Page 15 - 115

Basic HTML Version

WLO
?
� dOOG
?
²� Âb�²�¹ UN
?
CFÐË ÆÆfJF�« Ë√ ©
DC
®
÷«d
?
ž_ p�–Ë ÆÆfJF�«Ë q�√ v�≈ vKŽ√ s� œœd
?
²�«
Æ UŽUMB�« iFÐ
Switching
Stations
W�UD�« qI½ ◊uDš qO�uðË qB
?
H� Âb�²�ðË
ÆbN'« w� dOOGð Í√ ÊËœ WOzUÐdNJ�«
„UMN� ÆÆ
Construction
¡UA½ù« WO
?
ŠU½ s� U�√ ≠
Outdoor
vM³*« ×Uš oKD�« ¡«uN�« w� ÂUIð UD×�
Indoor
vM³*« qš«œ ÂU
?
Ið UD×�Ë ÆÆ
Substations
Under-
vM³*« qHÝ√ ÂU
?
Ið UD×�Ë ÆÆ
Substations
Ë√ WŠu²H� WIKF� UD×�Ë ÆÆ
ground Substations
Open Pole Mounting Substations or
pA
?
� w�
Æ
Mobile Substations
WKIM²� UD×�Ë ÆÆ
Kiosk
∫„UMN� ÆÆ
Insulation
‰eF�« WOŠU½ s� U�√ ≠
W�Ëe
??
F
?
Conventional
W¹b
?
OK
?
Ið UD×
?
� ≠±
Æ©
AIS) Air Insulated Substations
vL�ð ÆÆ¡«uN�UÐ
X¹d³J�« b¹—uK� ”œU
?
Ý “UGÐ W�ËeF
?
� UD×� ≠≤
GAS Insulated Substations
vL
????
�ð ÆÆ
(SF6)
Æ
(GIS)
ULN*« s� ¡eł ÊuJ¹ UNO�Ë ÆÆWDK²�� UD×� ≠≥
vL‡‡‡�ðË ÆÆ“UG�UÐ ôËe
?
F� dš¬Ë ¡«uN�U
?
Ð ôËeF�
.Hybrid Substations
s� ôu
?
×
?
� WD×
?
� ©≤® r�— qJA�« `{u¹Ë
Æ“UG�UÐ ‰ËeF*« ŸuM�« s� Èdš√Ë ÆÆÍbOKI²�« ŸuM�«
s� U
?
NŽ«u½√ nK²
?
�0 ôu;« UD×
?
� ÊuJ²ð
∫WO�U²�« ¡«eł_«
Main Busbars
W‡‡O�uLF�« ÊU‡‡‡³CI�« ≠√
W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�UD�« lO
?
L−
?
²� WB
?
B�
?
� w¼Ë
vKŽ UNF¹“u
?
²� «bON9 —bB*« U¹cG
?
� s� W�œUI�«
qDŽ Í√Ë ÆÆ◊uD)« dz«ËœË ôu
?
;«Ë ‰UL
?
Š_«
…U
?
Ž«d� V−¹ ÆÆp�c� ÆW¹c
?
G
?
²�« ŸUDI½« V³�¹ U
?
s� W�Uš ÆÆwzUA½ù«Ë wzUÐd
?
NJ�« rOLB²�« …œuł
ÆUN� W{dF*« ÈuI�« qL%Ë XO³¦²�« WOŠU½
∫UL¼ ÆÆÊU³CI�« Ác¼ s� ÊUOÝUÝ√ ÊUŽu½ „UM¼Ë
W½d*« ÊU³
?
CI�«Ë ÆÆ
Rigid Bus
?
KB�« ÊU³
?
CI�«
ÊU
?
³C
?
I�« Âb�
?
²�ð ÆÆV�U
?
G�« w�Ë Æ
Strain Bus
ÆÆiH
?
�M*«Ë jÝu
?
²*« b
?
N'« W�U
?
Š w� W
?
³KB�«
vKŽ ”U×
?
M�« Ë√ ÂuOM�u�_« s� WŽu
?
MB� ÊuJðË
W�UŠ w� U�√ Æ
Tubes
VOÐU½√ Ë√
Bars
ÊU³C� W¾O¼
WŽuMB*« W½d*« ÊU³CI�« Âb�²�²� ÆÆw�UF�« bN'«
WLŽb*«Ë W�Ëb:« ”U×M�« Ë√ ÂuOM�u�_« „öÝ√ s�
sŽ ÊU
?
³C
?
I�« Ác¼ XO
?
³
?
¦ð r²¹Ë ÆÆ
(ACSR)
q¦�
Æ ô“UŽ o¹dÞ
ÊU³CI�« UNM� lMBð w²�« …œU*« —U
?
O²š« bL²F¹Ë
bN'« w� bIH�« WL
?
O� ∫UNL¼√ s� ÆÆq�«uŽ …bŽ vKŽ
WFÝ ≠ WOzUÐdNJ�« …—b
?
I�« w� bIH�« ≠ tÐ ÕuL�*«
≠ ÊbF*« q�Pð ≠ d
?
BI�« —UOð W
?
LO� ≠ —U*« —U
?
O²�«
ÃuK¦K� wJ
?
OðU
?
²Ýô«Ë ÕU
?
¹dK� wJO
?
�UM¹b�« qL
?
Âb
?
?
²�¹ ÆÆÂU
?
Ž t
?
łuÐË Æ b
?
łË Ê≈ WL
?
�«d
?
²*«
W'UF*« ÂuOM�u�_« pzU³ÝË ÆÆ”U×M�«Ë ÂuOM�u�_«
w� Âb�²�ð w²�« VOÐU½_« W�UŠ w� W�Uš U¹—«dŠ
sŽ Âu
?
OM�u�_« eO
?
?
¹Ë ÆozUH�«Ë w�U
?
F�« bN
?
W½UO
?
� v�≈ ÃU²×¹Ë Ê“u�« w
?
� q�√ t½QÐ ÆÆ”U×M�«
sŽ Âu
?
OM�u�_« q�u
?
� lD
?
I� b
?
¹e¹ U
?
LMOÐ ÆÆq�√
—UO
?
²�« WFÝ fHM� •≥≥ w�«u×Ð ”U
?
×M�« q�u�
Æ…—«d(« Wł—œ w� tÐ ÕuL�*« ŸUHð—ô« fH½Ë
Circuit Breakers
—U‡‡O²�« l‡‡Þ«u� ≠»
qO
?
�u²�«Ë qB
?
H�« UO
?
KLFÐ Âu
?
Ið w²�« w¼Ë
w� WD;« w� W
?
OzUÐdNJ�« dz«Ëb�«Ë ¡«e
?
łú� w�ü«
Ë√ W½U
?
O
?
BK� W
?
łU
?
(« bMŽ W
?
O
?
F
?
O
?
³D�« ·ËdE�«
Ë√ WOE×K�« ‰UDŽ_« V³�ÐË ÆÆWO�U
?
{ù« U³O�d²�«
WLL
?
B� w¼Ë ÆWOFO³D�« d
?
Ož ·ËdE�« w� WLz«b�«
qB� UOKLŽ sŽ " UM
?
�« wzUÐdNJ�« ”uI�« ¡UHÞù
—UO²�« lÞ«u� nK²�ðË Æw
?
zUÐdNJ�« —UO²�« qO�uðË
jÝu�«Ë ÆÆ
Mechanism
qO
?
GA
?
²�« WO�¬ YO
?
Š s�
rO
?
L
??
Bð w� qzU¼ —uDð Àb
?
Š b
??
�Ë Æ‰“U
?
F�«
ÆozU
?
H�«Ë w�UF�« b
?
N'« lÞ«u
?
� W�Uš ÆÆlÞ«u
?
I�«
SF6
“Už Âb
?
�²
?
�ð w²�« —U
?
O²�« lÞ«u
?
� d³²
?
FðË
ÀbŠ√ ÆÆW
?
OzUÐdNJ�« …—«dA�« ¡UHÞù ‰“U
?
Ž jÝu�
?
�Ð p�–Ë ÆÆU
?
�«b�
?
²Ý« U
?
¼d¦
?
�√Ë Ÿ«u½_« Ác¼
ÆÆÈdš_« Ÿ«u½_UÐ W½—U
?
I� “UGK� …œbF²
?
*« «eOL*«
Æwž«dH�« ŸuM�« s� lÞ«uI�«Ë WO²¹e�« lÞ«uI�« q¦�
Disconnecting
W¹Ëb
????
O�« 5
?
�UJ�
?
�« ≠ ‡ł
:Switches (DS)
bFÐ WOzUÐdNJ�« …dz«b�« ‰eŽ 5�Q²� U¹Ëb¹ qLFðË
Zý«uð W
?
�uEM� b
?
łuðË Æw�ü« lÞUI
?
�UÐ UNKB
?
ÆÆWMOJ�
?
�«Ë lÞU
?
I�« 5Ð U
?
Interlock
wzUÐd
?
N
?
qB
?
� bFÐ ô≈ WMOJ�
?
�« `²� Âb
?
Ž sLC¹ YO
?
×Ð
Æw�ü« lÞUI�UÐ …dz«b�«
Earthing Switches
i¹—Q
??
²�« 5
?
�UJÝ ≠ œ
(ES)
Âb�
?
²�ðË ÆW¹ËbO�« 5�U
?
J�K� W³ŠU
?
B� w¼Ë
5�Q²� p�–Ë ÆƉËe
?
F*«Ë ‰uBH*« ¡e
?
'« i¹—Q²�
bMŽ WOzUÐdNJ�« dz«Ëb�« «bF� vKŽ 5K�UFK� W¹UL(«
Æh×H�«Ë W½UOB�« UOKLŽ
Current Transformers
—UO
?
²�« ôu×
?
� ≠‡¼
(CT)
…dz«œ w� —U*« —UO
?
²�« rO� iOH
?
�²� Âb�
?
²�ðË
…dOG‡� W
?
‡LO� v�≈ d‡UO²�« ‰u
?
; wz«b²Ðô« nK*«
W¹c
?
G²� Âb
?
�²
?
�ðË ÆÍu½U
?
¦�« nK*« w� d1
(1 A)
W�uEM0 W�U)« dz«Ëb�«Ë ”UOI�«Ë W¹U�u�« …eNł√
lÞU
?
� 5Ð w�«u
?
²�« vKŽ V�dð U� …œU
?
ŽË ÆrJ×
?
²�«
b
?
N
?
ł fH½ U
?
N� ÊuJ¹Ë ÆÆj
?
)« WMOJÝË —U
?
O
?
²�«
ÆWD;« «bF� w�UÐ q¦� qLײ�«
Voltage Transformers
b
?
N'« ôu
?
×� ≠Ë
(VT)
· ±±∞ Ë√ ±∞∞ v�≈ b
?
N'« iO
?
H�²Ð Âu
?
IðË
W¹cG
?
²� Âb�²
?
�ðË ÆbN'« ‰u×
?
0 Íu½U¦�« nKLK�
U
?
�uEM� U
?
C¹√Ë ÆÆ”U
?
O
?
I�«Ë W¹U
?
�u�« …e
?
N
?
ł√
…dz«b
?
�« l� Í“«u
??
²
?
�« vKŽ V�d
?
ðË ÆÆrJ×
???
²�«
ÆWOzUÐdNJ�«
Surge Arresters
oŽ«u‡
?
B�« U‡F
?
½U
??
� ≠‰
(SA)
«bF
?
*« W¹UL
?
( WOzUÐd
?
NJ�« …dz«b�« l� V�dðË
s� W
?
&U
?
M�« …bz«e�« œu
?
N
??
'« s� W
?
OzUÐd
??
NJ�«
ÆqO�u²�«Ë qBH�« U
?
OKLŽ s� p�c�Ë ÆÆoŽ«uB�«
b
?
OÝU
?
�_U
?
� ÆÆWK�u
?
� t³
?
ý œ«u
?
� s� lMBðË
W�UŠ w� Î
«bł …dO³� W�ËUI� UN� œ«u� w¼Ë ÆWO½bF*«
WK�u� `³B²� UN²�ËU
?
I� qIðË ÆÆW¹œUF�« qOGA²�«
Æ÷—_« v�≈ t
?
F¹d
?
HðË b
?
N
?
'« …œU¹“ ôU
?
Š w�