Page 18 - 115

Basic HTML Version

www. kahrabaarab ia . com
∫WOðü« ôU(« w� Àb%Ë
—UON½« W−O²½ WŁö¦�« tłË_« bŠQÐ qDŽ ÀËbŠ bMŽ ≠
WDI½ «– U
?
�uEM*« w� ÷—_«Ë tłu�« 5Ð ‰e
?
F�«
bNł w� ŸUHð—« Àb
?
×¹ ÆÆ÷—_« sŽ W�ËeF*« ‰œUF²�«
s� ôbÐ
(
3 V)
`³BO�
(
3)
—«bI0 WLOK��« tłË_«
Æ
(V)
Sending
…bŠ«Ë W
?
Nł s� jš qO
?
�uð W�UŠ w� ≠
lHðd¹
ÆÆ
Receiving End
W
?
Šu²
?
H� Èd
?
š_«Ë
End
©
ω
® YOŠ
[1/1 - (LC
ω
2
/2)]
—«bI0 WN
?
'« Ác¼ bNł
WF
?
ÝË WKŽUH
?
� U²L
?
O� ©
L ,C
®Ë ÆÆW�uEM*« œœdð u¼
Æw�«u²�« vKŽ j)«
…dz«œ® U
??
F½U
?
2 Ë√ ôu
??
×
??
� œu
??
łË bMŽ ≠
ÀËbŠ W−
?
O²½ bN
?
'« lHðd¹ ÆÆWJ³A�UÐ ©WO�
?
OÞUMG�
WF��«Ë ©
L
® WŁU;« w²
?
LO� 5Ð
Resonance
5½—
Ferromagnetic
…d¼UE�« Ác¼ vL
?
�ðË ÆWJ³AK� ©
C
®
Æ
Resonance
‰e
?
F�« Èu²
?
?
� —UO
?
²š« Ê√ `
?
C²¹ ÆÆo³
?
Ý U2
œuN
?
'« rO� vKŽ b
?
L²F¹ ÆÆ ôu
?
;« WD×� U
?
LN*
ULN*« UN� ÷dF²ð w²�«Ë WOł—U)«Ë WOKš«b�« …bz«e�«
·ËdþË WD×LK� ÂU
?
F�« jD�LK� UI³Þ U
?
NÐU�Š r²¹Ë
U�uEM� p�c�Ë WIDM*« w� WO¾O³�« ·ËdE�«Ë ÀuK²�«
VO�dð —U
?
³²
?
Žô« w� cš_« l� ÆÆWHK²
?
<« qOG
?
A²�«
wJ� W
?
³ÝUM� W
?
OM� U
?
H�«u0 oŽ«u
?
B�« UF½U
?
UNG¹dHðË …bz«“ œuNł ÀËb
?
Š bMŽ UN�UG²ý« sLC½
ÆWD;« ULN� W¹UL(÷—_« v�≈
ÆÆoŽ«uB�« U
?
F½U* …bO
?
'« UH�«u*« b¹b
?
ײ�Ë
∫wðü« ŸU³ð« V−¹
UF½U*
Protective Level
W¹UL
?
(« bN
?
ł —UO
?
²š« ≠
s� p�–Ë ÆÆW�uEM*« b
?
Nł bMŽ W�b�²
?
�*« oŽ«uB�«
5FMB� s� U
?
F½ULK� WOMH�« U½UO
?
³�« ‰Ë«bł ‰öš
Æ5HK²��
U
?
LN
?
LK� WÐuKD*« W¹U
?
L
?
(« Èb� b¹b
?
% r²¹ rŁ ≠
Èu
???
²
??
?
*« oI
??
×
?
¹ Íc�«
Protective Margin
ULN*« W¹U
?
LŠ v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆVÝUM*« ÍœU
?
B²�ô«
Flash Over
w×D�
?
�« iO
?
�u�« Ë√ —U
?
O
??
N½ô« s�
∫WO�U²�« W�œUF*« s� W¹UL(« Èb� œb×¹Ë
Protective Margin = Impulse Withstand Level of
Equipment - Protective Level of Surge Arrester.
U‡LNLK
?
� wF‡�b�« q‡Lײ�« b‡Nł W
?
LO� œb‡%Ë
WO*UF�« WOÝUOI�« UH�«u*« s�
Impulse Withstand
ÆW�uEM*« bNł bMŽ
(IEC 61936-1)
ULNLK� ‰eF
?
�« Èu²�� ©≤® r�— ‰Ëb'« `{u¹
WO
?
ÝUOI�« U
?
H�«u
?
LK� UI³Þ W
?
HK²<« œu
?
N'« bMŽ
ÆWO*UF�«
(GIS)
ŸuM�« s� ôu;« UD×0 W�Uš —u�√ ≠
UD×
?
� jI
?
� h�ð w
?
²�« —u
?
�_« iFÐ „UM¼
b¹—uK� ”œU
?
Ý “U
?
GÐ ‰Ëe
?
F*« ŸuM�« s� ôu
?
UL
?
N* ‰“UF�« jÝu�« ÊuJ
?
¹ YOŠÆÆ©
GIS
® X¹d³J�«
s� ôbÐ X¹d
?
³J�« b
?
¹—uK� ”œU
?
Ý “U
?
ž u¼ WD;«
b�Ë Æ…bF� qJ� Èu²×� qš«œ ULN*« ÊuJðË ÆÆ¡«uN�«
d
?
�uð Âb
?
F� ÊU
?
ÐU
?
O�« w� U
?
O
?
łu�uM
?
J²�« Ác¼ √bÐ
ÍbOKI²�« ŸuM�« s� UD×� ¡UA½ù WFÝUý UŠU��
∫wðüUÐ UD;« Ác¼ “U²9Ë Æ©
AIS
®
fHM� WÐuKD*« WŠU
?
�*« s� •±∞ v�≈ ô≈ ÃU²% ô ≠
Æ©
AIS
® ŸuM�« s� WD;«
¡«u
?
N�« ÀuK²� UD;« Ác¼ U
?
L
?
N
?
� ÷d
?
Fð ô ≠
tO� ‰eF�« —UON½« Ê√ ÆÆ Î
UC¹√ “UG�« «c¼ «eO2 s�Ë ≠
s�eÐ Z¹—b
?
²�UÐ √b
?
³¹ sJ�Ë ÆÆ…b
?
Š«Ë …d� Àb
?
×¹ ô
Æ“UGK�
Time Lag
dšQ²�
UD� w� W
?
F¹d��« …dÐU
?
F�« Ułu*« …d¼Uþ ≠
∫X¹d³J�« b¹—uK� ”œUÝ “UGÐ W�ËeF*« ôu;«
?
�R*«Ë WO
?
F�b�« …bz«e�« œu
?
N'« v�≈ W
?
�U{ùUÐ
UL
?
N� U
?
N� ÷dF
?
²ð w²�«Ë UN
?
O�≈ …—Uýù« oÐU
?
��«
ÆÆW�Uš ôu;« UD×�Ë U�uLŽ WOzUÐdNJ�« WJ³A�«
WF¹d��« …dÐUF�« …bz«e�« œuN'UÐ vL�¹ U� „UM¼ ÊS�
qO�u
?
²�«Ë qBH�« U
?
OKLŽ ¡UMŁ√ Àb
?
% w²�«Ë «bł
Æ“U
?
G�UÐ W�Ëe
?
F*« ôu
?
;« UD×
?
� w� 5�UJ�K�
bMŽ Ÿu{u*« «cNÐ Î
U�Uš Î
U
?
�UL²¼« „UM¼ ÊS� ÆÆp�c�Ë
Æ UD;« Ác¼ rOLBð
s� U
?
ÝU
?
Ý√ “U
??
G�UÐ W�Ëe
?
F*« WMOJ
?
��« ÊuJ²ðË
W�d×
?
²� Èdš√Ë
Fixed Contacts
W²ÐUŁ U
?
��ö�
W
?
¾ODÐ W
?
Žd�Ð „d
?
ײð U
?
NMJ� ÆÆ
Moving Contacts
U��ö*« »d²Ið ÆÆWMOJ��« oKž bMF� ÆÆp�c�Ë ÆUO³�½
(E=V/d)
ULNMOÐ wzUÐdNJ�« ‰U:« œ«œe
?
O� UNCFÐ s�
w� bN'« Włu
?
� ÊuJð U�bMŽ …—«dA�« Àb% Ê√ v�≈
Ê√ v�≈ bN'« ‚d� qIO� ÆÆ—U
?
Oð d1Ë ÆvLEF�« UN²LO�
Èdš√ …d� œuFð rŁ ÆÆ…—«dA�« QHDM²� ÆÆ«dH� `³B¹
…œU¹“Ë U
?
��ö
?
*« 5Ð ‰U:« ÂUE²½« Âb
?
Ž V³
?
�Ð
v²Š dL²�ðË ÆÆÈdš√ …d
?
� …—«dA�« œuFð rŁ ÆÆbN'«
“UG�« jG{ vKŽ …—«dA�« bL²FðË ÆoKG�« WOKLŽ ‰UL²�«
vKŽ bL
?
²Fð UL
?
� ÆÆWMOJ��« bNłË U
?
��ö*« qJýË
ÆÆWMOJ��« `²
?
� W�UŠ w� U
?
�√ ÆWD×LK� ÂU
?
F�« jD<«
ÆU�U9 WOKLF�« fJFM²�
s� WMOJ��« U
?
?
�ö* bO
?
'« rO
?
LB
?
²�« qKI¹Ë
jD<« qJý v�≈ W
?
�U
?
{ùUÐ ÆÆ…d¼UE�« Ác¼ ÀËb
?
Š
«b�
?
²Ý« ÊS� ÆÆp�c� Æ U
?
LN*« ‰eŽË WD×
?
LK� ÂUF�«
Æ…d¼UE�« Ác¼ s� b×¹ W³ÝUM*« oŽ«uB�« UF½U�
WD;« ULN� vKŽ WF¹d��« …dÐUF�« Ułu*« dŁRð
ÆÆp�c� ÆbN
?
'« ôu×�Ë …—b
?
I�« ôu×� W
?
�UšË
ÆÆ ôu;« Ác¼ rOLBð bMŽ —U
?
³²Žô« w� cš_« V−¹
—UON½« s� ‰u;« UHK* W¹UL
?
Š dO³� ÊU�√ q�UŽ d�uð
l¹“uð ÂUE²½« ÂbŽ W−O
?
²½ Àb×¹ Ê√ sJ1 Íc�« ‰eF�«
q³� ©
DS
® WMOJÝ V�dð ô√ qC
?
H¹Ë ÆÆUN
?
OKŽ ‰U:«
Æ©
GIS
® Ÿu½ s� UD;« w� …dýU³� ‰u;«
Æœ«d�_«Ë «bF*« ÊU�√ v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆWO�UŽ
WO�Uš ÆÆÈu²;« qš«œ “UG�UÐ W�ËeF*« ULN*« d³²Fð ≠
W�UŽ …d¼Uþ q¦9 w²�«
Corona
¢U½Ë—uJ�«¢ s� U�U9
Æ©
AIS
® ¡«uN�UÐ W�ËeF*« ULN*« w�
s� U�U9 U
?
NOL×¹ ÆÆÈu
?
²×� qš«œ UL
?
N*« œułË ≠
s� UNOðQ
?
ð w²�« «bŽ U� ÆÆoŽ«uB�« U
?
łu* ÷dF²�«
ÆWOz«uN�« qIM�« ◊uDš
“U
?
G
?
�UÐ W�Ëe
?
F*« U
?
D;« Ê√ ÆÆd
?
�c�UÐ d
?
¹b
?
ł
bN'« vKŽ UMO½U
?
L¦�« W¹«bÐ cM� dB� w� Âb
?
�²�ð
µ∞∞ bNł UD×� ¡UA½≈ w�«uðË ÆÆ· „ ∂∂ Ë ≤≤∞
¡U
?
×½√ nK²
?
�� w� UM
?
O½UL
?
¦�« nB
?
²M� w� · „
w{«—_« —UFÝ√ YOŠ Êb*« w� W
?
�Uš ÆÆW¹—uNL'«
ÆsL¦�« WE¼UÐ
‰“UŽ jÝu� X¹d
?
³J�« b¹—uK� ”œUÝ “Už «–U* ≠
ø ôu;« UD×� w�
qJAÐ X¹d
?
³J�« b¹—uK� ”œU
?
Ý “U
?
ž Âb
?
�²
?
�¹
¡«ełú
?
� bOł ‰“U
?
F�W
?
OzUÐdNJ�« «b
?
F*« w� lÝ«Ë
w� WOzUÐdNJ�« …—«dA�« ¡UHÞ≈ w� ‰UF� jÝu�Ë WO(«
v�≈ W�U{≈ ÆƉeF�« w� …¡UH� oI×¹ U2 ÆÆ—UO²�« lÞ«u�
Æ «bF*« r−Š dG�
dOž q�Uš u¼Ë ÆÆW
?
×z«d�«Ë ÊuK�« .bŽ “UG�« «c¼Ë
XÝ w�«u×Ð ¡«uN�« s� qIŁ√ t½√ UL� ÆƉUF²ýû� qÐU�
ôUŠ w� ÂUÝ dOž u¼Ë ÆÆ¡U*« w� »Ëc¹ ôË ÆÆ «d�
b¹eð W³
?
�MÐ WÐuÞd�« œułË Ê√ ô≈ ÆW¹œUF�« qOG
?
A²�«
d³²F¹ ÆÆWOÝUOI�« UH�«u*« w� UNÐ ÕuL�*« rOI�« sŽ
dOŁQð «– U³�d� s¹uJð w� dOŁQð s� UN� U* WKJA�
Ɖ“UF�« jÝu�« WO�“UŽ Èu²�� iHš w�
…—«d
?
(« Uł—œ w� …“U
?
²2 b¹d
?
³ð W
?
O�U
?
š t� ≠
ÆWOzUÐdNJ�« …—«dA�« ¡UHÞ≈ vKŽ bŽU�ð WO�UF�«
U½Ëd²J�ô« »cł vKŽ …—bI�UÐ “UG�« U¾¹eł “U²9 ≠
WKOI
?
Ł WM×A�« W³�U
?
Ý U½u¹√ v�≈ ‰u×
?
²²
?
� ÆÆ…d(«
‰e
?
F�« qF
?
−¹ U2Ë ÆÆWŽd
?
�Ð „d
?
×
?
²ð ô W�
?
Ý«—
ÆbOł “UG�« «cN� wzUÐdNJ�«
s�e�« XÐUŁ d
?
G� ÆÆU
?
C¹√ “UG�« «c¼ «e
?
O2 s� ≠
tðu
?
� …œUF
?
²
?
Ýô jÝuK� »uKD*«
Time Constant
ÆÈdš_« W�“UF�« œ«u*UÐ W½—UI� ÆÆ…—«dA�« ¡UHÞ≈ bFÐ
‰œU‡Fð
Dielectric Strength
“UG�« «c¼ ‰e‡‡Ž …u� ≠
‰U
??
�d
?
�«Ë Õö
??
�_«Ë
l{uð YOŠ ÆÆU¼d
?
OžË
rJ×
?
� Èu
?
²
?
×
?
� w�
vM³
??
� qš«œ ‚ö
?
žù«
ÆrJ×�
ŸUHð—« s� ržd�« vKŽ ≠
Ác¼ ¡U
???
A½≈ W
??
H
?
KJð
nO�UJð Ê√ ô≈ ÆÆ UD;«
qIð qOGA
?
²�«Ë W½UOB�«
dšü« Ÿu
?
M�« sŽ «dO
?
¦�
Æ©
AIS
®
W¹œUL²Ž« Wł—œ oI% ≠
WHK²<« œuN'« bMŽ vF�b�« qLײ�« bNł ∫©≤® r�— ‰Ëbł
4I*« bN'«
KV
n
rms
∑µ
±≤µ
±∑∞
≥≤µ
µµ∞
∂µ∞
±∞µ∞
±µµ∞
±≤
≤¥
≥∂
∑≤[µ
±≤≥
±¥µ
≤¥µ
µµ∞
±±
≤≤
≥≥
∂∂
±±∞
±≥≤
≤≤∞
µ∞∞
vB�_« bN'«
KV
m
rms
vF�b�« qLײ�« bNł
WK�U� Włu0
KV peak
œœd²Ð qLײ�« bNł
…bŠ«Ë WIO�b� W�uEM*«
KV rms
≥∏
µ∞
∑µ
±¥∞
≤≥∞
≤∑µ
¥∂∞
∂∏∞
¡«uN�« ‰e
?
Ž …d� ≤[≥µ
ÆÆÍu
?
'« jG
??
C�« bMŽ
…œU
??
¹“ l
??
� œ«œe
??
¹Ë
ÍœR¹ w�U²�UÐË ÆÆjGC�«
Æ «bF*« r−Š dG� v�≈
ULN� rLBð U� …œUŽË
≠ ≥ jG
?
{ bMŽ WD;«
ÆÍuł µ