Page 16 - 115

Basic HTML Version

œ«u*« qC
?
�√ s� ©
ZO
® p½e�« b
?
O
?
?
�√ d³
?
²
?
F¹Ë
W
?
OzUÐdNJ�« hzU
?
B
?
)« WO
?
ŠU½ s� W�b
?
�²
?
�*«
ôu;« U
?
D� U
?
LN
?
� W¹UL
?
( Âb�²
?
�ðË
Æj)« W¹U
?
N½Ë W¹«bÐ w
?
� V�dð YO
?
Š ÆÆ◊uD)«Ë
j�Ð WF½ULK� ÍuK
?
F�« ·dD�« qO�uð r²¹ ÆÆ…œUŽË
lDI
?
� W
?
ŠU�
?
�Ë Ÿu½ fH½ t� q�u0 W
?
¹cG
?
²�«
pK�РW
?
F½U
?
LK� wK
?
H�
?
�« ·dD�« q�u¹Ë ÆÆj)«
Æw{—_«
Main Transformers
WO‡�Ozd�« ôu‡‡;« ≠ Â
l�dÐ ÂuIð ÆÆ…d
?
O³� «—b� «– ôu
?
×� w¼Ë
bN'« iHš Ë√ ÆÆ UJ³A
?
�« v�≈ t�UÝ—≈ q³� bN'«
Æl¹“u²�« UD×� v�≈ t�UÝ—≈ q³�
Measuring &
”U‡O
?
I�«Ë W¹U‡L(« …e‡N
?
ł√ ≠√
Protection Equipments
rOI�« ”UO�Ë WOzUÐd
?
NJ�« dz«Ëb�« W¹UL×Ð ÂuIðË
qO−�ð U
?
Šu�Ë W�UD�« «œ«bŽ q¦� ÆÆW
?
OzUÐdNJ�«
Æ—«c½ù«Ë …—Uýù« UŠu�Ë ‰UDŽ_«
ôU‡Bðô« «b
?
‡F
?
�Ë rJ‡×
??
²�« U‡Šu� ≠»
Communication Devices & Control Panels
«b
?
F*«Ë …eN
?
ł_« qOG
?
A
?
²Ð rJײ�UÐ Âu
?
IðË
W³�«d*«Ë rJײ�« e�«d
?
� o¹dÞ sŽ U�≈ ÆÆWOzUÐdNJ�«
Ë√ WD;UÐ …d�u
?
²*« ôUBðô« «bF� «b
?
�²ÝUÐ
‰u�� h�ý o¹dÞ sŽ WD;« qš«œ s� …dýU³�
Æp�cÐ
W‡D;UÐ …b
?
ŽU‡�*« W‡�b
?
)« ôu‡×
?
� ≠‡ł
Auxiliary Transformers
©· „ ∞[¥Ø±±® U¼b
??
N
?
ł ÊuJ¹ U
??
� …œU
?
ŽË
…—U½û� Âb�²
?
�ðË Æ©√ · „ ±∞∞ ≠ µ∞® UNð—b�Ë
ÆÆWD;UÐ nOOJ²�« …eNł√Ë jH
?
A�« ÕË«d�Ë W�UF�«
…eN
?
ł√Ë ÆÆsŠUA�«Ë «—U
?
³²
?
šô« …eNł√ W
?
¹cGðË
Æ—«c½ù«Ë «—Uýù«Ë rJײ�«Ë W¹U�u�«
Earthing
W‡‡D;UÐ i¹—Q‡²�« W
?
�u‡‡EM� ≠œ
System
«—U
?
O²� «d
?
O
?
¦� ôu
?
;« UD×
?
� ÷dF
?
²ð
UD;« lOLł lC�ð ÆÆdD)« U¼d
?
OŁQ²�Ë ÆdBI�«
s� W
?
O
?
I
??
�√ WJ³
?
ý s� ÊuJ²ð i¹—Q
?
ð W
?
�uEM*
U
?
NM� Ãd
?
�ðË ÷—_« `DÝ X% s�bð ”U
?
×M�«
s� q�√ UN²�ËU
?
I� ÊuJð Ê√ V−¹Ë ÆÆWOÝ√— »UD�√
Touch
f�ö²�« bN
?
ł b¹e¹ ô YO×Ð ÆÆ©ÂË√ ∞[µ®
WO
?
ÝUOI�« U
?
H�«uLK� U
?
I³Þ · ∂¥ sŽ
Voltage
WD;« «bF� lOLł i¹—Qð r²¹Ë Æ©
IEEE
® WO*UF�«
«b
?
?
²
?
ÝUÐ WD;« w{—√ WJ³
?
AÐ U
?
NKO
?
�u
?
²Ð
VÝUM� lDI� WŠU�
?
� «– ”U×M�« s� ö�u�
ÆdBI�« «—UOð —Ëd*
∫WOðü« nzUþu�UÐ WD;« w{—√ WJ³ý ÂuIðË
«—UOð s
?
� WD;UÐ WOzUÐd
?
NJ�« «bF*« W¹U
?
LŠ ≠
ÆnK²�« s� w�U²�UÐË ÆÆdBI�«
qOGA²� WO�U� WLOIÐ ÷—ú� —UOð —Ëd0 ÕUL��« ≠
…eNł_« p�c�Ë ÆÆw{—_« »d�
?
²K� W¹U�u�« …eNł√
ÆÈdš_« WOzU�u�«
ÆWOzUÐdNJ�« U�bB�« s� œ«d�_« W¹ULŠ ≠
ŸUHð—ô« s� WD;UÐ 5K�UFK� r�
?
'« bNł lM� ≠
ÆrNOKŽ «dDš qJAð b� WLO� v�≈
Æ…œd‡‡H� ÊU³‡CI� UD‡‡D�� ÆÆ©≥®
∫ «eOL*« ≠
≠ …dO
?
³� U
?
ŠU�
?
� ÃU²% ô ≠ W
?
HKJ²�« w� q�√ ≠
≠ W¹U�u�« …eN
?
ł√ VO�dð W�uNÝ ≠ qOGA
?
²�« W�uNÝ
ÆWD;« lOÝu²� l¹“u²�« ÊU³C� b� W�uNÝ
∫»uOF�« ≠
sŽ W
?
�uEM*« ÁcN� W¹œU
?
L
?
²Žô« W
?
ł—œ ÷UH
?
�½« ≠
W�UŠ w� UNKL�QÐ WD;« ÃËdš ≠ Èdš_« U�uEM*«
l¹“u²�« ÊU³CIÐ Ë√ —U
?
O²�« lÞ«u� bŠQÐ qDŽ ÀËbŠ
qB
?
H�« «b
?
F
?
� W½U
?
O
?
� WÐuF
?
� ≠ W
?
O
?
?
Ozd�«
5Ð oO
?
�M²�« WÐuF
?
� v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆqO�u
?
²�«Ë
Æ
Relays
ULL²*« lOLł
W
?
L‡�
?
I*« …œd‡‡H*« ÊU‡‡³
?
C
?
I�« W
?
�u‡‡EM� ≠≤
:Sectionalized Bus
rO
?
?
Ið r²¹ ÆÆWD×
?
LK� W¹œU
?
?
Žô« W
?
ł—œ l�d�
w� UL
?
� ≠ ©s¹¡eł V�UG
?
�« w�® ¡«eł√ v�≈ ÊU³
?
CI�«
WN'« s�Ë ÆÈcG0 qB²¹ UNM� q� ≠ ©¥® r�— qJA�«
Âb
?
�²
?
�¹Ë ÆWOzUÐd
?
NJ�« ‰UL
?
Š_UÐ qB²ð ÆÆÈd
?
š_«
ƉeŽ WOMJÝfO�Ë —UOð lÞU� ÆÆ¡«eł_« qBH�
∫ «eOL*« ≠
ÆqOGA²�« W�uNÝË W½Ëd� ≠
ÆW½UOB�« ¡«dłù ÊU³CI�« s� ¡eł ‰eŽ WO½UJ�≈ ≠
UNK� fO�Ë WD;« ÊU³C
?
� s� ¡eł qB� WO½UJ�≈ ≠
Æ—UO²�« lÞ«u� bŠQÐ qDŽ ÀËbŠ W�UŠ w�
∫»uOF�« ≠
Î
«dE½ ÆÆWIÐU�
?
�« W�uEM*« sŽ Î
UO³�½ W
?
HKJ²�« ŸUHð—« ≠
Æ5²O�U{≈ ‰eŽ w²MOJÝË —UOð lÞU� «b�²Ýô
¡e'« ÃËd
?
š ÆÆÊU³C
?
I�« rO�I
?
ð V³�¹ Ê√ sJ1 ≠
b
?
ŠQÐ qDŽ ÀËbŠ W�U
?
Š w� ÊU
?
³C
?
I�« s� rOK��«
Æ¡«eł_«
ÊU
?
³C
?
�Ë W
?
OÝU
?
Ý_« ÊU
?
³C
?
I�« W
?
�uEM� ≠≥
:Main Bus & Transfer Bus
q¹uײ�«
Èdš√Ë W
?
OÝU
?
Ý√ U½U³C
?
� ©µ® r�— qJA�« q¦1
‰ušb�« U¹cG� dz«Ëœ lOLł qB²ð ÆÆ…œUŽË Æq¹uײK�
Ë√ W½UOB�« W�UŠ w�Ë ÆWO
?
�Ozd�« ÊU³CI�UÐ ÃËd)«Ë
W¹c
?
Gð qIMðË tKB
?
� r²¹ ÆÆ—U
?
Oð lÞU
?
� Í√ Õö
?
�≈
Æq¹uײ�« ÊU³C� v�≈ tÐ WKB²*« …dz«b�«
∫ «eOL*« ≠
ÊU³CI�« —UOð lÞ«u� s� ÍQÐ qDŽ œułË W�UŠ w� ≠
ÂbŽË q¹uײ�« ÊU³C� v�≈ W¹cG²�« qI½ r²¹ ÆÆWO�Ozd�«
sJ1 ≠ …dO³� UŠU�� v�≈ ÃU²% ô ≠ W¹cG²�« lD�
ÆW�uN�Ð ÊU³CIK� œ«b²�« qLŽ
∫»uOF�« ≠
‰e
?
Ž w²MOJÝË w�U
?
{≈ —U
?
Oð lÞU� v
?
�≈ ÃU²
?
% ≠
W�U)« W¹U�u�« W�uEM� ≠ ÊU
?
³CI�« jЫd� ÊU²¹dš√
qDŽ Í√ œu
?
łË ≠ UO
?
³
?
�½ …bI
?
F
?
� W�uEM*« Ác
?
ÆUNKL�QÐ WD;« ÃËdš V³�¹ ÆÆÊU³CI�UÐ
Ring Bus
W‡OIK(« ÊU‡³CI�« W�u‡EM� ≠¥
ÊU³CI�« W�uEM* UDD�� ©∂® r�— qJA�« `{u¹
ÊU
?
³C
?
I�« W�uE
?
M* «œ«b²
?
�« d³
?
²
?
Fð w²�«Ë WO
?
IK(«
5²¹UNM�« 5Ð j
?
Ðd¹ —UOð lÞU� W
?
�U{≈ l� ÆÆWL
?
�I*«
…dz«œ „UM¼ `³
?
Bð ÆÆp�cÐË ÆÊU³
?
CIK� 5²
?
Šu²
?
H*«
ÆWIKG�
∫ «eOL*« ≠
W¹œUL²Ž« Wł—œ oOI
?
% ≠ W�uEM*« W½Ëd�Ë W�uNÝ ≠
qJ� 5HK²
?
�� s¹—b
?
B� s� W¹c
?
Gð œułË ≠ W
?
O�UŽ
UD×
??
� nK²
??
�ð
j‡D<« w
?
� ôu
?
YOŠ ÆÆ
(Layout)
ÂU‡‡F�«
—U³²
?
Žô« w� cš_« V−¹
bMŽ W
?
�U¼ q�«u
?
Ž …b
?
Ž
ÆÆÂUF�« jD<« rO
?
LBð
W
???
ł—œ U
???
N
???
L¼√Ë
Reliability
W¹œU
?
L
?
²
?
Žô«
v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆWD×LK�
W�U
?
�ù WŠU²*« W
?
ŠU�*«
U
??
N
??
²
??
HKJ
?
ðË WD;«
·u
?
ÝË W¹œU
?
?
�ô«
r¼√ ÷d
??
F
???
²
??
�½
ÆÆW�b�
?
²�*« U�uEM*«
∫UNÐuOŽË UNð«eO2 “dÐ√Ë
ÊU‡
?
‡³
???
C
???
I�« ≠±
Single Bus
…œd‡‡H*«
r
?
�— qJ
?
A
?
�« q¦
?
1
Different Layouts for sub
stations