Page 25 - 115

Basic HTML Version

WO³¹dI²�« ”UJF½ô« ö�UF� ∫©±® r�— ‰Ëbł
Ê«u‡‡‡‡�ú� U‡‡F³ð
q�UF�
•”UJF½ô«
∏µ ≠ ∏∞
∑∞ ≠ ¥µ
≤µ ≠ ≤∞
∏∞ ≠ ∑∞
∑∞ ≠ ∂∞
∑µ ≠ ∑∞
∑∞ ≠ ¥∞
µ∞ ≠ ≥∞
iOÐ√
#U� ÍœU�—
o�Už ÍœU�—
włUŽ iOÐ√
włUŽ
ÍR�R� ÍœU�—
s�«œ dH�√
dHB� wMÐ
ÊuK�«
q�UF�
•”UJF½ô«
¥∞ ≠ ≤∞
µ∞ ≠ ≤µ
≥∞ ≠ ≤∞
∂∞ ≠ µ∞
¥∞ ≠ ≥µ
∑∞ ≠ µ∞
≤µ ≠ ≤∞
¥∞ ≠ ≤∞
wMÐ
dBš√
w½u²¹“
Íœ—Ë“ô ‚—“√
ÍËULÝ ‚—“√
Íœ—Ë
o�Už dLŠ√
dLŠ√
ÊuK�«
WO³¹dI²�« ”UJF½ô« ö�UF� ∫©±® r�— ‰Ëbł
«
� � U
C
Luminous Intensity
…¡UC²
?
Ýô« …bý ”UIðË
Ë√ ¢
Candela "cd”
rÝUÐ ·d
??
Fð …b
?
‡ŠuÐ
(I)
—b
?
B* U
?
N
?
H
?
¹d
?
Fð r²¹Ë ÆÆ
Candlepower "cp”
jO
?
;« ⁄«d
??
H�« w� 5F
?
� ÁU
??
&« w� ¡u
?
C�«
Íc�« wzuC�« iO
?
H�« ‰bF
?
� wDFðË ÆÆ—bB*UÐ
ÊS� ÆÆp�– vKŽË Æ
(
ω
)
⁄«d‡H�« w� W¹Ë«“ t¹u²%
…¡UC²Ýô« …b
?
ýË Æ5F� ÁU&« w�
(I =
Φ
/
ω
)
ôU:« w� jGC�« dþU
?
Mð ÆÆwzuC�« ‰U:« w�
ôU
??
:« w� b
?
N
??
'« ‚d
?
� Ë√ ÆÆW
??
OJO
?
½UJO*«
…b
??
ý l¹“u
?
ð vM×M� w
?
DF¹Ë ÆW
??
OzUÐd
???
NJ�«
U¼U&« w� …¡UC²Ýô« …b
?
ý rO� ÆÆ…¡UC²Ýô«
«cNÐ d1 wÝ√— Èu²�� vKŽ ÕU³B*« s� WHK²��
u� ÆÆ©µ® r�— qJA�« v�≈ Ÿu
?
łd�U
?
³
?
� ÆÕU³
?
B*«
UML�Ë ÕU
?
³B*UÐ d1 U
?
OÝ√— Èu
?
²�
?
� U½—uBð
WHK²�
?
� U¼U&« vKŽ …¡UC²Ýô« …b
?
ý ”UOIÐ
ÆÆwÝ√d�« Èu²�*« vKŽ lIð jI½ bMŽ ÕU³B*« s�
Âb
?
�²
?
�ð WD¹dš vKŽ U
?
¼UMF�ËË U¼UMK−
?
Ý rŁ
vM×M*« vKŽ qB×½ U
?
M½S� ÆÆWO³DI�« U
?
OŁ«bŠù«
vKŽ WDI½ q� l�u� œb×
?
²¹ YOŠ ÆÆqJA�UÐ 5³*«
…b
??
ý W
??
L
?
O
??
� t�uÞ q
?
¦1 j�Ð vM×
?
M*« «c¼
Ác¼ U
?
N
?
OKŽ lIð w²�« W¹Ë«e�« bM
?
Ž …¡UC
?
²
?
Ýô«
…b
?
ý l¹“uð v
?
M×M� rÝ— …œU
?
Ž r²
?
¹Ë ÆWDIM�«
sŽ …—U
?
³Ž ÆÆW
?
�Uš WD
?
¹dš vKŽ …¡U
?
?
Ýô«
W
?
L
?
O
?
� ÆÆ…dz«œ q� q¦9 Æ—UD�√ ·U
?
B½√Ë dz«Ëœ
nB½ q� q¦1Ë ÆÆWMOF
?
� …¡UC²Ý« …b
?
A� W²ÐUŁ
sJ1 ÆÆp�cÐË ÆWMO
?
F
?
� W¹Ë«e� W
?
²ÐUŁ WL
?
O
?
� dD�
bFÐ tð¡«d
?
� p�c�Ë vM×M*« rÝ— W
?
OKLŽ qO
?
N�ð
vM
?
×M� lO
???
�uð ÆÆ©∂® r�— q
?
JA�« 5³
?
¹ Æp�–
?
ðË ÆWD¹d
????
)« Ác¼ vK
?
Ž ©µ® r�— qJ
?
A�«
WI¹dD�« W
?
�dF
?
� w� vM×M*« «c¼ s� …œUH
?
²Ýô«
w� wzu
?
C�« iO
?
H�« ÕU³
?
B*« U
?
NÐ v�d¹ w²�«
ÆÆ©∂® r�— qJA�« v�≈ Ÿu
?
łd�U³
?
� Æ⁄«dH�« ¡U
?
×½√
ÕU³B*« «c¼ UNII×¹ …¡UC²Ý« …bý d³�√ Ê√ b$
∫WOzu‡‡C�« …¡U‡‡‡HJ�« ≠
5Ð W³
?
�M�« w¼ ÆÆÕU³B
?
LK� WOzu
?
C�« …¡UHJ�«
UÝUI� tM� —œUB�« wK
?
J�« wzuC�« iOH�« —«bI�
s� ÕU
?
³B*« tJKN
?
²�¹ «Ë qJ� qÐU
?
I*« s�uK�UÐ
…bŠuÐ U
?
NMŽ d³F¹Ë ÆÆwzUÐd
?
NJ�« W¹cG²�« —b
?
B�
5Ð ÆÆWOzuC�« …¡UHJ�« WLO� ÕË«d²ðË Æ «ËØs�u�
©WKO
?
²
?
H�«® 7�
?
−M²�« ÕU
?
³B
?
� w� ±¥ w�«u
?
Š
ÆjGC�« iH�M� Âu¹œuB�« ÕU³B� w� ±∏∞Ë
∫Ê«u‡‡�_« q‡‡I½ W½U‡‡�√Ë Êu‡‡K�« d‡‡NE� ≠
Ê«u�√ WŁöŁ s� iO
?
Ð_« —U
?
NM�« ¡u
?
{ ÊuJ²¹
Ë√ ‚—“_«Ë d
?
C
??
š_«Ë d
?
L
?
Š_« ÆÆw
?
¼ W
?
O�Ë√
w�UÐ U
?
�√ ÆWM
?
O
?
F
?
� V�MÐ WÞuK�
?
� Z
?
?
HM³�«
ÆWŁö¦�« Ê«u�_« pKð s� UN
?
M¹uJð sJLO� ÆÆÊ«u�_«
ÆÆr�ł Í_ wI
?
OI
?
(« ÊuK�« W�dF
?
� sJ1 wJ�Ë
—UNM
?
�« ¡uC� U{d
?
F� u¼Ë t
?
O�≈ dEMÔ
¹ Ê√ V−¹
Í√ ÊS
?
� ÆÆ…b
?
ŽU
?
I�« Ác¼ s
?
� U
?
�öD½«Ë ÆiOÐ_«
s� sJ1 U
?
� »d�√ Êu
?
J¹ ÆÆwzUÐdN
?
� ÕU
?
³B
?
wzu
?
{ n
?
OÞ tM� YF
?
³½« «–≈ i
?
OÐ_« ¡u
?
C�«
?
�½ fHMÐ WO�Ë_« WŁö¦�« Ê«u�_« vKŽ Íu
?
²×¹
ULK�Ë ÆiOÐ_« —U
?
NM�« ¡u{ Włu
?
� w� U¼œułË
sŽ ÕU³B*« ¡u{ bFÐ U
?
LK� ÆÆW³�M�« Ác¼ XK²š«
lOLł —UNþ≈ vKŽ tð—bI� XCH�½«Ë —UNM�« ¡u{
©jI
?
� W
?
O�Ë_« Ê«u�_« fO�Ë® W
?
�Ëd
?
F*« Ê«u�_«
vKŽ ÕU³B*« …—b� v�≈ —UA¹Ë ÆWOIOI(« UN½«u�QÐ
W½U�_« dO³F²Ð ÆÆWOI
?
OI(« UN½«u�QÐ ¡UOý_« —UNþ≈
Æ
Rendering Colour
Ê«u�_« qI½ W½U�√ Ë√ WO½uK�«
ô w²�« UŽUMB�« w� ≤∞ 5Ð r�d�« «c¼ ÕË«d²¹Ë
π∞ s� vKŽ√ v�≈ qB¹ b�Ë ÆÆÊ«u�_« eO9 VKD²ð
YO
?
Š ÆÆWŽU
?
³D�«Ë ¡öD�«Ë ZO�M�« U
?
ŽUM� w�
ÆZ²M*« …œuł w� UOÝUÝ√ «dBMŽ ÊuK�« q¦1
s� —œU
?
B�« ÊuK�« d
?
NE� n�Ë …œU
?
Ž r²¹Ë
wzuC�« nODK
?
� UF³ð «d
?
O³Fð WŁö
?
¦Ð `OÐUB*«
∫UNM� —œUB�«
·dD�« s
?
� W
?
³
?
¹d
?
I
?
�« Ê«u�ú� ∫
Cool
œ—UÐ ≠±
Æ©dCš_«Ë ‚—“_«® wzuC�« nODK� ‚—“_«
jÝË w� Ê«u�ú� ∫
Intermediate
jÝu
?
²
?
� ≠≤
Æ©dH�_«Ë dCš_«® wzuC�« nOD�«
·dD�« s� W
?
³
?
¹d
?
I�« Ê«u�ú� ∫
Warm
T�«œ ≠≥
Æ©dH�_«Ë dLŠ_«® wzuC�« nODK� dLŠ_«
Wł—œ ÕU³B*« ¡UD
?
Ž≈ vKŽ ÆÆ·dF�« Èdł b�Ë
—œU
?
B�« ¡uC�« Êu
?
� sŽ d³
?
Fð sHKJ�UÐ …—«d
?
Š
Ác¼Ë ÆÊuK�« …—«d
?
Š Wł—œ rÝUÐ ·d
?
FðË ÆÆtM�
…—«d
?
Š W
?
ł—bÐ W
?
�ö
?
Ž Í√ U
?
N� fO� ÆÆW
?
ł—b�«
«–≈ w²�« …—«d(« Wł—œ v�≈ dOAð U/≈Ë ÆÆÕU³B*«
WMOF
?
� WOzu{ ’«u�Ð œuÝ√ r�
?
ł 5��ð -
tÐUA� Êu� v�≈ dOG²¹ t½u� ÊS� ÆÆWł—b�« pKð v�≈
‰uIM� ÆÕU³B*« «c¼ s� —œUB�« ¡uC�« Êu� v�≈
XMÝ—uKH�« ÕU³B� ¡u
?
{ …—«dŠ Wł—œ Ê√ ö¦�
Íu
?
²
??
×¹ Æ«cJ¼Ë ¨s
?
HK� ∂µ∞∞ w¼
Light
Day
U
?
O
?
�u²�«Ë U½U
?
O
?
³�« vKŽ ©≤® r�— ‰Ëb
?
W�UÞ dO
?
�uð Z�U½dÐ l{Ë bMŽ UN²
?
�dF� “ö�«
qC
?
�_« —U
?
O
?
²
?
šô« w� b
?
O
?
Hð w²�«Ë …¡U
?
{ù«
ÆWOzUÐdNJ�« `OÐUBLK�
Luminaires and Reflectors
—œU
?
B�« wzu
?
C�« iO
?
H�« `OÐU
?
B*« vIKð ô
⁄«dH�« U¼U&« lOLł w� W�½U−²� WI¹dDÐ UNM�
5F� l¹“u²Ð ÕU³B*« h
?
²�¹ YOŠ ÆÆUNÐ jO;«
ÆÆl¹“u²�« «c¼ W�dF� d³²F¹Ë ÆtM� —œUB�« ¡uCK�
rO
?
L
?
Bð w� W
?
�U
?
N�«Ë WO
?
ÝU
?
Ý_« —u
?
�_« s�
vM×M� p�– w� Âb�²
?
�¹Ë ÆWOzuC�« U�uEM*«
Æ…¡U
?
?
Ýô« …bý l¹“uð vM×M� rÝUÐ ·d
?