Page 14 - 115

Basic HTML Version

v�U‡F�« b‡N'« ôu×� U‡D×�
High Voltage Substations
n_heggi@hotmail.com
Generation Stations
q¦� WHK²
?
<« Èdš_« U�UD�« q¹u% r²¹ U
?
NO�Ë
W
?
�UÞ v�≈ ÆÆW
?
OzU*« Ë√ W¹“U
?
G�« Ë√ W¹—U
?
?
³�« W
?
�UD�«
»d
?
� UNM�U
?
�√ —UO
?
²š« r²
?
¹ UD×� w� W
?
OzUÐdN
?
W¹œUB²
?
�ô« WOŠUM�« …UŽ«d* ÆÆÁUO*«Ë œu
?
�u�« —œUB�
Ác¼ ÊuJð b
?
�Ë WOzUÐd
?
NJ�« W
?
�UD�« bO�uð W
?
HKJð w�
ÆWOzUÐdNJ�« W�UD�« „öN²Ý« e�«d� sŽ …bOFÐ UD;«
v�≈ W
??
�UD
?
�« Ác¼ qI½ …—Ëd
??
{ s
?
� bÐö
??
� ÆÆ«c�
U2 ÆÆb
?
?
�« rž— r¼bł«uð s
?
�U�√ w� 5JK
?
?
�*«
WK¹uD�« qIM�« ◊uDš «b
?
�²
?
Ý« v�≈ ÃU²×½ UM
?
KF−¹
ƉULŠ_« e�«d� v�≈ W�UD�« ‰u�Ë ÊULC�
Transmission Lines
s� W
?
Oz«u¼ ◊uD�Ð W
?
OzUÐd
?
NJ�« W
?
�UD�« qI½ r²¹
ÆÆWO
?
�Ozd�« ôu
?
;« UD×� v�≈ b
?
O�u²�« U
?
D�
qIM�« b
?
Nł W
?
LO� v�≈ b
?
O�u²�« b
?
Nł l�— b
?
FÐ p�–Ë
WD×
??
� ‰ö
?
š s� ÆÆq
?
IM�« jš W¹«bÐ bM
?
Ž »uKD*«
—«u−Ð …œUŽ …œułu� ÊuJð w²�« bN'« l�— ôu×�
—U
?
?
�« qI½ WOK
?
LŽ vKŽ V
?
ðd²¹Ë ÆW
?
�UD�« «b�u
?
W
?
�UD�« w� b
?
I
?
� ÆÆqIM
?
�« ◊uDš d
?
³
?
Ž wzUÐd
?
NJ�«
w� V¼c¹ œuIH*« ¡e'« Ê√ V³
?
�Ð W�uIM*« WOzUÐdNJ�«
UL
?
K�Ë ÆqIM�« ◊uD�Ð W�U
?
)« ö�u*« 5�
?
�ð
W
?
�UD�« w� bI
?
H�« WO
?
L� œ«“ ÆÆ—U
?
O²�« W
?
LO
?
� œ«“
…œU¹eÐ U�≈ ∫5²I¹dDÐ b
?
IH�« «c¼ qOKIð sJ1Ë ÆW�uIM*«
WHKJ²�« …œU¹“ w�U
?
²�UÐË ö�uL
?
K� w{dF�« lDI*«
tF� d³²Fð U2 WK¹uÞ U�U�* «b�²Ýô« bMŽ W�Uš
ÆÆW¹œUB
?
²�ô« WOŠUM�« s� W
?
¹b−� dO
?
ž WI¹dD�« Ác¼
l� bN'« rO
?
� l�— ‰öš s� —UO²�« rO
?
� qOKI²Ð U�≈Ë
bN'« l�— r²
?
¹ …œUŽË ÆÆWOzUÐdNJ�« …—bI
?
�« rO� U³Ł
Æ· „ ≤≤∞ Ë√ ¥∞∞ Ë√ µ∞∞ v�≈ tKI½ q³�
Distribution Networks
∫v�≈ r�IMðË
Main Substations
WO�Oz— ôu×� UD×� ≠
ÆÆozUH�«Ë w�U
?
F�« bN'« ôu×
?
� UD×� rCðË
High Voltage Substations
ôu;« UD×
?
� rO�
?
Ið sJ1 ÆÆW�U
?
Ž …—uBÐ
∫v�≈
∫b‡N'« l‡�d� ôu‡×� U‡D×� ≠√
l�— r²¹ YOŠ ÆÆbO�u²�« UD×� w� ‰U(« u¼ UL�
Step-up Trans-
ôu
?
×� ‰ö
?
š s� b�u*« bN
?
ł
Generator
ôu;« Ác¼ vKŽ oKD¹ U
?
L� Æ
formers
Íu
?
²
?
%Ë Æb�u*UÐ U
?
NÞU
?
³ð—ô «dE½
Transformer
nK� qO�uð r²¹ ÆÆ5HK� vKŽ ôu;« Ác
?
¼ WO³�Už
nK*« q�u¹Ë ÆÆ©
Delta
® U
?
²�œ qJ
?
ý vKŽ ‰u
?
Æ
(Star)
WL
?
$ qJý vKŽ WJ³
?
A�« WOŠU
?
½ s� dšü«
ÆÆ UHK� ÀöŁ «– ‰u;« ÊuJ¹ ÆÆ ôU(« iFÐ w�Ë
ÆbN−K� 5²HK²�� 5²LO� vKŽ ‰uB×K�
∫b‡N'« i‡H) ôu‡×� U‡D×� ≠»
ôu
?
×
?
� ‰öš s� b
?
N
?
'« iH
?
š r²¹ YO
?
Š
Ë√ ≤≤∞q¦
?
� ÆÆ
Step Down Transformers
iH
?
š
Æl¹“u²�« b
?
Nł v�≈ b
?
FÐ qB¹ r� tMJ�Ë ÆÆ · „ ∂∂
‰ULŠ_« e
?
�«d� l¹“u²� Î
UI³
?
Þ UD;« Ác¼ —U²�ðË
ÆWOzUÐdNJ�«
∫l‡¹“uð ôu‡×� U‡D×� ≠‡ł
‰öš s� W
?
O½UŁ …d� bN
?
'« iHš r²¹ ÆÆUN
?
O�Ë
ÂuIð
Distribution Transformers
l¹“uð ôu×�
‰U
?
LŠ_« W¹c
?
G²� jÝu
?
²
?
� bN
?
ł ◊uDš W¹cG
?
²Ð
Æ5JKN²�LK� WOzUÐdNJ�«
Converting substations
dL²�� —UOð v�≈ ©
AC
® œœd²*« —UO²�« q
?
¹uײРÂuIð
l‡‡¹“uðË UJ‡³‡ý
q�√ œu
?
N
?
ł v�≈ œu
?
N'« Ác
?
¼ q¹u% r²
?
¹ UN
?
O
?
�Ë
Ác¼ vKŽ W�UD�« qI½ rŁ iH
?
š ôu×� «b�
?
²ÝUÐ
Ác¼ jЗ Î
U½UOŠ√ r²¹ UL
?
� ÆW¹u½UŁ UD×� v�≈ œuN'«
bN'« fH½ vKŽ Èdš√ WO�Oz— UD×� l� UD;«
ÆWOz«uN�« qIM�« ◊uDš «b�²ÝUÐ
Secondary
W‡¹u½U
?
‡Ł ôu‡‡×
?
� U‡
?
?
� ≠
Substations
‰ULŠ_« W¹cG
?
²� WO½UŁ …d� bN'« iOH
?
�²Ð ÂuIðË
Ë√ WOz«u¼ ◊uDš «b�
?
²ÝUÐ ÆÆ5JKN²�
?
LK� WOzUÐdNJ�«
‰U
?
LŠ_« r�
?
IðË ÆjÝu²
?
� b
?
Nł W
?
O{—√ öÐU
?
‰UL
?
Š√ v�≈ „öN²
?
Ýô« WFO
?
³Þ YOŠ s� W
?
OzUÐdNJ�«
Com-
W¹—U& ‰U
?
LŠ√Ë ÆÆ
Industrial Loads
WO
?
ŽUM�
Residential
W
??
OMJÝ ‰U
?
L
??
Š√Ë ÆÆ
mercial Loads
VKD²ð
Special Loads
W
?
�U
?
š ‰U
?
L
?
Š√Ë ÆÆ
Loads
ÆWOzUÐdNJ�« W¹cG²�« —bB� w� U¼d�«uð V−¹ UÞ«d²ý«
s� d¦�√ q¦9 l¹“u²�« UJ³ý Ê√ ÆÆd�c�UÐ d¹b'«Ë
Èu
?
I�« W�u
?
EM* «—UL
?
¦
?
²Ýô« w
?
�UL
?
ł≈ s� •µ∞
YO
?
Š s� U
?
NÐ W¹UMF�« V−¹ ÆÆp�c� ÆqJ� W
?
OzUÐd
?
NJ�«
ÆW½UOB�«Ë qOGA²�«Ë ¡UA½ù«Ë rOLB²�«
W
??
�u
?
EM* U
??
ł–u
?
/ ©±® r�— qJA
?
�« `{u¹Ë
œb
?
F�« «c¼ w� ‰ËUM²½ ·u
?
ÝË ÆWK�U
?
� W
?
OzUÐd
?
N
?
ÆqOBH²�« s� ¡wAÐ w�UF�« bN'« ôu×� UD×�