Page 32 - 115

Basic HTML Version

W?Žd‡?‡��« v� r‡‡J‡?×?²�«
Speed Control
ibr.arabawy@yahoo.com
ÆÂuI*« —bB* W�b�²�*«
—bB
?
� 5Ð wzUÐdNJ�« ‰eF�« v�≈ W
?
łU(« ‰UL
?
²Š« ≠
qO�uð d�_« VKD²¹ bI� ÆÆ„d;« …dz«œË œœd²*« —UO²�«
÷«dž_ Ë√ r
?
Jײ*« rO
?
LBð ¡UMŁ√ ÷—_UÐ U
?
� WDI½
ÆW�uEMLK� ÊU�_«
ÆÆW²ÐU¦�« …—UŁù« ·Ëdþ X% „d
?
;« qLF¹ U�bMŽË
œËbŠ w� ÊuJ¹ WŽd��« w� rJײK� vB�_« b(« ÊS�
ÆÆW
?
Žd�K� v½œ_« b
?
(« b¹b
?
% r²¹Ë ÆÆ≤∞∫ ± W³
?
�½
Á¡«œ√ „d;« lOD²
?
�¹ Íc�« ¡wD³�« qOG
?
A²�« WDÝ«uÐ
ÆÆ
Cogging
Ê«—Ëb�« vKŽ …—bI� Âb
?
Ž t� Àb×¹ Ê√ q³�
V³�Ð p�–Ë ÆÆ 5³
?
Bð Ë√ W�Ðdð tO
?
KŽ oKD¹ U� u¼Ë
vKŽ
Slots
Armature
ÃU
?
²½ù« u
?
C
?
Ž ÊUMÝ√ d
?
OŁQð
d
?
OGð Èb
?
� …œU¹“ sJ1Ë Æ„d;« W
?
�dŠ —«d
?
?
Ý«
ÆÆ”UÝ_« WŽd�K� W³
?
�M�UÐ …d� ±∞∞ ∫ ± v�≈ WŽd��«
Set
b
?
IF�« WDI½ w� W
?
�«b� ‰U
?
:« ·UF
?
{≈ WDÝ«uÐ
Desired
U
?
NO
?
� »užd*« W
?
Žd
?
��« q¦9 w²�« ÆÆ
Point
Æ©≤® r�— qJA�« w� WMO³*« WI¹dD�UÐË ÆÆ
Speed
«—U�
?
� Ê√ b$ ÆÆ©±® r�— qJA�« v�≈ …œu
?
F�UÐË
∫WO�U²�« ’«u)UÐ l²L²ð WŁö¦�« WO�JF�« W¹cG²�«
W
?
O
?
�JF�« W¹c
?
G²K� ©V
?
�U��«® wÝU
?
Ý_« —U
?
�*« ≠±
¢u�U
?
²�«¢ b�u� s� …œU
?
Ž cšR¹Ë ÆÆÍ—U
?
³ł≈ W
?
Žd�K�
W�bÐ UM×
?
LÝ «–≈Ë ÆdL²�*« —U
?
O²K�
Tachogenerator
WOzUÐd
?
NJ�« WF�«b
?
�« …uI�« ”UO
?
� sJ1 t½S� ÆÆW�u³
?
I�
?
Oðdð ‰U
?
LF²
?
ÝUÐ ÆÆ„d×
?
LK�
Back EMF
WO
?
HK)«
ÆÆ©WIÐU
?
Ý ôUI� w� UN1b
?
Ið o³Ý®
Bridge
…dDMI�«
d³²F¹Ë ÆWO�JF�« W¹cG²K� WO
?
²�u� …—UýS� UN�«b�²Ý«Ë
·UF{≈ „UM¼ ÊuJ¹ U
?
�bMŽ VÝUM� dOž »uKÝ_« «c¼
ÊuJð s� WOzUÐdNJ�« WF
?
�«b�« …uI�« Ê√ YOŠ ÆƉU:« w�
ÆjI� WŽd��« w� W�«œ czbMŽ
U
?
³Oðd
?
²K� UL
?
LF
?
� öO
?
¦9 ÆÆ©±® r�— qJA�« 5³¹
rJײ�« U�uEM� w� Âb�
?
²�ð w²�«Ë ÆÆWMJL*« …b¹bF�«
DC
dL²‡�*« —U‡O²�« „d‡‡×� ‰ULF²ÝUÐ WŽd‡��« w‡�
U�d;« l� …œU
?
²F*« WOKLF�« U
?
IO³D²�« s�Ë Æ
Motor
ÃU²½ù« uC
?
FÐ rJײ�« ”UÝ√ vKŽ U
?
N²¾ONð ÆÆ…d
?
O³J�«
…—bI�« W¹c
?
Gð r²¹ YOŠ ÆÆ
Armature Control
©Z²M*«®
—UOð v�≈ ÁbOŠuð bFÐ œœd²� —UOð —bB� s� Z²M*« v�≈
bL²F¹Ë Æ
Converter
VÝUM� ÂuI� ‰ULF²ÝUÐ dL²��
4I� vK
?
Ž ≠ dO³
?
� bŠ v�≈ ≠ Âb
?
�²�
?
*« ÂuI*« Ÿu½
U
?
�≈ Âb�
?
²
?
�ð w²�« U
?
�u
?
I*U
?
� ÆÆ„d×
?
LK� …—b
?
I�«
…—bI�« ¢XOHÝu�¢ Ë√ WO³DI�« wzUMŁ …—bI�« —u²Ýe½«dð
«– U�d×
?
� w� rJײ�« Êü« lOD²�ð ÆÆ
MOSFET
U
?
�uI
?
� U�√ Æ «ËuKOJ�« «d
?
AŽ v�≈ qBð UMM
?
I�
rJ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%
Continuous
qJ� …d¦JÐ UN�«b�²‡Ý« - b‡I� ÆÆ
SCR
¢—u²Ýd¹U¦�«¢
fO� t½√ rž— ÆÆ «ËU−O� …bŽ v²
?
ŠË U�d;« ÂU−Š√
UO½b�« œËb(« w� q³I²�*« w� UN�ULF²Ý« Vײ�*« s�
s� qz«b³K� …b¹«e
?
²*« W��UMLK
?
� Î
«dE½ ÆÆ…—bI�« ‚UD½ s�
Æ¢XOHÝu*«¢Ë —u²Ýe½«d²�«
w� WO�U²�« q�«uF�« cš√ wG
?
³M¹ ÆÆÂuI*« rOLBð bMŽË
∫—U³²Žô«
Æ„d;« 4I� ≠
Æ
Motor Duty Cycle
„d;« W�bš …—Ëœ ≠
ÆÊ«—Ëb�« ÁU&« w� ”UJF½ô« WO½UJ�≈ ≠
Æ»uKD*« WK�dH�« ¡«œ√ Ÿu½ ≠
dNE¹ b� Íc�«Ë ÆÆœœd²*« —UO
?
²�« —bB� Włu� qJý ≠
sJ1 «c¼ Włu*« qJý Ê√ u�Ë ÆÆ
Chopping
lODI²�« tO�
»užd*«
Sinusoidal
w³O
?
'« qJA�« s� tÐ »«d
?
²�ô«
U
?
C
?
³M�« œb
?
F� WI
?
³
?
�*« …œU¹e�« o¹dÞ sŽ ÆÆt
?
O
?