Page 24 - 115

Basic HTML Version

”UIðË ÆÆ UŠU�*« …bŠË vKŽ r�'« `DÝ vKŽ
ÆÆb
?
Š«u�« f�uK�«Ë Æ
Lux
f�uK�« vL
?
�ð …bŠuÐ
jI�¹ lÐd� d²� t
?
²ŠU�� `DÝ …¡U{≈ …bý u¼
ÆÆbŠ«Ë s�u� Á—«b
?
I� wzu{ iO
?
� ÂUE²½UÐ tOKŽ
iO
??
H�« w¼
Φ
YO
??
ŠÆÆ
(E =
Φ/Α
Lux)
Ê√ Í√
ÆlÐd*« d²*UÐ WŠU�*«
A
Ë s�uK�UÐ wzuC�«
Luminance - Brightness (L)
Ÿu‡‡BM�« ≠
ÆÆr�'« s� —œUB�« wzuC�« iOH�« W�U¦� u¼
¡uC�« –UH½ Ë√ ”UJF
?
½« o¹dÞ sŽ p�– ÊU� ¡«uÝ
u¼ t�H½ r�'« Ê_ p
?
�– ÊU� Ë√ ÆÆtOKŽ j�U��«
ÆÆp�– s� rNH½Ë ÆÎ
ö¦
?
� ÕU³B*U� ¡u
?
CK� —bB�
…bý X�
?
O�Ë W¹ƒd�« w� V³��« u
?
¼ ŸuBM�« Ê√
qO³Ý vKŽ ≠ œuÝ_« `D��« ŸuB½ Ê≈ Æ…¡U{ù«
tM� 5F�« Èdð ô YOŠ ÆÆdH
?
B�« ÍËU�¹ ≠ ‰U¦*«
j�U��« wzu
?
C�« iOH�« —«bI� ÊU
?
� Î
ULN� Î
U
?
¾Oý
Æ©dHB�« ÍËU�ð ô …¡U{ù« …bý® tOKŽ
Light Propagation
¡u‡‡C�« —U‡‡A²½« ≠
w� WOzu
?
{ WF
?
ý√ W¾
?
O¼ vKŽ ¡uC�« d
?
A²M¹
nK²�� jÝË UN{d²F¹ r� U
?
� ÆÆWLOI²�� ◊uDš
W�e
?
Š «bD�« bMŽË ÆU¼—U�� d
?
OG¹ Ë√ UN
?
B²1
U
?
N� Àb
?
×¹ ÆÆ`DÝ ÍQÐ W
?
OzuC�« W
?
F
?
ý_« s�
’U
?
?
�ô«® d¼«uþ ÀöŁ s� d
?
¦
?
�√ Ë√ …d¼Uþ
d¼«uE�« pKð dŁRð YO
?
Š ÆÆ©—U�J½ô«Ë ”UJF½ô«Ë
rO
?
L
?
Bð …¡UH
?
�Ë …œu
?
ł vKŽ …d
?
?
� …—u
?
∫…¡U{ù« U�uEM�
Absorption
’UB²�ô« ≠ √
ÆÆ`DÝ Í√ vKŽ W
?
Ozu
?
C�« W
?
�UD�« Ÿu
?
�Ë bMŽ
W�UÞ v�≈ ‰uײð W
?
�UD�« pKð s� «¡eł h²1 t½S�
q�UF�Ë Æ¡uC�« tOKŽ l�«u�« r�'« qš«œ W¹—«dŠ
WO
?
L� 5Ð W³
?
�M�« u¼ ÆÆ`D�K� ©
A
® ’UB
?
²�ô«
ÆÆt
?
OKŽ j�U��« ¡u
?
C�« W
?
OL
?
�Ë h²L*« ¡u
?
C�«
ÃU
?
łeK
?
� •±≤ ≠ µ 5Ð W
?
³
?
�M�« p
?
Kð ÕË«d
?
²ðË
v�≈Ë ÆƉUÐË_« w� •¥∞ v�≈ qBð ULMOÐ ÆÆ·UHA�«
ÆpO²Ýö³�« w� •π∞
Reflection
”UJF½ô« ≠ »
t½S
?
� ÆÆr²F
?
� r�ł vKŽ ¡u
?
C�« ◊uI
?
Ý bMŽ
bL
?
²FðË Æw�U
?
³�« ¡e'« fJF¹Ë tM� «¡e
?
ł h²1
Wł—œË `
?
D��« Êu� vKŽ fJFM*« ¡uC
?
�« WO
?
L�
Æt²��ö�
WO
?
L� fJFð ÆÆW
?
%UH�« Ê«u�_« «– `
?
DÝ_U�
U
?
�√ ÆWM�«b�« Ê«u�_« «– s
?
� d
?
³
?
�√ ¡u
?
C�« s�
q�U
?
F
?
�Ë ÆÎ
?
O
?
ý fJF¹ ö
?
� ÆÆœu
?
Ý_« `D��«
u¼ ÆÆ
Reflectance (R)
W
?
O
?
ÝUJF½ô« Ë√ ”UJF½ô«
¡uC�« WO
?
L�Ë fJFM*« ¡uC�« WOL
?
� 5Ð W³�M�«
`DÝ_« w� •π≤ v�≈ t
?
²
?
LO
?
� qBðË ÆÆj�U
?
��«
w�«uŠ ÍËU
?
�ð ULMOÐ ÆÆ«b
?
Oł W�uI
?
B*« WO
?
CH�«
”UJF½ô« Àb×¹Ë ÆW¹œUF�« WÐU²J�« ‚«—Ë√ w� •∑∞
∫ `D��« WÝö� Wł—b� UF
?
³ð WHK²�� ‚dÞ Àö¦Ð
©√ ≠ ±® r�— qJý ≠ Íˬd*« Ë√ rE²M*« ”UJF½ô«
W�u
?
IB*« W
?
O½bF*« `DÝ_«Ë U¹«d*« w� Àb
?
×¹Ë
©» ≠ ±® r�— qJý ≠ j�³M*« ”UJF½ô« ÆÆ «b
?
W
?
O½bF*« `DÝ_«Ë d
?
HMB*« ÃUłe�« w� Àb
?
×¹Ë
qJý ≠ Í—U
?
A²½ô« ”UJF½ô« ÆÆ W�u
?
IB*« d
?
‰UÐË_« ÃU
??
ł“ w� Àb
??
×
?
¹Ë ≠ ©‡ł ≠ ±® r�—
ÆnIÝ_«Ë jz«u(« ¡öÞË 5KÝ—u³�«Ë
Refraction
—U�J½ô« ≠ ‡ł
·UHý `DÝ vKŽ WOzuC�« WFý_« ◊uIÝ bMŽ
cHM¹ ¡u
?
C�« «c¼ s� «¡eł ÊS
?
� ÆÆ·UHý t
?
³ý Ë√
Ë√ –UHM�« q�UF�Ë Æt¼U&« dOG¹ Ê√ bFÐ r�'« s�
WO
?
L� 5Ð W
?
³�M�« u¼ ÆÆ
Transmittance
W¹–UHM�«
qJA�« 5³¹ Æj�U��« ¡uC�« WO
?
L�Ë c�UM�« ¡uC�«
Æ¡uC�« —U�J½ô WHK²<« ‚dD�« ©≤® r�—
Àb% Ê√ sJL*« s� t½√ v�≈ ÆÆ…—U
?
ýù« —b&Ë
w� UL
?
� bŠ«Ë r�ł w� WIÐU
?
��« Àö¦�« d¼«uE�«
©≥® r�— qJA�« 5³¹ Æö¦� iOÐ_« ‰UÐË_« ÃUł“
–U
?
HM�«Ë Í—U
?
A²½ô« ”UJF
?
½ô« ÀËbŠ W
?
O
?
HO
?
«c¼ ÆÆiO
?
Ð_« ‰UÐË_« ÃU
?
ł“ w
?
� Í—U
?
A
??
²½ô«
Ær�'« UNB²1 w²�« ¡uC�« WOL� v�≈ W�U{ùUÐ
p�c�Ë ÆÆ—U�J½ô«Ë ”UJF½ô« ‚dÞ W�dF� bOHð
w� ÆÆ–UHM�«Ë ”UJF½ô«Ë ’UB²�ô« ö�UF� rO�
dEM�« W
?
N
?
łË s� rO
?
K��« rO
?
L
?
B
?
²�« U
?
OKL
?
Ž
vKŽ√ vKŽ ‰u
?
B×K� ÆÆW¹œU
?
?
�ô«Ë WO
?
ÝbMN�«
vKŽ√ oOI
?
ײ�Ë ÆÆsJ2 …¡U
?
{≈ Èu²�
?
� qC�√Ë
Æ…¡U{ù« W�UÞ w� sJ2 dO�uð
ö
?
�U
??
F
?
� rO
?
� ©±® r�— ‰Ëb
??
'« wDF¹
ÆWHK²<« Ê«u�ú� UF³ð ”UJF½ô«
Ÿu
?
B½ u¼ d
?
³
?
�ö�«Ë Æ
Lambert
d
?
³�ô ±[µ
lA¹Ë ÆÆ≤rݱ t
?
²ŠU�
?
� W¹—UA²
?
½ô« q�U� `DÝ
ÆbŠ«Ë s�u� Á—«bI� UOzu{ UCO�
≠ W��UF�« `DÝ_« o¹dÞ sŽ U
?
�≈ ÆÆdN³�« Àb×¹Ë
s� U�≈Ë ÆÆ d
?
ýU³
?
� dOž Ë√ U
?
�JFM� «dN
?
Ð vL�¹Ë
≠ «dýU
?
³� «dNÐ vL�¹Ë ≠ …d
?
ýU³� ¡uC�« —b
?
B�
V³�Ð Àb×¹ UL� Æ©¥® r�— qJA�UÐ 5³*« u×M�« vKŽ
ÆŸu
?
BM�« Èu²
?
�� w� b¹b
?
A�«
Contrast
s¹U
?
³²�«
w�UF
?
�« …—UO��« ÕU
?
³B
?
� ¡u{ Ê√ ÆÆö¦
?
� kŠöM�
ÆÆÂöE�« w� tO�≈ dEM�« bMŽ 5FK� «b¹b
?
ý Î
«dNÐ V³�¹
jÝu�« ŸuB½Ë tŽu
?
B½ 5Ð b¹bA�« s¹U³²K� W
?
−O²½
V³�¹ ô t
?
�H½ ¡uC�« «c
?
¼ Ê√ ô≈ ÆÆtÐ jO;« rKE*«
«bF½ô ÆÆÍœU
?
F�« —UNM�« ¡u{ w� 5FK� WI¹U
?
C� Í√
ÆtÐ jO;« jÝu�« ŸuB½ 5ÐË tMOÐ Î
U³¹dIð s¹U³²�«
l�u* VÝUM*« …¡U{ù« ÕU³
?
B� —UO²š« b
?
L²F¹
…¡U
?
HJ�« ∫UL¼ 5²
?
O
?
�Oz— 5²
?
O
?
�Uš vKŽ 5F
?
ÊuK�« dNE�Ë ÆÆ
Luminous Efficiency
WO
?
zuC�«
Colour Appearance and
Ê«u�_« qI
?
½ W½U
??
�√Ë
Æ
Colour Rendering
Glare
d‡‡‡‡‡N³�« ≠
Ÿu
???
B
?
½ Í√ u¼Ë
Ë√ W
?
I¹U
?
C
?
*« V³
?
�¹
qš«b
?
ð Ë√ ÃU
????
Ž“ù«
Æ5F�« œU
?
Nł≈ Ë√ W¹ƒd�«
bFð «–≈ dN
?
³�« Àb×¹Ë
v�≈ ± s� ŸuBM�« WLO�