« WÐU−
?
²Ý«
W
?
I¹d
?
Þ „UM¼Ë ÆÊ«—Ëb�« ÁU
?
&ô »uKD
?
*« ”UJF½ô«
ÆÆ
Dynamic Braking
WOJO�UM¹b
?
�« WK�dH�« w¼ ÆÆÈdš√
d³Ž W�UD�« b¹b³²� …dO³
?
� W�ËUI� l{Ë UNO� r²¹ w²�«Ë
W½e²<« W
?
�UDK� VB� dO�u²� ÆÆÃU
?
²½ù« uCŽ ·«dÞ√
W�UDK� …œb³� WI¹dD�« Ác¼ Ê√ u�Ë ÆÆqL(«Ë „d;« w�
Æ…dOGB�« U�d;« w� ô≈ ÆÆW�u³I� dOž …—uBÐ
—UO
?
²�« „d; W
?
O�UL
?
Ý√d�« WHKJ²�« Ê√ ÆƉu
?
I�« sJ1
œœd²*« —U
?
O²�« „d×
?
� sŽ Î
«dO¦
?
� vKŽ√ ÊuJð dL
?
²�*«
WŽd��« w� rJײ*« ÊS� ÆÆp�– s� fJF�« vKŽË ÆqÐUI*«
rJײK� tKO¦� sŽ Î
«dO¦� vKž√ d³²F¹ ÆÆœœd²*« —UO²�« „d;
d³�_« bO
?
IF²K� Î
«dE½ ÆÆdL²�*« —UO²�« „d
?
×� WŽdÝ w�
„d×LK� WOKJ�« WHKJ²�« U½cš√ «–S� ƉË_« rJײ*UÐ j³ðd*«
—UO
?
²K� …—«œù« qzUÝË Ê√ b$ ÆÆtÐ ’U
?
)« rJײ*« l�
…—«œù« qzUÝË W�U� UN²HKJð ÈbF²ð
DC Drive
dL²�*«
qÐUI
?
� w� t½√ rž— ÆÆ…dþUM*«
AC Drive
œœd²*« —U
?
O²K�
w�Ë Æd³
?
�√ W�Ë«b�Ë W¹œUL
?
²ŽUÐ …dOš_« l²
?
L²ð ÆÆp�–
÷UH�½«Ë WOMI²�« UMO
?
�ײ�« XKFł ÆÆd{U(« X�u�«
œœd²*« —U
?
O²�« U�d
?
×� ULJ×
?
²� s� jzU
?
³M�« WHKJð
—U³²Žô« w� cšR¹ U�bMŽ Î
U�uBšË ÆÆ«bł «bOł U��UM�
p�c� UMH{√ «–S� ÆUF� „d
?
;« l� rJײLK� WOKJ�« WHKJ²�«
—UO²K� …—«œù« qzUÝË `³Bð ÆÆÎ
UC¹√ W�Ë«b*«Ë W¹œUL²Žô«
ÆÆÈdš_« qzUÝu
?
�« lOLł 5Ð UÐcł d¦
?
�_« w¼ œœd²*«
«d
?
²
??
�«—UÐ j³
?
{ ≠
tÐUAð w²�«Ë ÆÆi¹uF²�«
Tuning
nO�uð W
?
OKL
?
Ž
«– U
???
LJ
?
×
???
²*«
W
??
�U
??
F�« ÷«d
??
ž_«
ÆWOŽUMB�« UOKLFK�
bO�u²�« …œUŽSÐ WK�dH�« ≠
Regenerative Barking
w� rJײ�« VKD²ð w²�«Ë
ÆÆ„d
?
;« Âe
??
Ž ÁU
?
WO
?
�JF�« W¹cG²�« —U
?
��
u
?
CŽ —U
?
O
?
²� W³�U
?
��«
?
� u¼ UL� ≠ ÃU
?
²½ù«
≠ ©≥® r�— q
?
JA
?
�« w�
—U
??
Oð s� b
??
(« sJ1
÷d
?
GÐ ÃU
?
²½ù« uC
?
Ž
…œU¹“ s� „d;« W¹ULŠ
r²¹Ë ÆqL
?
²
?
;« qL
?
d
?
BMF�« «c¼ rO
?
L
?
W¹c
?
G²�« …—U
?
ý≈ e−
?
(
W�U
?
Š w� ÆÆW
??
O
?
�JF�«
ÃU²½ù« uCŽ —UOð …œU¹“
?
Ý Èu
?
²
??
?
� bMŽ
bM
?
Ž sJO�Ë Áb
?
¹b
??
%
—UO
?
²�« WL
?
O� s� •±≤µ
«c¼ Èb
?
Fð «–S
?
� ÆÆ4I*«
…œU¹“ Àb
?
×¹ Èu²
?
�*«
Íb¹«e²�« V�JK� …d
?
O³�