Page 17 - 115

Basic HTML Version

qLŽ sJ1 ≠ WO�Oz— ÊU³C� vKŽ Íu²% ô ≠ …dz«œ
¡eł ‰e
?
Ž r²¹ YOŠ ÆÆ…dz«œ Í√ qB� ÊËbÐ W½U
?
O�
ÆÊU³CI�« s� jI�
∫»uOF�« ≠
Ê√ sJ1 ÆÆÊU³CI�« rO
?
�IðË qDŽ œułË W�UŠ w� ≠
Î
UF� U¼œułË w� »užd� dOž dz«Ëb�« s� œbŽ bł«u²¹
œu
?
łË …—Ëd{ ≠ ÊU
?
³C
?
I�« s� ¡e
?
'« fH½ vKŽ
ÆÆ…bŠ vK
?
Ž …dz«œ qJ� ©bNł ‰u
?
×�® b
?
Nł —b
?
B�
«b�²Ý« r²¹ ≠ W¹U�u�«Ë ”U
?
OI�« dz«Ëœ w� Âb�²�ð
Ædz«Ëb�« s� œËb×� œbŽ
Breaker & Half
nBM�«Ë lÞU‡I�« W�uEM� ≠µ
r²¹ WO�Oz— ÊU³C� ≤ œbŽ W�uEM*« Ác¼ Âb�²�ð
`{u¹Ë ÆÍœUF�« qO
?
GA²�« W�UŠ w� U
?
F� ULNKO
?
GAð
qJ� —U
?
Oð lÞU� ≥ œb
?
Ž «b
?
�²
?
Ý« ©∑® r�— qJA�«
s� q� l� „d²A� —U
?
Oð lÞU� błu¹ YO×Ð ÆÆ5ðdz«œ
ÊËœ W½U
?
O
?
BK� lÞU
?
� Í√ q
?
B
?
� sJ1Ë ÆÆ5ðdz«b�«
qDŽ œułË W�U
?
Š w�Ë ÆW�uEM*« qOGAð vKŽ d
?
OŁQ²�«
w� dz«Ëb�« q� ¡UIÐ l
?
� t�eŽ r²¹ ÆÆÊU³
?
CI�« s� ÍQÐ
ÆÆ„d²A*« —UO²�« lÞU
?
� qDŽ W�UŠ w� t½√ ô≈ ÆqOGA²�«
œbŽ …œU¹“ sJ1Ë Æ5ðdz«b�« qB� w� V³�²¹ p�– ÊS�
Ædz«Ëb�« œbŽ …œU¹e� lÞ«uI�«
∫ «eOL*« ≠
W¹œUL²Ž« Wł—œ oOI% ≠ q
?
OGA²�« W½Ëd�Ë W�uNÝ ≠
≠dz«Ëb�« w�UÐ ÃËd
?
š ÊËœ …dz«œ Í√ ‰e
?
Ž ≠ WO�U
?
Ž
ÃËdš ÂbŽ ≠ 5HK²�� s¹—bB� s� …dz«œ q� W¹cGð
ÆÊU³CI�« s� ÍQÐ qDŽ œułË W�UŠ w� WD;«
∫»uOF�« ≠
lÞU
?
� ±[µ …dz«œ q� ÃU²
?
%YOŠ ÆÆW
?
HKJ²�« …œU¹“ ≠
—bB* …dz«œ q� ÃU
?
²% ≠ bŠ«Ë lÞU
?
� s� ôbÐ —UOð
W¹U�u�« …e
?
Nł√ W¹cG²� ÆÆ©b
?
Nł ‰u×�® ’U
?
š bNł
d¦�√ ÆÆW�uEM*« ÁcN� W¹U�u�« W�uEM� d³²Fð ≠ ”UOI�«Ë
lÞU
?
� œułu� «dE½ Èd
?
š_« U�uEM*« s� «b
?
OI
?
Æ5ðdz«œ l� „d²A�
lÞU‡‡I�« W
?
OzUMŁ ÊU³
?
C
?
I�« WOzUMŁ W
?
�uEM� ≠∂
Double Breaker - Double Bus
W
?
�uEM*« Ác¼ Âb
?
?
²
?
?
ð ÆÆ©∏® r�— qJA�« w�
qOGA
?
²�« w� Î
UF� ULNKO
?
GAð r²¹ 5O�Oz— 5³
?
OC�
qB²¹Ë Æ…dz«œ qJ� —UOð lÞU� ≤ œbŽ p�c�Ë ÆÆÍœUF�«
lÞUI�« qB
?
²¹ ULMOÐ ÆÆÊU
?
³CI�« b
?
ŠQÐ ‰Ë_« lÞUI�«
vKŽ …dz«b�« qLFð YO
?
×Ð ÆÆÈdš_« ÊU³C
?
I�UÐ w½U¦�«
s� ÍQÐ q
?
DŽ œu
?
łË W
?
�U
?
Š w� Æd
??
šü« lÞU
??
I�«
UD×� w� W�uEM*« Ác¼ Âb�²�ð ÆÆ…œUŽË ÆÆ5FÞUI�«
W
?
�UÞ m¹dHð ÊU
?
LC� W
?
O�UF�« «—b
?
I�« «– bO�u
?
²�«
ÆWD;«
∫ «eOL*« ≠
W¹œUL²Ž« Wł—œ oOI% ≠ q
?
OGA²�« W½Ëd�Ë W�uNÝ ≠
wFÞU� s� Í√ Ë√ ÊU³CI�« s� Í√ ‰eŽ sJ1 ≠ WO�UŽ
‰UDŽ_« W�UŠ w� qOGA²
?
�« vKŽ dOŁQ²�« ÊËbÐ ÆÆ—UO²�«
s¹—b
?
B� s� …d
?
z«œ q� W¹cGð r²
?
¹ ≠ W½UO
?
B�« Ë√
Æ5HK²��
∫»uOF�« ≠
Æ «bł WO�UŽ t²HKJð ≠
∫WIÐU��« W²��« U�uEM*« 5Ð W¹œUB²�« W½—UI� ≠
ÆÆWIÐU��« U�uEM*« 5Ð W¹œUB
?
²�« W½—UI� qLŽ -
qJÐ jI
?
� dz«Ëœ ¥ œb
??
Ž «b
?
?
²
?
Ý« ”U
?
Ý√ vKŽ
Æ…—bI�« ôu×� W
?
HKJð »U�Š ÊËbÐ sJ�Ë ÆÆW�uEM�
œb
?
Ž …œU¹eÐ d
?
O
?
G
?
²ð Ê√ s
?
J1 ÆÆW½—U
?
I*« Ác¼ Ê√ ô≈
—U³²Žô« w� cš_« l� ÆÆWO*UF�« W
?
OÝUOI�« UH�«uLK�
ULN
?
� UN� ÷dF²
?
²Ý w²�« …bz«e�« WOF
?
�b�« œuN'«
œuN'« pKð ÆÆUNL¼√ s�Ë ÂU
?
F�« jD�LK� UI³Þ WD;«
WD;« «bF* qO�u²�«Ë qBH�« Ułu� sŽ W&UM�«
s� W
??
&U½ Èd
?
š√Ë ÆÆ©
Switching Over Voltage
®
(Lightning Over
ÊUJ*« «c¼ w� oŽ«u
?
B�« Ułu
?
W
??
²
??
�R*« …bz«e�« œu
??
N
??
'« p�c
??
�Ë ÆÆ
Voltage)
Ác
?
¼ ·d
?????
FðË Æ©
Temporary Over Voltage
®
s� vKŽ√ WL
?
O� «– Ułu� U
?
N½QÐ ÆÆUFOL
?
ł Ułu*«
Æ…dOB� …d²H� UNMJ�Ë ÆÆWMMI*« œuN'«
W¹bŽd�« n�«uF�« s� ÆÆoŽ«u
?
B�« Ułu� QAMðË
‰ö
?
š qIMðË ÆÆW
?
Oz«u
?
N�« ◊uD)« vKŽ Àb
?
% w²�«
n�uðË Æ ôu;« UD×� «bF
?
� v�≈ UNðö�u�
‰bF0Ë «bł WO�UŽ WL
?
O� «– UN½QÐ ÆÆoŽ«uB�« Włu�
©
IEC
® WO
?
ÝUO
?
I�« UH�«u*UÐ q¦
?
9Ë ÆÆlHðd� …œU¹“
UI³Þ …œb×� WLOIÐË
(1.2 / 50
µ
sec)
WK�UJ�« Włu*UÐ
ULN
?
�Ë WOz«uN�« ◊uD)« W¹UL(Ë ÆW
?
�uEM*« bN'
∫wðü« ŸU³ð« V−¹ ÆÆ Ułu*« Ác¼ dDš s� WD;«
Earth Wire
w{—√ pKÝ Â«b
??
?
²
?
Ý« …—Ëd
?
{ ≠
×Uš ôu;« UD
?
×� ULN�Ë W
?
Oz«uN�« ◊uD�K�
ÆvM³*«
ôu
?
;« UD×�Ë Ã«dÐú� i
?
¹—Qð WJ³ý qL
?
Ž ≠
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�« m¹dH²�
oÐU��« ©
Zo
® Ÿu½ s� oŽ«uB�« UF½U
?
� «b�²Ý« ≠
‰eŽ U¹u²
?
�� l� oH²ð UH�«u0 ÆÆU
?
NO�≈ …—Uýù«
Æ ULN*« W¹UL( p�–Ë WD;UÐ ULN*«
qO
?
�u
?
²�«Ë qBH
?
�« Ułu
?
� ÆÆp�– b
?
FÐ wðQðË
(CB)
—UO²�« lD� «bF� qO
?
GAð UOKLŽ sŽ W&UM�«
W
?
łu*« œb
?
%Ë ÆqO
?
GA
?
²K� W
?
HK²
?
<« ôU
?
(« w�
UI³Þ ÆÆ…œb×� WLOIÐË
(250 / 2500
µ
sec)
WOÝUOI�«
Æ©
IEC
® WO*UF�« WOÝUOI�« UH�«u*UÐ W�uEM*« bN'
qLA
?
²� ÆÆW²
?
�R*« …bz«e�« Ułu*« ’uB
?
�Ð U�√
ÆÆeðd¼ µ∞∞ s� q�_« «œœd²�« «– U
?
łu*« lOLł
V−¹ ÆÆU
?
�uL
?
Ž ôu
?
;« UD×� r
?
OL
?
Bð bMŽ
∫wðü« …UŽ«d�
WO
?
ÝUO
?
I�« UH�«u
?
LK� UI
?
³Þ rOLB
?
²�« r²¹ Ê√ ≠±
WM�ü« U
??
�U
??
�*« YO
??
Š s� ÆÆ©
IEC
® W
?
O
?
*U
?
F�«
t
?
łu�« 5ÐË tłË_« 5
?
Ð WOzUÐd
?
NJ�« U
?
�uK)«Ë
Æ÷—_«Ë
ULN� Ê√ ”UÝ√ vKŽ rO
?
LB²�« r²¹ ÆÆ…œUF�« w� ≠≤
iFÐ w
?
� sJ�Ë ÆÆvM
?
³*« ×U
??
š ŸuM�« s
?
� WD;«
qš«œ ”UÝ√ v
?
KŽ ULN*« rL
?
Bð ÆÆWKOKI�« ÊU
?
OŠ_«
…œËb×� WŠU²*« W
?
ŠU�*« Êu� W�UŠ w� p�–Ë ÆÆvM³*«
WMO
?
F� œu
?
Nł v²
?
Š sJ�Ë ÆÆÀuK²�« b¹b
?
ý ÊUJ*« Ë√
ÆjI�
∫oI×¹ YO×Ð WD×LK� ÂUF�« jD<« —UO²š« ≠≥
lMB� s� Èd
?
šQÐ ULN*« i
?
FÐ dOO
?
Gð WO½UJ�≈ ≠
«–≈ p�–Ë ÆÆ ULN*« w�U³� lMB*« fH½ s� fO�Ë dš¬
Æd�_« ÃU²Š«
W�UŠ w� ÆÆl¹“u
?
²�« ÊU³C
?
I� œ«b²�« qLŽ W�u
?
NÝ ≠
ÆWD;« lOÝuð v�≈ WłU(«
ÆÆtłË_« 5Ð U
?
�uK)«Ë UL
?
N*« œUFÐ√ …U
?
Ž«d� ≠
UL�Ë ÆÆWÐuKD*« ‰eF�« rOI� UI³Þ ÷—_«Ë tłu�« 5ÐË
p�–Ë ÆÆ
(IEC)
WO*UF�« WOÝU
?
OI�« UH�«u*UÐ œ—«Ë u¼
UL
?
N*« ‘uŠ qš«œ W
?
�uN�Ð „d
?
ײ�« sJ
?
1 v²Š
ÆW½UOB�« ¡«dł≈Ë
U
?
I³Þ ÆÆWD;« U
?
L
?
N* ‰eF�« rO
?
� —U
?
?
š« r²¹
`
??
{u
?
¹Ë Æd
??
z«Ëb
?
�«
ZzU²
?
½ ©±® r�— ‰Ëb'«
ÆWÝ«—b�« Ác¼
W½—UI*« X9
∫Wþu×K�
W�uE
?
M� Ê√ —U³²
?
Ž« vKŽ
q¦9 …œd
?
H*« ÊU
?
³C
?
I�«
jD<« d³
?
²F¹Ë Æ•±∞∞
ôu
?
;« UD; ÂU
?
F�«
ÊU
?
L
??
C� «b
?
ł U
??
�U¼
WD×LK� W
?
O�UŽ W¹œUL
?
²Ž«
«b
?
F
?
LK� q�U
?
� ÊU
?
�√Ë
cš_« V−¹ ÆÆ«c� Æœ«d�_«Ë
∫wK¹ U� —U³²Žô« w�
WD;« ÃËd
?
š r²¹ ô√ ≠
ôU
????
Š s
?
� Í√ w�
ƉUDŽ_« Ë√ W½UOB�«
ŸUDI½« …d
?
²� b¹eð ô√ ≠
qI½ W�U
?
Š w� W¹c
?
G
?
²�«
W�œ«d
?
� W¹cG²� ‰U
?
LŠ_«
Ë√ W½U
?
OB�« ôU
?
Š w�
ƉUDŽ_«
W¹œUB²�« W½—UI� ∫©±® r�— ‰Ëbł
ôu;« UD×� UDD�� U�uEM� 5Ð
W�u‡‡‡‡EM*«
• WHKJ²�«
±∞∞
±≤≤
±¥≥
±±¥
±µ∏
≤±¥
…œdH*« ÊU³CI�«
WL�I*« …œdH*« ÊU³CI�«
q¹uײ�« ÊU³C�Ë WOÝUÝ_« ÊU³CI�«
WOIK(« ÊU³CI�«
nBM�«Ë lÞUI�«
lÞUI�« vzUMŁ ÊU³CI�« vzUMŁ