Page 27 - 115

Basic HTML Version

q�UF�
•”UJF½ô«
iOÐ√
#U� ÍœU�—
o�Už ÍœU�—
włUŽ iOÐ√
włUŽ
ÍR�R� ÍœU�—
s�«œ dH�√
dHB� wMÐ
ÊuK�«
q�UF�
•”UJF½ô«
ÊuK�«
`OÐUBLK� WOzuC�«Ë WOzUÐdNJ�« hzUB)« ∫©≥® r�— ‰Ëbł
π[≥ s�
≤±[∑ w�«
≤≥
∑∞ s�
π∞ w�«
∂∞ s�
∑∞ w�«
∑∞ s�
±∞∞ w�«
¥∞ s�
∂∞ w�«
±≥∞ w�«uŠ
≤∞∞ w²Š
7�−M²�«
5łu�UN�«
XMÝ—uKH�«
W−�b*« XMÝ—uKH�«
ÊbF*« bO�U¼
jGC�« v�UŽ o³z“
jGC�« v�UŽ Âu¹œu�
jGC�« iH�M� Âu¹œu�
ÕU‡‡‡‡³B*«
s� »d²I¹
±∞∞
±∞∞
s� »d²I¹
±∞∞
∏∞
∑∞ s�
π≤ w�«
±µ s�
µ≤ w�«
≤≥
¥µ≠
∑µ∞ s�
≤µ∞∞ w�«
±µ∞∞ s�
≤∞∞∞ w�«
±≤∞∞∞ s�
≤∞∞∞∞ w�«
±≤∞∞∞ s�
±∂∞∞∞ w�«
∑∞∞∞
≤∞∞∞∞
≤¥∞∞∞
≤¥∞∞∞
…—«dŠ Wł—œ
ÊuK�«
©sHK�®
≤µµ∞ s�
≥∞∞∞ w�«
≥≤∞∞
≥∞∞∞ s�
∂µ∞∞ w�«
≤∑∞∞ s�
∂µ∞∞ w�«
≥∞∞∞ s�
∂µ∞∞ w�«
≥¥∞∞ s�
∂∞∞∞ w�«
gO²H
?
²�« ‰ULŽ_ W�U)« U
?
³KD²*« oOI% ≠»
ÆWFł«d*«Ë h×H�«Ë
Í√ l� WÐuKD*« …e
?
N
?
ł_« o
?
�«uð W
?
O½UJ�≈ ≠‡ł
sJ1 Ë√ …Q
?
AM*« w� …œu
?
łu
?
� W1b
?
� …e
?
N
?
ł√
Æö³I²�� U¼ƒ«dý
w� błu¹ t
?
½√ v�≈ ÆÆW¹UNM�« w� d
?
OA½ Ê√ œu½
rO
?
L
?
Bð Z�«dÐ s
?
� b¹b‡F�« U
?
O�U
?
Š ‚«u
?
Ý_«
ÆW‡KzU‡*«Ë WO‡Ý√d�«
ÆÊuK�« U³KD²� oI% w²�« `OÐUB*« Ÿ«u½√ ≠‡ł
UN²�¡ö� Èb�Ë `OÐU
?
BLK� WOzuC�« …¡UHJ�« ≠œ
ÆrOLB²�« ◊ËdA�Ë WŠU²*« f�«uF�«Ë U�UAJK�
¡u‡C�« ‘U
?
Fð—« i
?
H
?
) W
?
łU‡(« Èb
?
� ≠‡¼
Æ
Flicker
«b
?
ŠuK� …¡UC
?
²Ýô« …b
?
ý l¹“uð vM×M� ≠Ë
dO�uð v
?
KŽ√ oOIײ� t
?
²�¡ö� Èb�Ë WKL
?
F²�*«
ÆW�UD�« s� sJ2
w� `OÐUB*« ‰«b³²
?
Ý«Ë W½UO� WO½UJ�≈ Èb� ≠“
w� p�– WÐuF
?
�Ë q³I²
?
�*« w�Ë w�U(« X�u�«
ÆŸUHð—ô« WI¼Uý WOzuC�« «bŠu�« W�UŠ
∫W½UOB�«Ë U³O�d²�« ≠µ
WOzUÐd
?
NJ�« W¹cG
?
²�«Ë b¹bL²
?
�« ‚dÞ ÆÆqLAðË
W½UOB�« ¡UMŁ√Ë VO�d²�« ¡UMŁ√ WŠU²*« öON�²�«Ë
l�«u
?
�Ë qH
?
I�«Ë `²
?
H�«Ë rJ×
?
²�« ‚dÞ p�c
?
�Ë
Æ`OðUH*«
∫ÊU�_«Ë W�ö��« U³KD²� ≠∂
∫qL‡‡AðË
U
?
O�u
?
²�«Ë W
?
O½u½U
?
I�« U³K
?
D²*« …UŽ«d
?
� ≠√
ÆWOLÝd�« UH�«u*«Ë
…¡U{≈ «bŠËË ∆—«uÞ …¡U
?
{≈ v�≈ WłU(« ≠»
Æ…bŽU��
·U� Ê«u�_« qI
?
½ W½U�√ qO�œ Ê√ s� b
?
�Q²�« ≠‡ł
Æd¹cײ�« U�öŽ …¡«d�Ë —UDš_« b¹bײ�
l� WO
?
�uL
?
F�«Ë W�b�UÐ e
?
OL
?
²ð …bO
?
'« …¡U{ù«
ÊËœ ÕU
?
²� U
?
NM� iF
?
³�«Ë U¼—UF
?
Ý√ ÷UH
?
�½«
≠ Z�«d³�« pK²� rOK��« «b�
?
²Ýô« Ê√ ô≈ ÆÆqÐUI�
W�UA�«Ë WK¹uD�« UÐU�
?
(« œuN: ÁdO�uð rž—
∆œU
?
³* bO
?
'« rN
?
H�« v�≈ …—Ëd
?
C�UÐ ÃU²
?
×¹ ≠
W
?
Ozu
?
C�« U
??
O
?
LJ�«Ë wzu‡C�« r
?
O
?
L
?
B
?
²�«
Íc�« u×M�« vKŽ p�–Ë ÆÆU
?
NÐ WD³ðd*« ö�UF*«Ë
Æœb‡F�« «c‡¼ w� ÁU‡M�b�
qI½ W½U�√
ÊuK�«
©•®
dLF�«
w{«d²�ô«
©WŽUÝ®
…¡UHJ�«
WOzuC�«
© «ËØs�u�®
qO
?
G
?
Að ¡bÐ s�“ ≠œ
U
?
N
?
KH
?
�Ë `OÐU
??
B*«
vKŽ Ád
??
OŁQð Èb
?
�Ë
ÃËd
???
šË ‰u
???
šœ
Æ5K�UF�«
qzU
??
ÝËË ‚dÞ ≠‡¼
ÊU
??
�_«Ë W
?
�ö
??
��«
lOLł ¡«dłù …d�u²*«
ÆW½UOB�« ‰ULŽ√
U‡
?
³K
?
????
� ≠∑
w
?
‡� W
?
‡�U
?????
š
∫rOL‡B²�«
vKŽ ÆÆU
?
N
?
M� d
?
�c½
∫‰U¦*« qO³Ý
WIDM� v�≈ W
?
łU(« ≠√
vM³*« ×Uš 5Ð WOMOÐ
d
?
O
?
G
?
²�« lM* tKš«œË
w� œU
??
(« TłU
??
H*«
Æ…¡U{ù« Èu²��